Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2120. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič, stran 6014.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/12 in 109/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 13. 7. 2017 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič 
1. člen 
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo.
Cena storitve je 0,9541 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN<=20
1
10,2881
20<DN<40
3
30,8643
40<=DN<50
10
102,8810
50<=DN<65
15
154,3215
65<=DN<80
30
308,6430
80<=DN<100
50
514,4050
100<=DN<150
100
1028,8100
150<=DN
200
2057,6200
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
3. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,3003 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN<=20
1
5,1312
20<DN<40
3
15,3936
40<=DN<50
10
51,3120
50<=DN<65
15
76,9680
65<=DN<80
30
153,9360
80<=DN<100
50
256,5600
100<=DN<150
100
513,1200
150<=DN
200
1026,2400
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
Cena storitve je 0,3078 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09, 14/10 in 80/12).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN<=20
1
1,8725
20<DN<40
3
5,6175
40<=DN<50
10
18,7250
50<=DN<65
15
28,0875
65<=DN<80
30
56,1750
80<=DN<100
50
93,6250
100<=DN<150
100
187,2500
150<=DN
200
374,5000
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.
5. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,5696 € za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN<=20
1
1,8725
20<DN<40
3
5,6175
40<=DN<50
10
18,7250
50<=DN<65
15
28,0875
65<=DN<80
30
56,1750
80<=DN<100
50
93,6250
100<=DN<150
100
187,2500
150<=DN
200
374,5000
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena storitve je 0,1406 € za kg (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 19,4 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 1,8 kg odpadkov mesečno.
Cena za uporabo infrastrukture je 0,0199 za kg (brez DDV).
7. člen 
Občina Semič bo subvencionirala 35 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture. Cena omrežnine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode bo subvencionirana v višini 60 %. Cene se subvencionirajo tistim uporabnikom, ki se na ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Občina Semič in izvajalec gospodarskih javnih služb JP Komunala d.o.o. Črnomelj imata razmerja v zvezi z najemnino infrastrukture in subvencijami urejena s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 8. 2017 naprej.
Št. 354-31/2013-27
Semič, dne 13. julija 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti