Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2101. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku, stran 5972.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je županja občine Črnomelj sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sprejetega z Odlokom o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13 in 81/13). S spremembami in dopolnitvami ZN Danfoss – 1. faza (v nadaljevanju SD ZN), se priprave prostorskega akta izvedejo po skrajšanem postopku. Dopolnjuje se le vsebina tekstualnega dela akta. SD/ZN naj obsegajo:
a) spremembo in dopolnitev tekstualnega dela osmega odstavka 5. člena ZN Danfoss – 1. faza z namenom jasnejše opredelitve tekstualnega dela akta v delu, ki opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje dela objekta poimenovanega z izrazom »nadstrešek«.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD/ZN)
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13 in 81/13) ureja območje za proizvodnjo, ki se nahaja na zahodnem delu mesta Črnomelj ob mestni obvoznici. Pobudnik sprememb SD ZN je podjetje Akrapovič d.d..
SD ZN se nanaša zgolj na tekstualni del akta v delu, ki opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje dela objekta poimenovanega z izrazom »nadstrešek« in ga je razumeti zgolj kot poimenovanje in ne kot funkcijo objekta. Nameravana sprememba ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov in prav tako ne tangira nosilcev urejanja prostora. V kolikor se izkaže še kakšna morebitna pomanjkljivost odloka, ki ne predstavlja škodljivih vplivov na okolje in prostor, jo je mogoče z istim postopkom SD ZN odpraviti.
Zaradi povečanja proizvodnih zmogljivosti obstoječi proizvodno skladiščni prostori predstavljajo ozko grlo in onemogočajo načrtovano rast podjetja, zato tudi potreba po gradnji novega objekta. Nov objekt je kot plomba predviden na lokaciji med obstoječo proizvodno halo in komisionirnico, obsegal bo dve etaži in bo z dodatnimi površinami pripomogel slediti potrebam po širitvi proizvodnje ter s tem k povečanju števila zaposlenih, poleg tega pa bo prispeval k učinkovitejši notranji logistiki. S predvidnim objektom, ki bo povezal obstoječi objekt proizvodnje in komisionirnice, bo podjetje lahko tudi v prihodnje sledilo vse večjim potrebam trga.
Veljavni odlok določa precej natančna merila za umestitev in oblikovanje objektov, kar lahko za nepredvidene situacije v podjetništvu predstavlja oviro kot je to v primeru potrebe po novem dvoetažnem proizvodno skladiščnem objektu, zato je namen spremembe oblikovati bolj fleksibilna določila, ki bodo omogočala razvojne potrebe podjetja, hkrati pa ne bodo imela škodljivih posledic za okolje. Na podlagi izraženega interesa gospodarske družbe ter interesa občine za razvoj gospodarstva se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev SD ZN) 
SD ZN se nanašajo samo na določbe osmega odstavka 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza. Obravnavano območje zajema del zemljišča s parc. št. 1061/20, vse k.o. Črnomelj.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V kolikor se izkaže potreba po strokovnih rešitvah se pri tem upošteva potrebe pobudnika kot tudi morebitne omejitve v prostoru.
5. člen 
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 3 mesece.
6. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
Predvidena je le sprememba tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, katera ne tangira nosilcev urejanja prostora, zato v postopku le-ti ne bodo zaprošeni za izdajo smernic niti mnenj.
7. člen 
(financiranje priprave) 
Morebitne stroške financiranja za izdelavo SD ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza se v celoti naloži pobudniku.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Črnomelj. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2017
Črnomelj, dne 26. junija 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti