Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2079. Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, stran 5928.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa merila in metodologijo za vrednotenje materialnih stroškov za izvedbo programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavodi), ki se financirajo iz sredstev državnega proračuna, in sicer za nabavo potrošnega materiala in strokovne literature, nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (dnevnice, potnine, nočnine), storitve zunanjih izvajalcev, telekomunikacijske stroške, stroške plačilnega prometa, stroške za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih in drugih delavcev, stroške zdravniških pregledov delavcev, stalne materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme, ter sredstva za kritje stroškov tekočega vzdrževanja, stroške, vezane na oskrbnine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ter stroške, vezane na prevoze učencev in dijakov, ki so z odločbo o usmeritvi ali namestitvi nameščeni v zavod, šolo pa obiskujejo izven zavoda.
II. VREDNOTENJE MATERIALNIH STROŠKOV 
2. člen
(kriteriji in merila) 
Materialni stroški se vrednotijo po naslednjih elementih: oddelki, skupine oziroma otroci, učenci ali dijaki.
Merilo za vrednotenje materialnih stroškov je število točk posameznega kriterija.
3. člen 
(točkovanje stroškov) 
Za posamezni oddelek ali vzgojno oziroma stanovanjsko skupino se določi naslednje število točk:
1. za zavode:
– na oddelek vrtca: 504 točke;
– na oddelek prilagojenega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom: 697 točk;
– na oddelek prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: 683 točk;
– na oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja: 504 točk;
– na oddelek podaljšanega bivanja: 200 točk;
– na oddelek vzgojne skupine za gibalno ovirane učence in dijake v dnevni obliki usposabljanja: 200 točk;
– na oddelek srednje šole: 874 točk;
– na vzgojno skupino: 1429 točk;
– na oddelek mobilne službe: 194 točk;
2. za zavode za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljnjem besedilu: vzgojni zavodi):
– na oddelek programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom: 762 točk;
– na oddelek prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom: 748 točk;
– na oddelek srednje šole: 938 točk;
– na oddelek Produkcijske šole v okviru vzgojnega programa: 737 točk;
– na stanovanjsko skupino: 1960 točk;
– na vzgojno skupino: 1885 točk;
– na oddelek mobilne službe: 194 točk.
4. člen 
(oskrba otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi ali odločbo o namestitvi) 
(1) Za stroške oskrbe za otroke in mladostnike, ki so v skladu z odločbo napoteni v zavode, za učence in dijake, ki so nameščeni v domove zavodov, ter za mladostnike, vključene v oddelek Produkcijske šole v okviru vzgojnega programa, se za oskrbni dan priznajo sredstva v višini 1,75 točke otroka oziroma mladostnika, če otrok ali mladostnik v zavodu prejme vse glavne obroke. Če otrok prejme le enega od glavnih obrokov (zajtrk, kosilo ali večerja), se zavodu za ta dan priznajo sredstva v višini 1 točke.
(2) Za kritje stroškov razširjene oskrbe (nujna oblačila, interesne dejavnosti, članarine, letovanja, šolske potrebščine,...) se vzgojnim zavodom priznajo sredstva v višini 10,5 točke na otroka oziroma mladostnika mesečno, ostalim zavodom pa 3,5 točke na otroka oziroma mladostnika mesečno, če je otrok ali mladostnik v skupini prisoten šest ali več dni v mesecu.
(3) Sredstva za kritje stroškov oskrbe in razširjene oskrbe se nakazujejo po dejanski realizaciji na podlagi zahtevkov šol.
5. člen 
(stroški javnega prevoza) 
Učencem in dijakom vzgojnih zavodov, ki obiskujejo šolo izven zavoda, se krijejo stroški javnega prevoza v šolo na osnovi izstavljenih računov. Zavod in ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v tem primeru skleneta posebno pogodbo.
6. člen 
(izobraževanje učencev Romov) 
Za izobraževanje učencev Romov pripada zavodu za programsko odvisne stroške dodatnih 13,9 točk na učenca Roma.
7. člen 
(določitev vrednosti točke) 
(1) Vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom, ki ga izda najkasneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednost točke se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Zaradi proračunskih zmožnosti ali spremembe programa dela ministrstva se lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni.
III. DOLOČITEV OBSEGA MATERIALNIH STROŠKOV ZA ZAVOD 
8. člen
(način določitve obsega sredstev) 
(1) Letni obseg sredstev za materialne stroške posamezni šoli se določi za proračunsko leto najkasneje do 31. januarja, pri čemer se upošteva stanje števila otrok in mladostnikov ter oddelkov na dan 15. oktobra šolskega leta, ki se začne pred pričetkom proračunskega leta. Končni izračun letnega obsega sredstev za materialne stroške se pripravi najkasneje do 30. novembra proračunskega leta, pri čemer se za obdobje od 1. septembra do 31. decembra proračunskega leta upošteva število učencev in oddelkov na dan 15. oktobra šolskega leta, ki se je začelo v proračunskem letu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko sredstva na podlagi tega pravilnika določijo za obdobje, ki je krajše od proračunskega leta, in sicer zaradi programskih ali statusno- pravnih sprememb zavoda ali iz drugih utemeljenih razlogov.
IV. KONČNA DOLOČBA 
9. člen
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2018.
Št. 0070-15/2017
Ljubljana, dne 25. julija 2017
EVA 2017-3330-0016
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti