Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2114. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Lendava, stran 5982.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini – ZT-1 (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10, 48/11, 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Lendava na 16. redni seji dne 13. julija 2017 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Lendava 
1. člen 
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih in drugih površinah na območju Občine Lendava (v nadaljevanju: občina).
Prodaja blaga zunaj prodajaln se vrši na stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno, od vrat do vrat, na daljavo ter na prireditvah, festivalih in podobno. Prodaja se lahko izvaja na območju celotne občine, razen v varovalnem pasu cest brez pisnega soglasja upravljavca cest.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln, predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost, higieno živil, varnost proizvodov, ter v skladu z določili tega odloka.
2. člen 
Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in čas prodaje blaga.
Vlogo za pridobitev soglasja mora prodajalec, ki želi prodajati v skladu z drugim odstavkom 1. člena tega odloka, vložiti najmanj 5 delovnih dni pred pričetkom prodaje blaga oziroma 30 dni pred pričetkom prodaje, če gre za časovno daljše obdobje prodaje (letno, sezonsko).
Vloga se odda v skladu s predpisanim obrazcem (Priloga 2). Obrazec je sestavni del tega odloka.
Kljub pridobljenemu soglasju lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, lahko prodajalec prodaja blago samo na mestih, ki so v tem odloku opredeljena in če za to pridobi soglasje občine ali s strani občine za ta namen pooblaščenega upravljavca, s katerim občina sklene pogodbo o upravljanju in vzdrževanju lokacij prodajnih mest. Občina na ta način preprečuje nelojalno konkurenco, skrbi za varstvo okolja, zagotavlja prometno varnost ter ustvarja preglednost nad izvajanjem gospodarskih aktivnosti.
V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah (festivali in podobno), lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
3. člen 
Na območju občine se prodaja zunaj prodajaln izvaja:
a) na lokacijah, ki so stalno namenjene prodaji na območju občine;
b) na lokacijah, ki so občasno namenjene prodaji na območju občine (občinske in druge prireditve, občinski oziroma vaški praznik in podobno ter če uporabnik prostora predhodno pridobi pisno soglasje lastnika zemljišča in soglasje za prodajo zunaj prodajaln, ki ga izda Občina Lendava oziroma pooblaščeni upravljavec).
4. člen 
Soglasje iz 2. člena tega odloka za prodajo blaga zunaj prodajaln izdaja občinska uprava oziroma pooblaščeni upravljavec. Soglasje se lahko izda za letno ali za sezonsko prodajo ali za prodajo za daljše časovno obdobje na prodajnih lokacijah iz 3.a člena in za vsako prodajo posebej ob posameznih dogodkih za prodajo na lokacijah navedenih v 3.b členu tega odloka.
Po izdanem soglasju občina in prodajalec za prodajo na javnih površinah skleneta pogodbo, v kateri uredita medsebojne pravice in obveznosti iz tega naslova.
Občina lahko odreče izdajo soglasja zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, oziroma zaradi drugih utemeljenih razlogov (prodajalec nima poravnanih svojih obveznosti do občine, ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij in prodaja blaga, ki ni v skladu z določili tega odloka).
5. člen 
Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva, zveze društev in humanitarne organizacije,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete,
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ter fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj svojih obratov.
6. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku prodajnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke, neprodano blago in morebitno drugo opremo namenjeno prodaji blaga.
7. člen 
V posameznih naseljih v občini je določeno več površin iz 3.a in 3.b člena tega odloka (Priloga 1). Prodajne površine so kategorizirane tako, da lokacije iz 3.a člena predstavljajo I. kategorizirano območje, lokacije iz 3.b člena pa predstavljajo II. in III. kategorizirano območje glede na komunalno opremljenost lokacije.
Seznam prodajnih površin se lahko spremeni s sklepom občinskega sveta.
8. člen 
Za uporabo prodajnega prostora, prostora na prireditvah, shodih in podobno ter drugih javnih površinah za prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina (Priloga 3). Višina pristojbine je odvisna glede na kategorizirano območje in je priloga tega odloka.
Cenik pristojbin za vsako naslednje leto sprejme občinski svet do konca leta za prihodnje leto. V primeru, da občinski svet ne sprejme novega cenika, velja cenik prejšnjega leta.
9. člen 
Ne glede na prejšnji člen tega odloka se lahko prodajalca oziroma prodajalce, ki prodajajo na prireditvi oziroma za namene in dejavnosti, ki so v interesu občine (npr. občinske prireditve, občinski praznik), društva in humanitarne organizacije, oprosti plačila pristojbine. Prodajalec oziroma prodajalci lahko zaprosijo za oprostitev plačila pristojbine ob oddaji vloge. Oprostitev plačila pristojbine lahko s sklepom odredi župan na podlagi predloga občinske uprave.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba.
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
11. člen 
Z globo 250,00 EUR se kaznuje prodajalec – pravna oseba ali podjetnik posameznik, če:
– opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, ki so v lasti občine, brez soglasja občine;
– opravlja prodajo blaga izven prodajalne v nasprotju z izdanim soglasjem.
Z globo 150,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pri prodajalcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah, ki so v lasti občine, brez soglasja občine;
– prodajalec, ki izvaja prodajo v nasprotju z izdanim soglasjem občine.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če po končani prodaji ne očisti prodajnega mesta.
Pristojni organi iz 10. člena izrekajo globe in varstvene ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi.
12. člen 
Občinska uprava je v izdanem soglasju za prodajo blaga izven prodajaln dolžna določiti mejo uporabe in maximalno površino območja, ki se namenja prodajni površini po tem odloku.
Občinska uprava vodi uradno evidenco in kataster prodajnih površin, ki se objavi na spletni strani občine.
Občinska uprava izdela letno analizo izvajanja tega odloka in omogoči dostop javnosti do te analize.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0006/2017
Lendava, dne 13. julija 2017
Podžupan – Alpolgármester
Občine Lendava 
Lendva Község 
Ferenc Horváth l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti