Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2129. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN_2) Gospodarske cone Zalog, stran 6019.

  
Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO); v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 – sprememba, 38/13 – sprememba) je župan Občine Straža dne 27. 7. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN_2) Gospodarske cone Zalog 
1. člen
I. Ocena stanja in razlogi 
Ocena stanja:
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN Gospodarske cone Zalog (v nadaljevanju SD OPPN) se nanaša na območje veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zalog (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek, 34/17 – sprememba) opredeljenega z namensko rabo IG.
Območje je v občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (v nadaljevanju OPN OS) opredeljeno kot EUP z oznako ZAL-OPPN2.
Pretežni del območja OPPN je z OPN OS opredeljen kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone in oznako IG, namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Relativno obsežno je tudi območje zelenih površin za šport in rekreacijo v zahodnem delu območja. Znotraj območja pa se nahajajo še manjša območja prometnih površin, površin za centralne dejavnosti, parkovne površine in površine okolijske infrastrukture.
Prostor v J delu gospodarske cone Zalog je degradiran po požaru.
Razlogi za pripravo OPPN
– Na podlagi pobude občanov po zajetnem požaru v Podjetju Ekosistemi d.o.o., ki se nahajajo na pe III/I, občina nima več interesa za razvijanje dejavnosti ravnanja z odpadki na tem prostoru zaradi preprečitve ekološke katastrofe. Območje se nahaja v neposredni bližini Nature 2000, Temenica ID območja: SI SI3000049, ime skupine SAC in Ekološko pomembnem območju Temenica, ID območja 62300.
– Na prostoru v južnem delu gospodarske cone, ki ima najugodnejšo prometno lego, želi občina razvijati mesto tvorni in proizvodne dejavnosti v skladu s 7. členom OPPN.
Pravne podlage:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža Uradni list RS, št. 105/12, 46/14 – sprememba, 9/15 – tehnični popravek);
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog) (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek, 34/17 – sprememba);
– Zakon o prostorskem načrtovanju;
– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, gospodarske javne infrastrukture, varstva okolja in ohranjanja narave in ki so že bile izdelane za izdelavo krovnega dokumenta OPPN GC Zalog.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN 
S sklepom o začetku priprave SD OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave SD OPPN. Odlok o SD OPPN bo zagotavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Območje urejanja je identično z območjem urejanja, ki je bilo določeno z OPPN Gospodarske cone Zalog (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek, 34/17 – sprememba) pri čemer se predvidene spremembe nanašajo le na tekstualni del oziroma določila namembnosti ter dopustnih dejavnosti.
III. Skrajšani postopek 
Ker se spremembe in dopolnitve prostorskega akta nanašajo na določitev dejavnosti in namembnosti znotraj stavbnega zemljišča pe III/I, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora 15 dni ter čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 46/14 – sprememba, 9/15 – tehnični popravek).
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog) (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek).
– analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve 
Pri izdelavi strokovnih podlag in SD OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža (Uradni list RS, št. 105/12, 46/14 – sprememba, 9/15 – tehnični popravek),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog) (Uradni list RS, št. 18/12, 7/13 – tehnični popravek),
– Vse raziskave, ki so bile izvedene za pripravo OPPN GC Zalog (hidrološke, arheološke, geološke …),
– Geodetski načrt,
– Projekt PGD in PZI izdelan za gospodarsko javno infrastrukturo GJI v Območju OPPN GC Zalog, izdelovalca Acer d.o.o. iz Novega mesta,
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
VI. Postopek in roki za pripravo SD OPPN 
Priprava SD OPPN_2 bo potekala v naslednjih rokih in fazah:
1. faza: osnutek prostorskega akta:
– izdelava osnutka v roku 30 delovnih dni po sprejetju sklepa o začetku postopka; pri izdelavi osnutka izdelovalec preveri obstoječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske javne infrastrukture in obstoječe strokovne podlage ter izdela strokovno rešitev;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) – 15 dni;
– v roku, ki ga določa Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06 – 10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12; v nadaljevanju: ZVO-1), Ministrstvo za okolje in prostor odloči o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO);
2. faza: izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta.
– 15 delovnih dni po prejetju smernic NUP;
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka;
– v primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okolijsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okolijskega poročila;
3. faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek prostorskega akta – 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 10 dni pred začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka: 15 dni;
– 1. obravnava na odborih in na seji Občinskega sveta Občine Straža;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in morebitne obravnave na Občinskem svetu Občine Straža, ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov – 10 delovnih dni po prejetju pripomb in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 10 delovnih dni po prejemu predloga stališč s strani izdelovalca.
4. faza: izdelava predloga prostorskega akta:
– izdelava predloga v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 15 delovnih dni po potrditvi stališč s strani župana,
– občina pregleda predlog – 10 delovnih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca in ga v roku 10 dni posreduje v mnenja NUP,
– pridobitev mnenj NUP – 15 dni;
– izdelava usklajenega predloga – 10 delovnih dni po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga Občinskemu svetu Občine Straža in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava odloka v Uradnem listu RS,
– priprava končnih dokumentov sprejetega prostorskega akta – 10 delovnih dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN GC Zalog_2 ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema SD OPPN GC Zalog_2.
VII. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek SD OPPN podati svoje smernice, k predlogu SD OPPN pa mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek za območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za infrastrukturo, za področje železnic, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva ulica 15, 8000 Novo mesto,
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
9. JP Elektro Ljubljana, DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
10. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK vzhod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
12. Istrabenz plini d.o.o. PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto,
13. Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
14. Občina Straža, organ pristojen za področje občinskih cest, za področje javnih površin in javne razsvetljave,
15. Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno smernice/mnenje, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec SD OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
VIII. Pri pripravi SD OPPN sodelujejo naslednji udeleženci: 
Pobudnik in naročnik Občina Straža,
Pripravljavec SD OPPN: Občina Straža,
Nosilci urejanja prostora in zainteresirana javnost.
IX. Obveznosti financiranja priprave OPPN 
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo SD OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, v kolikor bo le ta potreben) bo financiral naročnik.
X. Koordinacija z nosilci urejanja prostora 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca SD OPPN prevzame načrtovalec SD OPPN.
XI. Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Straža, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-9/2017-1
Straža, dne 27. julija 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti