Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2093. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017, stran 5960.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 20. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17 dne 3. 3. 2017; Uradni list RS, št. 18/17, dne 14. 4. 2017; in Uradni list RS, št. 27/17, dne 2. 6. 2017) se spremeni 2. člen in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.868.804,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.410.866,94
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.433.324,18
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.745.101,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
303.200,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
379.350,00
706
DRUGI DAVKI
5.673,18
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
977.542,76
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
652.340,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.380,00
712
DENARNE KAZNI
7.270,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
210.252,76
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
102.300,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
438.696,56
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
382.771,84
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
55.924,72
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
3.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
639.621,03
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
612.820,00
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
26.801,03
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
376.620,23
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
376.620,23
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.164.689,84
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
 
1.959.734,24
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
535.980,10
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
82.766,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.314.059,14
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
24.529,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.934.396,61
410
SUBVENCIJE
41.500,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
598.294,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
152.040,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.142.562,61
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.114.006,99
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.114.006,99
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)
156.552,00
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
97.800,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
58.752,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(prih.-odhod.)
–1.295.885,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
25.110,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
25.110,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
7.500,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7.500
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.-V.)
17.610,00
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
340.693,24
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
340.693,24
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.618.968,32
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–340.693,24
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.295.885,08
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. 
OB KONCU PRET. LETA
1.760.414,36
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2016-8
Bovec, dne 6. julija 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti