Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, stran 5969.

  
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/13 in 24/14) se v 1. členu številka projekta »7403« nadomesti z »8065« in datum »novembru 2012« z »juniju 2017«.
2. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se črtata prva in tretja alineja. V drugi alineji se za besedno zvezo »parki in« doda »zelenice«.
3. člen 
V prvem odstavku 6. člena se črtata besedilo iz prve alineje »ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto« in v tretjem odstavku 6. člena se črta besedilo iz prve alineje »in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto«.
4. člen 
Preglednice iz prvega odstavka 7. člena se nadomestijo z novimi preglednicami:
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
CE (primar)
25.147.480
CE (sekundar)
32.103.274
VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
VO (primar)
14.536.519
VO (sekundar)
13.418.325
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
KA (primar)
8.033.697
KA (sekundar)
7.055.668
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
RO
2.623.944
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
JP
1.016.685
Preglednice iz drugega odstavka 7. člena se nadomestijo z novimi preglednicami:
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje
Obračunski stroški (EUR)
CE (primar)
23.467.254
CE (sekundar)
30.486.883
VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Obračunski stroški (EUR)
VO (primar)
7.955.045
VO (sekundar)
7.343.118
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje
Obračunski stroški (EUR)
KA (primar)
5.024.284
KA (sekundar)
4.491.908
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje
Obračunski stroški (EUR)
RO
570.793
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje
Obračunski stroški (EUR)
JP
965.851
5. člen 
Preglednice iz 8. člena se nadomestijo z novimi preglednicami:
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
CE (primar)
2,05
5,36
CE (sekundar)
2,88
7,68
VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
VO (primar)
0,76
1,98
VO (sekundar)
0,76
2,03
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
KA (primar)
1,18
2,46
KA (sekundar)
1,33
2,77
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
RO
0,05
0,13
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje
Cp (EUR/m2)
Ct (EUR/m2)
JP
0,43
0,80
6. člen 
Besedilo iz četrtega odstavka 18. člena se nadomesti z novim besedilom: »Na območju ČR/14 – OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica za namen graditve objektov v ureditvenih enotah na območju OPPN TRIS se upošteva, da je bil v preteklosti z opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že plačan za obračunska območja CE (sekundar), VO (sekundar) in KA (sekundar), zato se na območju ČR/14 – OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica odmeri komunalni prispevek za obračunska območja CE (primar), VO (primar), KA (primar) in RO.«
7. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-48/2012
Črnomelj, dne 6. julija 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti