Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, stran 5980.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 –ZVaj) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne 5. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško (Uradni list RS, št. 66/07 UPB, 109/09) (v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen 
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»S tem odlokom Občina Laško, s sedežem Mestna ul. 2, Laško (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Primoža Trubarja, Laško (v nadaljevanju besedila: zavod), v čigar sestavo sodijo:
1. Podružnična šola Debro,
2. Podružnična šola Rečica,
3. Podružnična šola Šentrupert,
4. Podružnična šola Vrh.«
3. člen 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Primoža Trubarja Laško.
Sedež zavoda je v Laškem, Trubarjeva ul. 20.
Skrajšano ime zavoda je: Osnovna šola Laško.
V sestav zavoda sodijo:
1. Podružnična šola Debro, Poženelova 26,
2. Podružnična šola Rečica, Zg. Rečica 26,
3. Podružnična šola Šentrupert, Šentrupert 89,
4. Podružnična šola Vrh, Vrh nad Laškim 20.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi organizacijski enoti ali podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«
4. člen 
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje za šolski okoliš matične šole in podružničnih šol, ki obsegajo naselja s prostorskimi okoliši krajevnih skupnosti Laško, Rečica, Marija Gradec, Šentrupert in Vrh nad Laškim.
Matična šola je Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Bukovca, Harje, Gabrno, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, del naselja Laško prostorski okoliš 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0149, Marija Gradec, Modrič, Ojstro, Plazovje, Radoblje, Stopce, Strmca, del naselja Šmihel prostorski okoliš 0065, Trojno, del naselja Tovsto prostorski okoliš 0150, 0151, Udmat, del naselja Olešče prostorski okoliš 0118, Padež, Požnica, Reka in del naselja Tevče prostorski okoliš 0129 in 0147, za učence od 1. do 9. razreda, ter naselja z območja podružnične šole Vrh nad Laškim za učence od vključno 6. razreda dalje. Matična šola opravlja osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami za območje celotne občine za učence od 1. do 9. razreda.
Podružnična šola Debro opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Brstnik, Doblatina, Šmohor, Debro, Jagoče, del naselja Laško prostorski okoliš 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0148, 0152, 0153, Rifengozd, Slivno, del naselja Spodnje Rečice prostorski okoliš 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, del naselja Šmihel prostorski okoliš 0066, 0154, del naselja Tovsto prostorski okoliš 0021 za učence od 1. do 9. razreda, ter naselja z območja podružnične šole Rečica za učence od vključno 5. razreda in z območja podružnične šole Šentrupert za učence od vključno 6. razreda dalje.
Podružnična šola Rečica opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše: Huda Jama, del naselja Spodnja Rečica prostorski okoliš 0032 in 0138 in Zgornja Rečica za učence do vključno 4. razreda.
Podružnična šola Šentrupert opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše Curnovec, Mačkovec, Mala Breza, del naselja Olešče prostorski okoliš 0119, Šentrupert in Trobni Dol za učence do vključno 5. razreda.
Podružnična šola Vrh nad Laškim opravlja osnovnošolsko izobraževanje za naselja, ki obsegajo prostorske okoliše Gozdec, Kladje, Laška vas, Leskovca, Male Grahovše, Selo nad Laškim, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Vrh nad Laškim in Žigon za učence do vključno 5. razreda.
Velikost šolskega okoliša z območji podružničnih šol je usklajena s prostorsko zmogljivostjo posamezne šole, ki šoli omogoča izvedbo programa osnovnošolskega programa v eni izmeni.
V matični šoli se vpisuje otroke za matično šolo in posamezne podružnične šole. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša ali območja podružnične šole v katerem otrok biva, na željo staršev, izvede zavod v skladu z zakonom.
Šolski okoliš in območja podružničnih šol so zarisana v kartografskem prikazu Registra prostorskih enot, ki je priloga tega odloka.
Natančno razmejitev s hišnimi številkami v območju matične šole in območju podružničnih šol, ter notranjo organizacijo osnovnošolskega izobraževanja opredeli zavod v svojih pravilih.«
5. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2017
Laško, dne 5. julija 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti