Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017, stran 5979.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) je Občinski svet Občine Laško na 21. seji dne 5. julija 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 (Uradni lis RS, št. 104/15, 85/16 in 22/17) tako, da glasi:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.937.501,80
70
DAVČNI PRIHODKI
10.194.702,00
700 Davki na dohodek in dobiček
8.170.572,00
703 Davki na premoženje
1.469.130,00
704 Drugi davki na blago in storitve
555.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.898.715,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
663.000,00
711 Takse in pristojbine
8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.065,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.867.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki
339.450,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
798.837,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
217.481,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
581.356,00
73
PREJETE DONACIJE
300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.044.947,80
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
551.449,80
741 Prejeta sred. iz drž. proračune iz sredstev EU
493.449,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
19.251.513,00
40
TEKOČI ODHODKI
5.028.493,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
856.724,00
401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost
128.802,00
402 Izdatki za blago in storitve
3.744.062,00
403 Plačila domačih obresti
30.000,00
409 Rezerve
268.905,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.722.032,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.416.400,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
489.850,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.815.782,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.224.653,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.224.653,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
276.335,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
140.957,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
135.378,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
–3.314.011,20
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) – (II.-403-404)
–3.290.011,20
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)
2.342.892,00
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.525.664,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.525.664,00
500 Domače zadolževanje
1.525.664,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
258.182,00
55
ODPLAČILA DOLGA
258.182,00
550 Odplačila domačega dolga
258.182,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.046.529,20
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.267.482,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.314.011,20
Reb II. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
2.060.308,55
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0028/2015
Laško, dne 5. julija 2017
 
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti