Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2092. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec, stran 5956.

  
Na podlagi 3., 6., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 7. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), 3. in 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11 18/17 in 38/17) in 7. in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 6. izredni seji dne 25. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo (v nadaljevanju javna služba): dejavnost proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje (proizvajalec toplote) in dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s toploto iz omrežja daljinskega ogrevanja (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja), tako, da določa:
– organizacijo, prostorsko in vsebinsko opredelitev javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– druge elemente, pomembne za razvoj in opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe.
2. člen 
(uporabljeni pojmi) 
Pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– oskrba s toplotno energijo: je dobava in distribucija toplote iz distribucijskega omrežja,
– distributer toplotne energije: je izvajalec dejavnosti oskrbe s toplotno energijo, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplotne energije skladno z uporabo distribucijskega omrežja, kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplotne energije,
– distribucijsko omrežje za toplotno energijo: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode ali pare, ki ga predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta,
– ustanovitelj javnega podjetja: je Občina Bovec,
– javno podjetje: je podjetje, ki ga za namen izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo ustanovi Občina Bovec,
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri javno podjetje pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo,
– pristojni organ: je organ občinske uprave Občine Bovec, pristojen za javno službo, ki je predmet tega odloka, razen če je v tem odloku določeno drugače.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je to določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi in urejajo področje javne službe, ki je predmet tega odloka.
3. člen 
(javni interes) 
Občina Bovec, skladno z določili 3., 5., 20. in 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec in javni interes za izgradnjo distribucijskega omrežja, potrebnega za izvajanje javne službe.
4. člen 
(območje izvajanja javne službe) 
Javna služba se izvaja na območju Občine Bovec, ob upoštevanju veljavnih predpisov in z uporabo distribucijskega omrežja, ki je v lasti izvajalca javne službe.
II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE 
1. Opredelitev javne službe in izvajanje
5. člen 
(opredelitev javne službe) 
Dejavnost javne službe obsega:
– izvedbo investicije ter obratovanja in vzdrževanja kotlovnice in deponije goriva,
– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote na lesno biomaso za daljinsko ogrevanje,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote po omrežju za distribucijo,
– upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe s toplotno energijo,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za priključitev in dostop do omrežja,
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– odčitavanje merilnikov porabe toplotne energije na merilnih mestih, opredeljenih v splošnih pogojih za dobavo in odjem,
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– druge storitve javne službe, določene s predpisi.
S storitvami iz prvega odstavka tega člena se zagotavlja oskrba s toplotno energijo in hladom.
6. člen 
(opredelitev izvajalca) 
Občina Bovec zagotavlja izvajanje javne službe iz 1. člena tega odloka z javnim podjetjem, ki ga ustanovi Občina Bovec in je v 100 % lasti Občine Bovec (v nadaljevanju izvajalec), in ki pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju Občine Bovec.
Izvajalec lahko hkrati opravlja tudi dejavnost proizvodnje toplotne energije.
Izvajalec javne službe po tem odloku nima pravice prenesti opravljanja dejavnosti na drugo osebo, lahko pa za posamezne dejavnosti izda pooblastilo.
7. člen 
(ostale obveznosti izvajalca) 
Izvajalec ima poleg obveznosti iz 5. člena tega odloka tudi naslednje obveznosti:
– delovanje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in splošnimi akti in akti Agencije za energijo,
– vodenje katastra,
– izpolnjevanje obveznosti iz medsebojnih pogodb v zvezi z infrastrukturo.
2. Javna pooblastila
8. člen 
(javna pooblastila) 
Izvajalec ima pri izvajanju javne službe naslednja javna pooblastila:
– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov in Energetskim zakonom,
– sprejme sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toplotno energijo za območje občine Bovec,
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja,
– daje soglasje za priključitev na omrežje oziroma odločbe o zavrnitvi priključitve na omrežje za distribucijo toplotne energije,
– sprejme tarifni sistem za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– sprejme tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje toplotne energije.
9. člen 
(soglasje) 
Občinski svet Občine Bovec daje soglasje k sprejemu naslednjih aktov:
– soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja,
– soglasje k cenam storitev javne službe.
3. Financiranje javne službe
10. člen 
(viri financiranja) 
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo lokalno gospodarsko javno službo, se financirajo iz:
– cene za toplotno energijo, ki jo plačujejo uporabniki,
– iz proračuna Občine Bovec,
– iz drugih virov.
Izvajalec mora za dejavnost gospodarske javne službe imeti ločene računovodske izkaze.
11. člen 
(drugi prihodki) 
Izvajalec pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov.
4. Obveznosti izvajalca
12. člen 
(splošni pogoji) 
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pripravi in sprejme v 6 mesecih od ustanovitve izvajalec v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.
Splošni pogoji morajo obsegati tudi:
– ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med izvajalcem in odjemalcem,
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
– pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov,
– postopke odločanja o pritožbah odjemalcev,
– razloge za ustavitev distribucije toplotne energije iz razlogov navedenih v 76. členu Energetskega zakona,
– postopek in pogoje dostopa do distribucijskega omrežja,
– postopek in pogoje priključitve na distribucijsko omrežje,
– drugo v kolikor tako določajo veljavni predpisi.
13. člen 
(informiranje odjemalcev) 
Izvajalec mora najmanj enkrat letno informirati na svoji spletni strani in uradni spletni strani Občine Bovec odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe toplotne energije na distribucijskem omrežju, kjer izvajalec opravlja javno službo.
14. člen 
(kataster omrežja in infrastrukture) 
Izvajalec je dolžan voditi kataster omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, o uporabnikih in trošilih in oboje posredovati Občini Bovec, kolikor ta to zahteva.
Izvajalec objekte gospodarske javne infrastrukture prijavi v prostorski informacijski sistem gospodarske javne infrastrukture in v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in prostorski informacijski sistem.
5. Zasnova sistema in distribucijsko omrežje
15. člen 
(zasnova sistema) 
Sistem oskrbe s toplotno energijo je zasnovan na kotlovnici, deponiji goriva ter na distribucijskem omrežju.
16. člen 
(definicija distribucijskega omrežja) 
Distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta.
Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska obratovalna navodila.
Distribucijsko omrežje se lahko proda, kako drugače odsvoji ali obremeni le s predhodnim soglasjem Občine Bovec.
17. člen 
(priključitev na distribucijsko omrežje) 
Izvajalec mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, s tem odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in sistemskimi obratovalnimi navodili.
Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le izvajalec.
18. člen 
(vloga za priključitev) 
Izvajalec mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko omrežje v roku, določenem s prepisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih.
19. člen 
(pogodba o priključitvi) 
Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan izvajalec priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
Pred priključitvijo skleneta izvajalec in uporabnik omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.
20. člen 
(stroški priključitve na distribucijsko omrežje) 
Uporabnik nosi stroške priključitve, če ni v pogodbi o dobavi določeno drugače.
Če ni v pogodbi o priključitvi drugače določeno, postane izvajalec lastnik toplotne postaje in jo mora vzdrževati v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. Lastnik interne toplotne naprave in dela toplotne postaje – hišne postaje z merilnikom toplotne energije je odjemalec.
21. člen 
(pogodba o dobavi) 
Izvajalec in uporabnik skleneta pogodbo o dobavi toplote, skladno z Energetskim zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o pogojih dobave in odvzema toplote.
22. člen 
(vzdrževanje in gradnja kotlovnice in deponije goriva) 
Izvajalec je dolžan pridobiti zemljišče ter izgraditi in zagotoviti obratovanje in vzdrževanje kotlovnice ter deponije goriva tako, da ves čas ohranja njihovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v pogodbi.
23. člen 
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja) 
Izvajalec je dolžan vzdrževati in graditi distribucijsko omrežje, s katerim izvaja javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi, določenimi v pogodbi.
III. OSTALE DOLOČBE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
1. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe
24. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
Za izvajanje javne službe se podeli javno pooblastilo.
Javno podjetje pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju, določenem z javnim pooblastilom. Na podlagi te izključne pravice ima izvajalec pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določenimi s predpisi in splošnimi akti, razen v primeru premajhne zmogljivosti distribucijskega omrežja.
25. člen 
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja) 
Obveznost priključitve na distribucijsko omrežje ali uporaba toplotne energije iz daljinskega ogrevanja se lahko določi z občinskimi predpisi, sprejetimi z namenom varovanja okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev.
2. Pravice in obveznosti uporabnikov javnih služb
26. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov javne službe) 
Uporabnik mora imeti z izvajalcem javne službe sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.
Pravice in obveznosti uporabnikov urejajo:
– področni predpisi,
– sistemska obratovalna navodila izvajalca javne službe,
– splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije in hladu iz distribucijskega omrežja,
– tarifni sistem,
– javno objavljeni tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje,
– objavljena navodila in pojasnila sistemskega operaterja,
– posamezne pogodbe z uporabniki.
Uporabniki se ne smejo priključiti na distribucijsko omrežje brez soglasja izvajalca, niti ne smejo neupravičeno koristiti toplotne energije ali hladu.
27. člen 
(dostopnost omrežja) 
Izvajanje javne službe je oziroma bo prostorsko zagotovljeno na tistih območjih Občine Bovec, kjer je oziroma bo distribucijsko omrežje zgrajeno in ima oziroma bo imelo zadostne zmogljivosti za priključitev.
Ne glede na določila veljavnih prostorskih aktov, ki določajo način oskrbe z energijo na posameznih območjih, morajo posamezni investitorji pri določitvi vrste energije za oskrbo stavb preveriti veljavno zakonodajo, tehnične in ekonomske možnosti oskrbe stavb iz sistema oskrbe s toplotno energijo.
Območja, opremljena z omrežji iz prvega odstavka tega člena, so oziroma bodo razvidna iz katastra, ki je na vpogled pri izvajalcu.
3. Upoštevanje predpisov
28. člen 
(upoštevanje predpisov) 
Občino Bovec, izvajalca javne službe in uporabnike zavezujejo podrobnejši pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin gospodarske javne službe, ki so urejeni z Energetskim zakonom, podzakonskimi predpisi izdanimi na njegovi podlagi, projektnimi pogoji, soglasji in predpisi sistemskega operaterja (splošni pogoji za dobavo in odjem, sistemska obratovalna navodila, tehnični in drugi pogoji za priključitev na distribucijsko omrežje) in pogodbami.
4. Vrsta in obseg objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe
29. člen 
(objekti gospodarske infrastrukture javne službe) 
Objekti, naprave in omrežja za distribucijo (distribucijsko omrežje) so objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so namenjeni javni koristi in se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in prostorski informacijski sistem.
Objekti gospodarske infrastrukture (distribucijsko omrežje po tem odloku) so natančneje opisani v pogodbi iz 31. člena tega odloka.
30. člen 
(lastništvo omrežja) 
Izvajalec, ki izvaja gospodarsko javno službo, je lastnik distribucijskega omrežja ter pripadajočih infrastrukturnih objektov in naprav.
31. člen 
(ureditev razmerij med Občino Bovec in izvajalcem) 
Medsebojna razmerja med Občino Bovec in izvajalcem javne službe se določijo s pogodbo.
V pogodbi iz prvega odstavka tega člena se podrobneje uredijo zlasti:
– obseg javne službe in javnih pooblastil,
– obseg in namen uporabe infrastrukturnih objektov in naprav,
– izvajanje storitev javne službe,
– pogoje in način razvoja, gradnje, obratovanja in vzdrževanja distribucijskega omrežja,
– vsa druga vprašanja, ki izvajalcu omogočajo učinkovito in zakonito opravljanje svojih nalog.
5. Nadzor nad opravljanjem javne službe
32. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 
Nadzor nad izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pristojni organi Občine Bovec.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 97/11 in 11/12).
34. člen 
(ustanovitev javnega podjetja) 
Po začetku veljavnosti tega odloka Občina Bovec ustanovi javno podjetje za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Bovec.
Z ustanovljenim javnim podjetjem se sklene pogodba iz 30. člena tega odloka in se mu podelijo pooblastila skladno s tem odlokom.
35. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-1
Bovec, dne 25. julija 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti