Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2098. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj, stran 5970.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) v povezavi s 3. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 21. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07) se v prvem odstavku 4. člena črta besedilo 7. točke in se ga nadomesti z besedilom: »24-urna dežurna pogrebna služba«.
Črta se točka 8.
Dosedanje 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točka postanejo 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točka.
Doda se nova 14. točka, ki glasi: »pokopališka dejavnost«.
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo: »1. in 9. točke« nadomesti z besedilom: »1. do 8. točke«
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo:
»pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 in 11 po« nadomesti z besedilom: »pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 in 10 po«, in
»za točko 5, 7, 8 in 11 v mestu« nadomesti z besedilom: »za točko 5 in 10 v mestu«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Način izvajanja dejavnosti iz 14. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s sprejetjem Odloka o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.
Št. 30001-2/2003
Črnomelj, dne 6. julija 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti