Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2118. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko, stran 6013.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 6. 7. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko
Občinski podrobni prostorski načrt za območje Belsko EUP BE-013 (sever) – Cona Belsko (v nadalj.: OPPN BE-013 (sever)) se pripravlja na pobudo podjetja ORODJARSTVO POŽAR d.o.o., Belsko 33, Postojna.
Z načrtovanim OPPN BE-013 (sever) se skladno z usmeritvami iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14, 15/15, 27/16 in 9/17) – v nadalj. OPN, določi lokacijske pogoje za ureditev gospodarske cone.
2. Pravna podlaga za pripravo OPPN BE-013 (sever)
Pravna podlaga za pripravo OPPN BE-013 (sever) je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in OPN, ki za območje enote urejanja prostora z oznako BE-013 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina OPPN BE-013 (sever)
Območje predvidenega OPPN BE-013 (sever) obsega približno 1 ha.
Območje predvidenega OPPN BE-013 (sever) glede na OPN obsega severni del enote urejanja prostora z oznako BE-013 – Cona Belsko, kjer je predvidena namenska raba IG – območje gospodarske cone.
Območje predvidenega OPPN BE-013 (sever) obsega zemljišča s parcelno številko: 1771, 1772/1 – del in 1763 – del; vse k.o. Studeno (2473). Območje OPPN BE-013 (sever) se v fazi izdelave načrta zaradi priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ali varstvenih zahtev lahko spremeni.
Z OPPN BE-013 (sever) se določi lokacijske pogoje za ureditev gospodarske cone predvsem za potrebe kovinsko- predelovalnih dejavnosti vključno z ureditvijo površin za mirujoči promet in upravno dejavnost podjetij. Določi se tudi potek osnovne prometne infrastrukture in druge komunalne infrastrukture ter varstvene pogoje za načrtovane ureditve.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora.
V kolikor se bo v postopku priprave OPPN BE-013 (sever) izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo OPPN BE-013 (sever)
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN BE-013 (sever):
Vrsta načrta/aktivnost
Rok izdelave
Okvirni termin
sklep
priprava sklepa o pripravi OPPN
5 dni po podpisu pogodbe
junij 2017
IDZ
izdelava osnutka idejne zasnove projektnih rešitev območja
15 dni od prejema vhodnih podatkov 
junij 2017
izdelava končne oblike idejne zasnove projektnih rešitev območja
10 dni od prejšnje faze 
junij 2017
OPPN
izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja
20 dni od prejšnje faze
julij 2017
pridobitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
30 + 5 dni
julij/avgust 2017
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
20 dni od prejetih smernic 
september 2017
izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo 
september/oktober 2017
priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve OPPN
10 dni od končane javne razgrnitve 
oktober 2017
izdelava predloga OPPN za mnenja
15 dni od sprejema stališč 
november 2017
pridobitev mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
30 + 5 dni
december 2017
izdelava usklajenega predloga OPPN 
za obravnavo in sprejem na OS
10 dni od prejetih mnenj 
januar 2018
sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Postojna, objava in uveljavitev OPPN
februar 2018
izdelava končnega dokumenta OPPN
15 dni od sprejema na OS
februar 2018
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN BE-013 (sever)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN PR-038 (sever), so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Krajevna skupnost Bukovje, Bukovje 3, 6230 Postojna,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem pripraveOPPN BE-013 (sever)
Sredstva za izdelavo OPPN BE-013 (sever) in strokovnih podlag zagotovi pobudnik, podjetje Studeno v območju. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN BE-013 (sever).
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-4/2017-3
Postojna, dne 6. julija 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti