Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2087. Certifikacijske specifikacije o oblikovanju in določanju postopkov instrumentalnega letenja in drugih pogojev za vzletanje in pristajanje zrakoplovov, stran 5937.

  
Na podlagi pete alineje petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednje
C E R T I F I K A C I J S K E    S P E C I F I K A C I J E 
o oblikovanju in določanju postopkov instrumentalnega letenja in drugih pogojev za vzletanje in pristajanje zrakoplovov 
Poglavje I SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Vsebina 
(1) S temi certifikacijskimi specifikacijami se določa oblikovanje in določanje instrumentalnih postopkov za vzletanje in pristajanje zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: postopki), zahteve za postopke, zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, ki oblikuje, določa in vzdržuje postopke (v nadaljnjem besedilu: organizacija), ter pogoje njihove objave.
(2) Te certifikacijske specifikacije veljajo za subjekte, ki so vključeni v oblikovanje in določanje postopkov.
2. člen 
Certifikacijske specifikacije 
Oblikovanje, določanje in vzdrževanje postopkov se izvaja v skladu s temi certifikacijskimi specifikacijami.
3. člen 
Vrste postopkov 
Postopki se oblikujejo in določajo kot navigacijski postopki za:
– standardni instrumentalni odhod (SID Procedure),
– standardni instrumentalni prihod (STAR Procedure),
– instrumentalni prilet (Instrument Approach Procedure), ki je lahko precizen ali neprecizen,
– postopek čakanja (Holding Procedure),
– postopek neuspelega prileta (Missed Approach Procedure),
– postopek za vizualno manevriranje – kroženje (Visual Manoeuvring – Circling).
4. člen 
Vrste kart 
Organizacija, v skladu z zahtevo Priloge 4 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Aeronautical Charts)(v nadaljnjem besedilu: Priloga 4) zagotovi vstopne podatke za izdelavo naslednjih letalskih kart:
– karta standardnih instrumentalnih odhodov (Standard Departure Chart – Instrument (SID)-ICAO),
– karta standardnih instrumentalnih prihodov (Standard Arrival Chart – Instrument (STAR)-ICAO),
– karta instrumentalnega prileta (Instrument Approach Chart – ICAO),
– karta vizualnega manevriranja – kroženja s predpisanimi smermi (Visual Manoeuvring – Circling With Prescribed Tracks Chart (IFR)),
– karta vizualnega prileta (Visual Approach Chart),
– karta vizualnih operacij (Visual Operation Chart),
– karta minimalnih višin ATC nadzora (ATC Surveillance Minimum Altitude Chart – ICAO).
5. člen
Referenčni dokumenti za oblikovanje in določanje postopkov 
(1) Pri oblikovanju in določanju ter vzdrževanju postopkov organizacija upošteva zahteve iz zadnjih veljavnih izdaj:
– dokumenta ICAO Doc 8168 (Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations – Volume I Flight Procedures and Volume II Construction of Visual and Instrument Flight Procedures) (v nadaljnjem besedilu: PANS-OPS),
– dokumenta ICAO Doc 9368 (Instrument Flight Procedure Construction Manual),
– dokumenta ICAO Doc 9371 (Template Manual for Holding, Reversal and Racetrack Procedures),
– dokumenta ICAO Doc 9274 (Manual on the Use of the Collision Risk Model (CRM) for ILS Operations),
– dokumenta ICAO Doc 9365 (All Weather Operations Manual),
– dokumenta ICAO Doc 9613 (Performance Based Navigation Manual, Volume I Concept and Implementation Guidance, Volume II Implementing RNAV and RNP),
– dokumenta ICAO Doc 9881 (Guidance for Electronic terrain, obstacle and aerodrome mapping information),
– dokumenta ICAO Doc 9905 (Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Procedure Design Manual),
– dokumenta ICAO Doc 9906 (Quality Assurance Manual for Flight Procedure Design) (v nadaljnjem besedilu: Doc 9906),
– dokumenta ICAO Doc 9573 (RNAV Operations),
– dokumenta ICAO Doc 9674 (World Geodetic System 1984 (WGS 84) Manual),
– dokumenta ICAO Doc 8697 (Aeronautical Chart Manual),
– Priloge 4,
– Priloge 5 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Units of Measurement),
– Priloge 6 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Aircraft Operations),
– Priloge 11 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Air Traffic Services),
– Priloge 14 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Aerodromes), Zvezek I (Volume I - Aerodrome Design and Operations) in Zvezek II (Volume II – Heliports),
– Priloge 15 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu (Aeronautical Information Services)(v nadaljnjem besedilu: Priloga 15).
(2) Seznam v prejšnjem odstavku tega člena ni nujno taksativen. Organizacija je dolžna spremljati spremembe in razvoj zahtev.
(3) V primeru odstopanj od zahtev za oblikovanje postopkov, določenih v dokumentih navedenih v prvem odstavku tega člena, organizacija izdela varnostno analizo, s katero upraviči odstopanje in pridobi odobritev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) V primeru odobrenega odstopanja se izjema ustrezno objavi.
Poglavje II ORGANIZACIJA, PRISTOJNA ZA OBLIKOVANJE, DOLOČANJE IN VZDRŽEVANJE POSTOPKOV (ORGANIZACIJA) 
6. člen 
Pogoji, ki jih mora organizacija izpolnjevati 
(1) Organizacija izvaja in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje:
a) jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji, vključno z neposredno odgovornostjo odgovornega vodje,
b) opis splošnih politik in načel organizacije v zvezi z varnostjo, kakovostjo in varovanjem njenih storitev, ki skupaj tvorijo politiko, ki jo je podpisal odgovorni vodja,
c) načine za preverjanje uspešnosti organizacije glede na kazalnike uspešnosti in cilje uspešnosti sistema upravljanja,
d) proces za ugotavljanje sprememb v organizaciji in njenem okolju delovanja, ki bi lahko vplivale na vzpostavljene postopke in storitve, ter po potrebi spremembo sistema za prilagoditev navedenim spremembam,
e) proces spremljanja skladnosti sistema upravljanja z ustreznimi zahtevami in ustreznosti postopkov, vključno z vzpostavitvijo procesa notranje revizije in procesa upravljanja tveganj,
f) postopek za zagotavljanje, da je osebje organizacije usposobljeno in primerno za opravljanje svojih dolžnosti na varen, učinkovit, neprekinjen in trajen način. V zvezi s tem organizacija vzpostavi politike zaposlovanja in usposabljanja svojega osebja,
g) formalni način obveščanja, ki zagotavlja, da je osebje organizacije v celoti seznanjeno s sistemom upravljanja, ter omogoča, da se lahko osebju organizacije posreduje ključne informacije in pojasnila za razloge sprejetja ukrepov ter uvedbo ali spremembo postopkov.
(2) Sistem upravljanja je sorazmeren z velikostjo organizacije in zapletenostjo njenih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo nevarnosti in s tem povezana tveganja pri navedenih dejavnostih.
(3) Organizacija v okviru svojega sistema upravljanja, v je kolikor potrebno, vzpostavi formalne povezave z zadevnimi izvajalci storitev (originatorji podatkov, drugimi izvajalci storitev, vključno z izvajalci navigacijskih storitev, izvajalci podatkovnih storitev, upravljavci aerodromov).
(4) Kadar je organizacija organizacijski del certificiranega izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ta zagotovi, da sistem upravljanja kakovosti in sistem upravljanja varnosti vključujeta tudi dejavnost oblikovanja, določanja in vzdrževanja postopkov. Certifikat izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa se lahko šteje kot zadosten dokaz o obstoju sistema upravljanja kakovosti in upravljanja varnosti v organizaciji.
7. člen 
Priročnik organizacije 
(1) Organizacija izdela priročnik, ki je skladen z zahtevami Doc 9906, Zvezek 1.
(2) Organizacija priročnik iz prvega odstavka tega člena redno posodablja.
(3) Priročnik iz prvega odstavka tega člena mora biti na razpolago osebju organizacije. Izvod vsakokrat veljavnega priročnika organizacija posreduje agenciji.
8. člen 
Zahteve glede virov organizacije 
(1) Organizacija zagotovi:
– sredstva, ki omogočajo oblikovanje, določanje in vzdrževanje vseh objavljenih postopkov,
– razpoložljivost podatkov, potrebnih za oblikovanje, določanje in vzdrževanje vseh objavljenih postopkov.
(2) Če organizacija uporablja bazo aeronavtičnih podatkov, se zagotovi integriteta podatkov. Zagotovljeni morajo biti veljavnost, sledljivost in zahtevana raven točnosti podatkov, ki so potrebni za oblikovanje, določanje in vzdrževanje postopkov.
9. člen 
Zahteve glede usposobljenosti osebja 
(1) Organizacija zagotovi, da osebe, ki oblikujejo, določajo in vzdržujejo postopke, dokažejo zahtevano raven usposobljenosti.
(2) Oseba se šteje za usposobljeno v skladu s prvim odstavkom tega člena, če je usposabljanje izvedeno v skladu z zahtevami Doc 9906, Zvezek 2.
(3) Periodično usposabljanje za ohranjanje usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena mora biti načrtovano in izvedeno v časovnih intervalih, ki niso daljši od treh let.
10. člen 
Dokumentacija organizacije 
(1) Dokumentacija, ki je potrebna za namen objavljanja postopkov v Zborniku letalskih informacij (AIP), mora biti skladna s Prilogo 4 in Prilogo 15.
(2) Dokumentacija za oblikovanje in določanje ter vzdrževanje objavljenih postopkov mora vključevati tudi:
a) kontrolno oviro za vsak segment postopka,
b) obravnavo vplivov postopka na okolje,
c) opis navigacijske infrastrukture,
d) omejitve, ki se nanašajo na zračni prostor,
e) zaznambe o razlogih sprememb postopka,
f) zaznambe o kakršnihkoli odstopanjih od zahtev, ki so določene s temi certifikacijskimi specifikacijami, razlogih za odstopanja ter predvidenih ukrepih, da se zagotovi varna uporaba postopkov.
Poglavje III INFORMACIJE IN PODATKI 
11. člen 
Skupni referenčni sistem za zračni promet 
Za izvajanje teh certifikacijskih specifikacij organizacija uporablja:
a) svetovni geodetski sistem – 1984 (WGS-84) kot horizontalni referenčni sistem,
b) srednjo gladino morja (MSL) kot vertikalni referenčni sistem,
c) gregorijanski koledar in usklajeni svetovni čas (UTC) kot časovni referenčni sistem.
12. člen 
Zahteve za ravnanje z informacijami in podatki 
V procesu oblikovanja in določanja, vzdrževanja in objavljanja postopkov se z informacijami in podatki ravna na način, da se ohranja njihova veljavnost, popolnost in sledljivost.
Poglavje IV PROCES OBLIKOVANJA, DOLOČANJA, VZDRŽEVANJA IN OBJAVLJANJA POSTOPKOV 
13. člen 
Proces oblikovanja, določanja vzdrževanja postopkov 
(1) Proces oblikovanja, določanja in vzdrževanja postopkov je sestavljen iz zbiranja in obdelave podatkov, oblikovanja, določanja, verifikacije in objave postopkov na način, ki je običajna v zračnem prometu.
(2) Obdelava podatkov za potrebe procesa oblikovanja, določanja in vzdrževanja postopkov se začne z zbiranjem in vrednotenjem vstopnih podatkov, zaključi pa se s preverjanjem podatkov na zemlji ter po potrebi s preverjanjem podatkov iz zraka in s pripravo dokumentacije za objavo postopkov.
(3) Vsak postopek, razen grafičnega prikaza, mora biti opisan tako, da vsebuje:
a) celotni zapis procesa oblikovanja postopka,
b) sledljivost zagotavljanja kvalitete postopka,
c) poročilo o rezultatih procesa oblikovanja postopka,
d) grafični prikaz postopka,
e) potrditev izdelovalca in pregledovalca postopka.
14. člen 
Relevantni dejavniki 
V procesu oblikovanja, določanja in vzdrževanja postopkov se upoštevajo:
a) zahteve zračnega prostora,
b) potrebe uporabnikov zračnega prostora,
c) razpoložljiva infrastruktura,
d) okoljevarstvene zahteve,
e) druge okoliščine, povezane z oblikovanjem, določanjem in vzdrževanjem postopkov.
15. člen 
Ocena varnostnega vpliva postopkov 
(1) Če gre za nov postopek ali spremembo obstoječega postopka, mora organizacija izdelati oceno varnostnega vpliva (safety assessment) v skladu s certificiranimi postopki sistema upravljanja varnosti.
(2) Predlog novega ali spremenjenega obstoječega postopka se lahko uvede le, če ocena varnostnega vpliva, vključujoč izpeljane ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganj, izkaže sprejemljivo raven varnosti.
(3) Ocena varnostnega vpliva mora upoštevati relevantne dejavnike, ki so pomembni za varnost, vključujoč, ampak ne omejujoč se na:
a) vrste zrakoplovov in njihove lastnosti in zmogljivosti, vključujoč navigacijske sposobnosti in navigacijske zmogljivosti,
b) gostoto in porazdelitev zračnega prometa,
c) kompleksnost zračnega prostora, poti ATS ter strukture in porazdelitve zračnega prostora,
d) lastnosti aerodroma,
e) vrsto in možnosti razpoložljivih navigacijskih sistemov,
f) vse pomembne lokalne ali regionalne podatke (npr. ovire, infrastrukturo, operativne dejavnike idr.).
(4) Ocena varnostnega vpliva mora temeljiti na metodologiji SAM Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL), ki zajema identifikacijo potencialnih nevarnosti ter predlaganje ublažitvenih ukrepov z namenom preprečevanja tveganja, ali v skladu s certificiranimi postopki SMS.
(5) Ocene varnostnega vpliva za vsak nov postopek ali spremembo postopka morajo biti dokumentirane in shranjene ves čas uporabe postopka.
(6) Kadar je organizacija organizacijski del certificiranega izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, se certifikat izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa lahko šteje kot dokaz o obstoju certificiranega sistema upravljanja varnosti v organizaciji.
16. člen 
Proces preverjanja postopkov 
(1) Z namenom zagotavljanja kakovosti v procesu oblikovanja in določanja postopkov se pred objavo le-teh opravi preverjanje na zemlji ter, v skladu s potrebami, preverjanje iz zraka.
(2) Cilj preverjanja na zemlji ali iz zraka je potrditev skladnosti s standardi in zahtevami ter ocena možnosti letenja po navedenem postopku (letalnost postopka).
(3) Preverjanje postopkov iz zraka je potrebno izvesti v primerih in na način, kot jih določa Doc 9906, Zvezek 5.
(4) Preverjanje postopkov iz zraka lahko izvaja le organizacija, ki ima vse potrebne kvalifikacije za takšno vrsto operacij.
(5) Organizacija za potrebe izvedbe preverjanja postopkov iz zraka zagotovi vse potrebne podatke in letalski posadki zrakoplova zagotavlja podporo pri pripravi za let za ta namen.
(6) Oseba, usposobljena za oblikovanje in določanje postopkov pri organizaciji, lahko sodeluje pri preverjanju iz zraka kot pomoč letalski posadki zrakoplova v vrednotenju lastnosti postopkov.
17. člen 
Povezava s procesom spremembe zračnega prostora 
Proces oblikovanja postopkov je vključen v proces spremembe zračnega prostora, ki ga določi pristojni organ.
18. člen 
Proces objavljanja postopkov 
Služba letalskih informacij objavi postopke na način, ki je običajen v zračnem prometu.
19. člen 
Revizija obstoječih postopkov 
(1) Vsak postopek, ki je objavljen v Zborniku letalskih informacij (AIP), se revidira v naslednjih primerih:
a) ob pomembnejši spremembi ovir, ki zahteva spremembo minimuma višine, potrebne za preseganje ovir,
b) za namen izboljšanja varnosti ali operativne učinkovitosti,
c) za namen prilagajanja spremembam po kategoriji ali lastnostih zrakoplovov,
d) za namen prilagajanja, združevanja zračnih poti ali sprememb organizacije zračnega prostora,
e) če se pojavi potreba, ki je izzvana s spremembami v okolju v bližini navigacijskih sredstev,
f) da se zadosti spremembam standardov,
g) ko so nastale bistvene spremembe v lastnostih aerodroma (npr. spremembe v zvezi z vzletno-pristajalno stezo),
h) ko nastanejo druge bistvene spremembe aeronavtičnih ali topografskih podatkov.
(2) Revizija postopkov se izvede najmanj enkrat v petih letih. V primeru kakršnekoli spremembe revizija vsebuje oceno varnosti in učinkovitosti postopka.
20. člen 
Uporaba avtomatiziranih orodij 
(1) Uporaba avtomatiziranih orodij ob oblikovanju postopkov se uporablja z namenom zmanjšanja napak med procesom oblikovanja postopkov ter z namenom čim večje standardizacije uporabe zahtev PANS-OPS.
(2) Organizacija ob oblikovanju postopkov uporablja avtomatizirana orodja na ustrezen način.
(3) Organizacija pred uporabo avtomatiziranih orodij opravi njihovo validacijo. Za ta namen določi postopek, s katerim se zagotovi, da so vse naprave, vključujoč tudi računalniški operacijski sistem, v skladu z zahtevami proizvajalca posameznega avtomatiziranega orodja. Ta postopek je dostopen oblikovalcem postopkov.
Poglavje V NADZOR
21. člen 
Nadzor 
Nadzor nad izvajanjem teh certifikacijskih specifikacij izvaja agencija.
Poglavje VI PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen 
Razlaga 
V primeru nejasnosti pri razlagi ali pomanjkljivosti določil teh certifikacijskih specifikacij se uporabljajo referenčni dokumenti iz 5. člena teh certifikacijskih specifikacij.
23. člen 
Začetek veljavnosti 
Te certifikacijske specifikacije začnejo veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. julija 2017
 
Direktor
Rok Marolt l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti