Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2090. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017, stran 5955.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 22. redni seji dne 12. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna leta 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.695.111
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.275.593
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.633.903
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.188.093
703 Davki na premoženje 
388.310
704 Domači davki na blago in storitve 
57.500
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
641.690
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
551.440
711 Takse in pristojbine 
2.300
712 Globe in denarne kazni 
26.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
16.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
45.800
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
291.310
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
149.800
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
141.510
73 
PREJETE DONACIJE 
3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.000
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
125.208
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
101.208
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije 
24.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.300.863
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.217.004
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
206.586
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
37.354
402 Izdatki za blago in storitve 
937.011
403 Plačila domačih obresti 
18.280
409 Rezerve 
17.773
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.722.565
410 Subvencije 
114.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.102.814
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
142.633
413 Drugi tekoči domači transferi 
362.418
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.253.678
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.253.678
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
107.615
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
44.615
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
63.000
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–605.751
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
122.425
55 
ODPLAČILA DOLGA 
122.425
550 Odplačila domačega dolga 
122.425
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–728.176
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–122.425
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 
605.751
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
839.273
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe. Glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletnih strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si/«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2017-6
Borovnica, dne 12. julija 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti