Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2080. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom, stran 5929.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter na podlagi 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-H) ob soglasju Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programa dvojezičnih osnovnih šol in osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom ter dvojezičnih osnovnih šol s prilagojenim programom in osnovnih šol s prilagojenim programom z italijanskim učnim jezikom (v nadaljnjem besedilu: šole), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka ter stroške obveznih ekskurzij (v nadaljnjem besedilu: programsko odvisni stroški).
II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV 
2. člen
(kriteriji in merila) 
(1) Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih kriterijih: oddelki, skupine oziroma učenci.
(2) Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.
3. člen 
(točkovanje programsko odvisnih stroškov) 
Za posamezni program oziroma dejavnost se določi naslednje število točk:
1. izvedba programa osnovne šole:
– 269 točk na oddelek;
– 8,5 točk na učenca;
2. vzgojno-izobraževalno delo v bolnišničnih oddelkih:
– 117 točk na oddelek;
3. izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
– 296 točk na oddelek;
– 8,9 točk na učenca;
4. vzgojna skupina v domu za učence:
– 691 točk na vzgojno skupino za programsko odvisne in fiksne stroške;
5. izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
– 391 točk na oddelek
– 8,9 točk na učenca;
6. mobilna služba:
– 164 točk na oddelek.
4. člen 
(izobraževanje učencev Romov) 
Za izobraževanje učencev Romov pripada šoli za programsko odvisne stroške dodatnih 13,9 točk na učenca Roma.
5. člen 
(dodatek za manjšine) 
Za sodelovanje z matičnim narodom, dodatno izobraževanje strokovnih delavcev, dodatno strokovno literaturo, učila in učne pripomočke ter za sofinanciranje dvojezičnih obrazcev šoli pripada dodatnih 71 točk na oddelek.
6. člen 
(določitev vrednosti točke) 
(1) Vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom, ki ga izda najkasneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednost točke se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Zaradi proračunskih zmožnosti ali spremembe programa dela ministrstva se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.
(3) Če šole ni ustanovila mestna občina, se za vrednotenje materialnih stroškov iz 3. člena tega pravilnika vrednost točke pomnoži s faktorjem 1,03 in se zaokroži na cent natančno.
III. DOLOČITEV OBSEGA MATERIALNIH STROŠKOV ZA ŠOLO 
7. člen
(način določitve obsega sredstev) 
(1) Letni obseg sredstev za materialne stroške za posamezno šolo se določi za proračunsko leto najkasneje do 31. januarja, pri čemer se upošteva stanje števila učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najkasneje do 30. oktobra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. septembra do 31. decembra proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. septembra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko sredstva na podlagi tega pravilnika določijo za obdobje, ki je krajše od proračunskega leta, in sicer zaradi programskih ali statusno- pravnih sprememb šole ali iz drugih utemeljenih razlogov.
IV. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0070-16/2017
Ljubljana, dne 25. julija 2017
EVA 2017-3330-0017
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti