Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2081. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025), stran 5930.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025), št. 09-37/16 z dne 29. marca 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vitanje, ki meri 6.394,06 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Vitanje in Zreče, oziroma v katastrskih občinah Hudinja, Paka I, Spodnji Dolič, Brezen, Vitanje, Stenica in Ljubnica.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vitanje je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 67 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3 % gozdov v lasti lokalnih skupnosti in 30 % državnih gozdov;
2. površina: 4.425,67 ha, od katere je 4.221,88 ha večnamenskih gozdov, 52,5 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni in 151,29 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 381 m3/ha, od tega 320 m3/ha iglavcev in 61 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,33 m3/ha, od tega 7,67 m3/ha iglavcev in 1,66 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vitanje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.183,68 ha,
– ekološke funkcije na površini 860,13 ha ter
– socialne funkcije na površini 198,2 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vitanje za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 361.744 m3, od tega 300.724 m3 iglavcev in 61.020 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 555,5 ha,
– nega drogovnjaka na površini 137,59 ha,
– odstranjevanje vzpenjalk na površini 9,21 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem v obsegu 1.600 kosov, zaščita s tulci v obsegu 9.800 kosov, zaščita mladja z ograjo v dolžini 2.550 metrov, vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 2.150 metrov, odstranjevanje tulcev v obsegu 530 kosov in odstranjevanje zaščitne ograje v dolžini 1.650 metrov,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer sajenje plodonosnih drevesnih vrst v obsegu 300 kosov, vzdrževanje vodnih virov in kalov v obsegu 5 kosov, postavitev gnezdilnic v obsegu 10 kosov, vzdrževanje gnezdilnic v obsegu 40 kosov, vzdrževanje pasišč v gozdu na površini 12,2 ha, puščanje stoječe biomase v obsegu 200 m3, puščanje podrte biomase v obsegu 100 m3, osnovanje pasišč v gozdu na površini 1 ha, ohranjanje biotopov s sečnjo v obsegu 210,7 m3 in ohranjanje biotopov z nego na površini 0,22 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vitanje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenske Konjice, Šolska ulica 19, Slovenske Konjice in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vitanje (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-360/2016
Ljubljana, dne 19. julija 2017
EVA 2016-2330-0017
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti