Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2119. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič, stran 6014.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 62. in 65. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 13. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič (Uradni list RS, št. 22/14) se 34. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) 
(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 19,4 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 1,8 kg odpadkov na m2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih, se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Semič in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 19,4 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe četrtega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občin Črnomelj in Semič.«
2. člen 
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2014-17
Semič, dne 13. julija 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti