Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2108. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, stran 5975.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11., 36., 37. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016), 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11), 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2010 in 12/2014) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 4/2017) so Občinski svet Občine Dornava na 5. dopisni seji dne 20. 7. 2017, Občinski svet Občine Kidričevo na 21. redni seji dne 6. 7. 2017, Občinski svet Občine Poljčane na 6. izredni seji dne 5. 7. 2017, Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 18. redni seji dne 6. 7. 2017, Občinski svet Občine Trnovska vas na 1. izredniseji dne 18. 7. 2017 sprejeli
K O N C E S I J S K I  A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno- zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka Občinskega sveta Občine Dornava, Občinskega sveta Občine Kidričevo, Občinskega sveta Občine Poljčane, Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občinskega sveta Občine Trnovska vas.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
a. »javni partnerji« oziroma »koncedenti« so Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava; Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo; Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane; Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah; Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c. »uporabniki objektov« so osebe javnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 7. členu tega akta;
d. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 6. členu tega akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
e. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedenti in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (npr. finančni prihranki, stopnja udobja ...).
(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot so opredeljeni v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. MEDSEBOJNA RAZMERJA VEČ JAVNIH PARTNERJEV 
3. člen 
(medsebojna razmerja več javnih partnerjev) 
(1) Medsebojna razmerja javno-zasebnega partnerstva koncedenti urejajo v okviru pogodbe, ki je priloga tega akta.
(2) Koncedenti za nosilca projekta celovite energetske prenove imenujejo Občino Kidričevo in jo pooblaščajo, da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi s konkretnim javno-zasebnim partnerstvom.
III. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
4. člen 
(javni interes) 
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije DIIP – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, z maja 2017, IP – Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, z junija 2017, Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane Ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za celovito energetsko prenovo javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, z junija 2017, se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 5., 6.,7. in 8. člena tega akta.
IV. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
5. člen 
(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
6. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 7. člena tega akta.
(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v objektih iz 7. člena tega akta.
(3) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet koncesije le v primeru, če večino tveganj v razmerju med koncedenti in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.
(4) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
7. člen 
(območje izvajanja) 
(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v sledečih objektih:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Občinska stavba Dornava
Dornava 135/a, Dornava
Parc. št. 757, 
k.o. Dornava
Občina Dornava
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava 136/a, Dornava
Parc. št. 232, 
k.o. Dornava
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Vrtec dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava 136/b, Dornava
Parc. št. 233, 
k.o. Dornava
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava – PŠ Polenšak
Polenšak 6, Polenšak
Parc. št. 219, 
k.o. Polenšak
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Večnamenski center Dornava
Dornava 135/b, Dornava
Parc. št. 813, 
k.o. Dornava
Občina Dornava
OŠ Cirkovce
Cirkovce 47, Cirkovce
Parc. št. 448, 
k.o. Spodnje Jablane
OŠ Cirkovce
OŠ Kajetana Koviča Poljčane
Dravinjska cesta 26, Poljčane
Parc. št. 96/2,
k.o. Brezje pri Poljčanah
OŠ Kajetana Koviča Poljčane
OŠ in vrtec Sveta Trojica
Meznaričeva 1, Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah
Parc. št. 536, k.o. Gradišče 
v Slovenskih goricah
OŠ Sveta Trojica
Poslovna stavba Sveta Trojica
Trojiški trg 26, Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah
Parc. št. 310, k.o. Gradišče 
v Slovenskih goricah
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
OŠ Destrnik - PŠ Trnovska vas
Trnovska vas 38/h, Trnovska vas
Parc. št. 695/3,
k.o. Trnovska vas
OŠ Destrnik
(2) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
(3) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenti nabor objektov posameznega projekta iz prvega in drugega odstavka tega člena zmanjšajo, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotega projekta.
8. člen 
(čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let.
(3) Koncesijsko razmerje se v primeru, da:
a. koncesionar zaradi ukrepov koncedentov ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati,
b. je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov v javnem razpisu, lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar upoštevajoč določbo drugega odstavka 71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
V. FINANCIRANJE 
9. člen 
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti) 
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:
a. sredstev koncesionarja,
b. sredstev koncedentov,
c. sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedentov ali koncesionarja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.
10. člen 
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti) 
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.
(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada plačilo v višini pogodbeno dogovorjenega deleža zajamčenega zneska prihranka energije. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 
11. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:
a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 7. členu tega akta;
b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (na primer vodenje evidenc, obveščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
12. člen 
(obveznosti koncedentov) 
Obveznosti koncedentov so zlasti:
a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;
b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedentov;
c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedentov, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
13. člen 
(obveznosti uporabnikov objektov) 
Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedentov in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;
b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentom dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedentov oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentom vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
d. obveščati koncedente o morebitnih kršitvah koncesionarja;
e. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
14. člen 
(druge pravice in obveznosti) 
Druge pravice in obveznosti koncedentov in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
VII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
15. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedenti izberejo koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;
b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c. ime in sedež koncedentov;
d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f. postopek izbire koncesionarja;
g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i. zahteve glede vsebine prijav;
j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
k. pogoje za predložitev skupne prijave;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;
n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost prijaviteljev. Za ta namen morajo biti v javnem razpisu vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:
a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
b. ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke in ponudili višjo udeležbo koncedentov pri doseženih prihrankih.
(5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedenti določijo v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
16. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine Kidričevo. Pred izdajo sklepa morajo k sestavi strokovne komisije podati soglasje tudi župani občin Dornava, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, in 85/14) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnih področij iz drugega odstavka tega člena, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
17. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklenejo vsi koncedenti, pri čemer so za podpis pooblaščeni župani občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedenti in koncesionar podrobno uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VIII. PRILAGODITEV RAZMERIJ 
18. člen 
(prilagoditev razmerij) 
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedenti in koncesionarjem, vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerji.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncedenti in koncesionarjem se uredijo v koncesijski pogodbi.
IX. POROČANJE IN NADZOR 
19. člen 
(dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
20. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedenti in uporabniki objektov v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
21. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(uveljavitev) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
23. člen 
(spremembe in razveljavitev veljavnosti akta) 
(1) Ta akt se lahko spremeni ali v celoti razveljavi pod pogoji in omejitvami, določenimi z zakonom, ter le po enakem postopku, kot je bil sprejet.
(2) Vsak koncedent lahko pod pogoji in omejitvami iz zakona razveljavi veljavnost akta sam v okviru svoje pristojnosti, pri čemer akt o javno-zasebnem partnerstvu obdrži veljavo v okviru pristojnosti drugih koncedentov.
Št. 007-17/2017
Dornava, dne 20. julija 2017
 
Župan 
Občine Dornava 
Rajko Janžekovič l.r.
Št. 014-6/2017
Kidričevo, dne 6. julija 2017
Župan 
Občine Kidričevo 
Anton Leskovar l.r.
Št. 900-1/2017(I6-T3)
Poljčane, dne 5. julija 2017
Župan 
Občine Poljčane 
Stanislav Kovačič l.r.
Št. 360-1/2015-22
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, dne 6. julija 2017
Župan 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Darko Fras l.r.
Št. 411-3/2017-1
Trnovska vas, dne 18. julija 2017
Župan 
Občine Trnovska vas 
Alojz Benko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti