Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2067. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A), stran 5920.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2017.
Št. 003-02-7/2017-16
Ljubljana, dne 22. julija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTNINJENJU (ZCestn-A) 
1. člen
V Zakonu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) se v drugem odstavku 2. člena za besedo »vozila« doda vejica in beseda »voznike«.
2. člen 
V četrtem odstavku 3. člena za besedilom »cestah in« doda beseda »pripadajoče« in črta besedilo »med njimi«.
3. člen 
Za drugim odstavkom 5. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe tega zakona lahko vlada določi, da v primeru iz prejšnjega odstavka vozila do 3.500 kg NDM plačujejo cestnino za uporabo cestninskega cestnega objekta z ustavljanjem na cestninski postaji. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo cestninjenje glede na prevoženo razdaljo.«.
4. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za vsako uporabo cestninske ceste oziroma cestninskega odseka in cestninskega cestnega objekta se plača cestnina.«.
V četrtem odstavku se za besedo »cestninjenja« dodata vejica in besedilo »ne glede na to, ali je vzpostavljena povezava med napravo za cestninjenje in OBU napravo«.
V prvem stavku petega odstavka se besedilo »na cestninsko cesto« nadomesti z besedilom »v Republiko Slovenijo po cestninski cesti«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na prejšnji odstavek obveznost plačila cestnine pri cestninjenju glede na določen čas uporabe cestninskih cest ne nastane z vstopom vozila do 3.500 kg NDM na cestninsko cesto, če je vstop na cestninsko cesto posledica preusmeritve prometa z necestninske na cestninsko cesto, s katero soglaša upravljavec cestninskih cest. Vlada podrobneje določi razloge in pogoje uporabe cestninske ceste brez plačila cestnine glede na določen čas uporabe cestninske ceste v primeru preusmeritve prometa z necestninske na cestninsko cesto.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
5. člen 
Za prvim odstavkom 9. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če cestninski zavezanec v primerih iz prejšnjega odstavka plača cestnino oziroma pristojbino za zunanje stroške, ni upravičen do vračila plačanega zneska.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek, ki postaneta peti in šesti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Prevozi s tujimi vojaškimi vozili za opravljanje nalog obrambe države, mednarodnih mirovnih sil ter drugih obrambnih in varnostnih nalog so tisti prevozi, ki jih vnaprej napovedo pristojni organi, in prevozi z vozili z oznakami mednarodnih organizacij, ki sodelujejo pri varovanju miru ali za katera te organizacije izdajo ali potrdijo potni nalog. Na podlagi podatkov o prevozu, ki jih pristojni organ posreduje upravljavcu cestninskih cest na način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona, upravljavec cestninskih cest odloči o upravičenosti uporabe cestninske ceste brez plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške in o tem obvesti pristojni organ. Upravljavec cestninskih cest mora biti o prihodu vozil obveščen najmanj 24 ur pred njihovim prihodom.
(6) Prevozi z vozili za opravljanje nalog humanitarne pomoči prizadetim v miru ali vojni, zaradi naravnih in drugih nesreč ali oboroženih spopadov, so prevozi na podlagi pravilno izpolnjenih dokumentov, ki jih določi upravljavec cestninskih cest. Dokumenti morajo biti v izvirniku in se sklicevati na označbe na registrski tablici vozila, za katero se oprostitev obveznosti plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške uveljavlja. Na podlagi podatkov o prevozu, ki jih cestninski zavezanec posreduje upravljavcu cestninskih cest na način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona, upravljavec cestninskih cest odloči o upravičenosti uporabe cestninske ceste brez plačila cestnine in pristojbine za zunanje stroške in o tem obvesti cestninskega zavezanca. Upravljavec cestninskih cest mora biti o prihodu tujih vozil obveščen najmanj 24 ur pred njihovim prihodom.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
6. člen 
V drugem odstavku 13. člena se črta besedilo »naloženo ali«.
V četrtem odstavku se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita: »Upravljavec cestninskih cest mora uporabniku o plačilu cestnine ali polnjenju predplačniškega uporabniškega računa izdati račun ali potrdilo o plačilu. Če se hkrati zaračunavata infrastrukturna pristojbina in pristojbina za zunanje stroške, morata biti oba zneska na računu ali potrdilu o prehodih izkazana ločeno.«.
7. člen 
Za sedmim odstavkom 15. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če se struktura vozil v posameznem emisijskem razredu vozila EURO, za katerega je infrastrukturna pristojbina prilagojena, v posameznem letu spremeni zaradi odliva vozil v drugi emisijski razred vozila EURO za tri odstotke ali več glede na predhodno leto, vlada na predlog upravljavca cestninskih cest najpozneje do konca junija naslednjega leta spremeni faktorje prilagoditve višine infrastrukturne pristojbine tako, da izniči negativni vpliv te spremembe na prihodke upravljavca cestninskih cest iz cestnin. Spremenjeni faktorji prilagoditve višine infrastrukturne pristojbine se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Upravljavec cestninskih cest zagotovi podatke in potrebne izračune za spremembo prilagoditve višine infrastrukturne pristojbine glede na emisijski razred vozila EURO.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
8. člen 
V prvem odstavku 18. člena se v prvi alineji beseda »cestnega« nadomesti z besedo »prometnega«.
V tretjem odstavku se za besedo »stroške« in vejico doda beseda »razen«.
V četrtem odstavku se beseda »cestnega« nadomesti z besedo »prometnega«.
9. člen 
Tretji odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru sklenitve pogodbe o odloženem načinu plačevanju cestnine upravljavec cestninskih cest zahteva od uporabnika elektronskega cestninjenja predložitev bančne garancije za zavarovanje plačil cestnine za prvi dve leti, in sicer se bančna garancija določi za vsako OBU napravo v višini dvakratnika povprečne mesečne porabe cestnine vseh uporabnikov OBU naprav v preteklem letu, pri čemer se znesek zaokroži na 100 eurov. Pri podaljšanju pogodbe o odloženem načinu plačevanja cestnine se bančna garancija zahteva, če je uporabnik elektronskega cestninjenja na podlagi javno dostopnih podatkov ali na lestvici bonitetnih ocen uvrščen v podpovprečni razred ali pa se zanj ocenjuje, da je njegova zmožnost za poravnavanje obveznosti podpovprečna oziroma stopnja tveganja poslovanja z njim nadpovprečna. Če uporabnik elektronskega cestninjenja v zadnjih 12 mesecih dvakrat ne plača cestnine v roku za plačilo cestnine, zahteva upravljavec cestninskih cest predložitev bančne garancije ne glede na njegovo bonitetno oceno. Višina bančne garancije se določi v višini dvakratnika povprečne mesečne porabe cestnine uporabnika elektronskega cestninjenja v preteklem letu, pri čemer se znesek zaokroži na 1.000 eurov. Če uporabnik preseže dvakratnik povprečne mesečne porabe cestnine, upravljavec cestninskih cest zahteva od njega povečanje bančne garancije, ki ustreza dvakratniku povprečne mesečne porabe cestnine uporabnika elektronskega cestninjenja.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Cestninskemu zavezancu, ki pri poplačilu ne plača računa v roku za plačilo cestnine, se mu nadaljnja uporaba cestninske ceste omogoči s plačilom cestnine z dobroimetjem na OBU napravi. Cestninski zavezanec zagotovi v tem primeru zadostno višino dobroimetja na OBU napravi.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
10. člen 
Tretji in četrti odstavek 27. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Cestninski zavezanec pred vstopom na cestninsko cesto namesti OBU napravo v vozilu na način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona, in vnese pravilne podatke o številu osi vozila ali skupine vozil.
(4) Cestninski zavezanec uporablja OBU napravo med vožnjo po cestninski cesti na način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona. Cestninski zavezanec takoj po vstopu na cestninsko cesto in med vožnjo po njej preverja pravilnost delovanja OBU naprave in zagotavlja zadostno višino dobroimetja na OBU napravi pri prehodu točke cestninjenja. Če cestninski zavezanec zazna premalo dobroimetja na OBU napravi, njeno nedelovanje ali nepravilno delovanje, mora to odpraviti na prvi cestninski uporabniški točki, na kateri pridobi tudi informacije o načinu in postopku odprave zaznane napake.«.
11. člen 
V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo »za nedoločen ali določen čas«.
12. člen 
V prvem odstavku 30. člena se črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
V tretjem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Listine za dokazovanje emisijskega razreda EURO lahko cestninski zavezanec predloži tudi pozneje, vendar se do potrditve njihove ustreznosti šteje, da spada vozilo v emisijski razred EURO 0. Cestninski zavezanec v tem primeru ni upravičen do vračila cestnine za nazaj. Upravljavec cestninskih cest potrdi ustreznost naknadno dostavljenih listin za dokazovanje emisijskega razreda EURO najpozneje v 30 dneh od dneva prejema.«.
V šestem odstavku se besedilo »20 dni od izstavitve obračuna cestnine« nadomesti z besedilom »90 dni od izstavitve potrdila o prehodih, ki ga upravljavec cestninskih cest posreduje uporabniku elektronskega cestninjenja najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec«, v zadnjem stavku pa črtata vejica ter besedilo »razen če cestninski zavezanec soglaša z daljšim hranjenjem podatkov«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Cestninski zavezanec se lahko upravljavcu cestninskih cest pritoži glede obračunanega zneska dolgovane cestnine najpozneje pet delovnih dni pred potekom roka hrambe podatkov o lokaciji in gibanju vozila, določenega v prejšnjem odstavku.«.
13. člen 
V prvem odstavku 31. člena se za besedo »točki« doda besedilo »ali drug način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se za besedo »točki« doda besedilo »ali drug način, določen v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona«.
V četrtem odstavku se za besedo »primeru« doda besedilo »vračila OBU naprave na cestninski uporabniški točki na cestninski cesti«.
14. člen 
V sedmem odstavku 37. člena se črta besedilo »obliko,«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Obliko in velikost vinjet določi upravljavec cestninskih cest iz drugega odstavka tega člena v splošnem aktu iz 21. člena tega zakona.«.
15. člen 
V drugem odstavku 38. člena se v prvi in drugi alineji za besedilom »opravljeno,« doda besedilo »kopijo prometnega dovoljenja za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji,«.
V četrti alineji se za besedo »roku« doda vejica in besedilo »kopijo prometnega dovoljenja za vozila, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji,«.
16. člen 
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka imajo policisti in uradne osebe Finančne uprave Republike Slovenije poleg svojih pooblastil tudi pooblastila iz druge, tretje, četrte, desete, enajste, štirinajste, petnajste, šestnajste, sedemnajste, devetnajste, dvajsete, enaindvajsete, dvaindvajsete, triindvajsete in štiriindvajsete alineje drugega odstavka in tretjega odstavka 41. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na fizično preverjanje predpisane namestitve, veljavnosti in uporabe vinjet.«.
17. člen 
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cestninski nadzorniki imajo pri opravljanju nadzora nad določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi naslednja pooblastila:
– preprečiti cestninskemu zavezancu prehod cestninske postaje brez prevzema dokumenta za plačilo cestnine na cestninski postaji oziroma brez plačila cestnine ali elektronske registracije tega prehoda;
– ustaviti vozilo cestninskega zavezanca z dajanjem predpisanih znakov v skladu s predpisom, ki ureja znake, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa, ter na način in po postopku, ki ju predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve;
– ustaviti vozilo cestninskega zavezanca zunaj cestninske ceste, če je prekršek v zvezi z neplačilom cestnine zaznan na cestninski cesti;
– ugotavljati predpisano namestitev in uporabo vinjete;
– ugotavljati višino vozila z merjenjem njegove višine nad prvo osjo in preverjanjem tlaka v pnevmatikah glede na tip vozila cestninskega zavezanca;
– odvzeti napravo za motenje v primeru iz osmega odstavka 27. člena tega zakona;
– ugotavljati predpisano namestitev, uporabo in delovanje elektronske naprave za cestninjenje na vozilu;
– ugotavljati pravilnost elektronske registracije pri plačevanju z elektronsko napravo za cestninjenje v vozilu;
– ugotavljati plačilo cestnine na podlagi izdanega računa ali potrdila o plačilu cestnine;
– odrediti cestninskemu zavezancu, da izroči na vpogled vozniško dovoljenje ali drug dokument za ugotovitev istovetnosti cestninskega zavezanca in njegovega prebivališča;
– odrediti cestninskemu zavezancu, da izroči na vpogled prometno dovoljenje, dokumente o vozilu (npr. izjava o skladnosti vozila), prevozne listine ali drug dokument, ki spremlja blago;
– odrediti cestninskemu zavezancu, da v primeru suma storitve prekrška v zvezi z neplačilom cestnine dovoli pregled podatkov iz tahografa oziroma izroči na vpogled tahografske vložke ali izpis iz tahografa;
– začasno zaseči tahografski vložek ali izpis iz tahografa kot dokazilo v postopku ali v isti namen opraviti prepis podatkov iz tahografa; o začasnem zasegu se cestninskemu zavezancu izda potrdilo;
– odrediti cestninskemu zavezancu, da izroči na vpogled potrdilo o upravičenosti vožnje brez plačila cestnine v primeru iz petega in šestega odstavka 9. člena tega zakona;
– odrediti cestninskemu zavezancu, da izroči na vpogled potrdilo upravljavca cestninskih cest in veljavno vinjeto, če te v skladu s predpisi ni treba namestiti na vetrobransko steklo vozila, zadnji dokument za cestninjenje oziroma dokazilo o plačilu cestnine;
– izločiti iz prometa vozilo v primeru iz drugega odstavka 42. člena tega zakona;
– odrediti cestninskemu zavezancu, da zaradi izvedbe postopka zapelje vozilo do najbližjega počivališča ali druge primerne prometne površine na cestninski cesti ali zunaj nje;
– na vozilo namestiti tehnično napravo, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo z njim po cestninski cesti do plačila cestnine za uporabo cestninske ceste ob storitvi prekrška v zvezi z neplačilom cestnine oziroma nakupa in namestitve vinjete ter plačila stroškov namestitve, odstranitve oziroma poškodovanja tehnične naprave, ki je posledica ravnanja cestninskega zavezanca;
– odrediti spremljevalcu voznika, da izroči na vpogled vozniško dovoljenje ali drug dokument za ugotovitev istovetnosti spremljevalca voznika in njegovega prebivališča;
– odrediti učitelju vožnje, da izroči na vpogled vozniško dovoljenje ali drug dokument za ugotovitev istovetnosti učitelja vožnje in njegovega prebivališča ter evidenčni karton vožnje kandidata za voznika, ki ga poučuje;
– odrediti osebi, ki vozi vozilo v cestnem prometu v spremstvu spremljevalca voznika, da izroči na vpogled dokument za ugotovitev njene istovetnosti in njenega prebivališča, evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo;
– odrediti kandidatu za voznika, da izroči na vpogled dokument za ugotovitev njegove istovetnosti in njegovega prebivališča ter veljavno zdravniško spričevalo;
– prepovedati cestninskemu zavezancu in potnikom izstop iz vozila med izvajanjem postopka;
– odrediti potniku, ki med izvajanjem postopka ne upošteva prepovedi izstopa iz vozila, da izroči na vpogled dokument za ugotovitev njegove istovetnosti in njegovega prebivališča.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »nadzornik« doda besedilo »v vozilu cestninskega zavezanca«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Cestninski zavezanec, ki meni, da je cestninski nadzornik prekoračil pooblastila iz drugega odstavka tega člena, lahko v osmih dneh od domnevne kršitve vloži pritožbo pri upravljavcu cestninskih cest. Upravljavec cestninskih cest pritožbo posreduje komisiji, ki jo imenuje minister ter jo sestavljajo predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, predstavnik upravljavca cestninskih cest in dva predstavnika ministrstva.«.
18. člen 
V prvem odstavku 42. člena se v sedmi alineji za besedo »postaje« doda vejica in besedilo »točke cestninjenja«.
V osmi alineji se za besedo »postajo« doda vejica in besedilo »točko cestninjenja«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– voziti po cestninski cesti in prevoziti cestninsko postajo, točko cestninjenja ali drugo mesto elektronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu ustreznega cestninskega in emisijskega razreda ali z registrsko številko vozila, ki je enaka zapisu na elektronski napravi;«.
Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– po pridobitvi OBU naprave le to imeti ves čas uporabe cestninske ceste nameščeno na vozilu.«.
V drugem odstavku se za besedo »prometa« doda besedilo »in mu prepove nadaljnjo vožnjo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izločitev vozila in prepoved nadaljnje vožnje iz prejšnjega odstavka trajata do nakupa vinjete in njene predpisane namestitve na vozilo ali do plačila cestnine za uporabo cestninske ceste ob storitvi prekrška v zvezi z neplačilom cestnine. Vozilo cestninskega zavezanca se izloči iz prometa na primernem kraju na cestninski cesti, kjer je cestninskemu zavezancu omogočeno plačilo cestnine ali nakup vinjete. Če takšnega kraja na cestninski cesti ni, se vozilo cestninskega zavezanca izloči iz prometa na prvem primernem kraju zunaj cestninske ceste.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »prometa« doda besedilo »in prepovedi nadaljnje vožnje«.
19. člen 
V 43. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(odgovornost lastnika vozila, spremljevalca voznika in učitelja vožnje)«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pri poučevanju vožnje in na vozniškem izpitu je učitelj vožnje odgovoren za prekršek v zvezi z neplačilom cestnine, ki ga je pri vožnji po cestninski cesti storil kandidat za voznika.
(4) Pri spremljanju osebe, ki vozi vozilo v cestnem prometu in še ni opravila praktičnega dela vozniškega izpita, je spremljevalec voznika odgovoren za prekršek v zvezi z neplačilom cestnine, ki ga je pri vožnji po cestninski cesti storila ta oseba.«.
20. člen 
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo pooblaščene uradne osebe, razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ukazi oziroma odredbe, razen tistih, za katere je predpisana pisna oblika, se dajejo ustno.«.
21. člen 
Prvi in drugi odstavek 45. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Policija in Finančna uprava Republike Slovenije sta prekrškovna organa za prekrške iz 50.a in 50.b člena tega zakona.
(2) Cestninski nadzorniki so prekrškovni organ za prekrške iz 49., 50., 50.a in 50.b člena tega zakona.«.
22. člen 
V prvem odstavku 46. člena se v 2. točki za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– podatke o vnesenem številu osi vozila ali skupine vozil v OBU napravo pri prehodu cestninske točke;«.
Dosedanje sedma do deseta alineja postanejo osma do enajsta alineja.
23. člen 
49. in 50. člen se spremenita tako, da se glasita:
»49. člen 
(prekrški v zvezi s cestninjenjem z ustavljanjem) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ima pri sebi, v oziroma na vozilu kakršno koli napravo, ki moti, onemogoča ali povzroča nepravilno delovanje elektronske naprave za cestninjenje, naprave za cestninjenje ali naprave za nadzor cestninjenja (sedmi odstavek 27. člena in deveta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi cestninsko postajo z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega cestninskega razreda (deseta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi cestninsko postajo z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega emisijskega razreda (deseta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi cestninsko postajo z vozilom, katerega registrska številka ni enaka zapisu na elektronski napravi za cestninjenje (deseta alineja prvega odstavka 42. člena).
(2) Z globo 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:
– ne plača cestnine do izstopa iz sistema cestninjenja za vozilo nad 3.500 kg NDM, ki se je po vstopu v ta sistem pokvarilo in bilo zaradi okvare oprto na drugo vozilo (drugi odstavek 13. člena);
– ne hrani računa ali potrdila o plačilu cestnine do izstopa s cestninske ceste (peti odstavek 22. člena);
– uporablja elektronsko napravo za cestninjenje z ustavljanjem v nasprotju s splošnim aktom iz 21. člena tega zakona (šesti odstavek 22. člena);
– na vozilo ne namesti delujoče elektronske naprave za cestninjenje, ko je to potrebno v skladu s predpisi (druga alineja prvega odstavka 42. člena);
– ne prevzame dokumenta za cestninjenje na cestninski postaji, kadar je za plačilo cestnine to potrebno v skladu s predpisi (tretja alineja prvega odstavka 42. člena);
– ne odda ali predloži zadnjega veljavnega dokumenta, s katerim je vstopil v zaprti sistem cestninjenja (četrta alineja prvega odstavka 42. člena);
– v zaprtem sistemu cestninjenja pri izstopu ne izvede elektronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje, s katero se je registriral ob zadnjem vstopu v zaprti sistem (peta alineja prvega odstavka 42. člena);
– ne plača cestnine na cestninski postaji, kadar je za plačilo cestnine to potrebno v skladu s predpisi (šesta alineja prvega odstavka 42. člena);
– izvede elektronsko registracijo prehoda cestninske postaje v nasprotju s predpisi (sedma alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi cestninsko postajo brez elektronske naprave za cestninjenje na vozilu, z nedelujočo ali nepravilno delujočo napravo (osma alineja prvega odstavka 42. člena).
50. člen 
(prekrški v zvezi s cestninjenjem v prostem prometnem toku) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ima pri sebi, v oziroma na vozilu kakršno koli napravo, ki moti, onemogoča ali povzroča nepravilno delovanje OBU naprave, naprave za cestninjenje ali naprave za nadzor cestninjenja (sedmi odstavek 27. člena in deveta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z OBU napravo na vozilu neustreznega emisijskega razreda (deseta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z vozilom, katerega registrska številka ni enaka zapisu na OBU napravi (deseta alineja prvega odstavka 42. člena).
(2) Z globo 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:
– ne hrani računa ali potrdila o plačilu cestnine za že prevoženo razdaljo z vozilom brez OBU naprave ob nakupu te naprave na prvi cestninski uporabniški točki (peti odstavek 6. člena);
– na cestninski uporabniški točki navede napačno mesto vstopa na cestninsko cesto v primeru, ko mu je dovoljeno z vozilom, ki ni opremljeno z OBU napravo, peljati do prve cestninske uporabniške točke na cestninski cesti (peti odstavek 6. člena);
– ne hrani računa ali potrdila o plačilu cestnine do izstopa s cestninske ceste (šesti odstavek 6. člena);
– ne zapusti cestninske ceste pri izstopu, ki ga je navedel na cestninski uporabniški točki ob vračilu OBU naprave (šesti odstavek 6. člena);
– ne plača cestnine do izstopa iz sistema cestninjenja za vozilo nad 3.500 kg NDM, ki se je po vstopu v ta sistem pokvarilo in bilo zaradi okvare oprto na drugo vozilo (drugi odstavek 13. člena);
– prevozi točko cestninjenja brez OBU naprave (osma alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z nepravilno delujočo OBU napravo (osma alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z OBU napravo na vozilu neustreznega cestninskega razreda (deseta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z OBU napravo na vozilu neustreznega emisijskega razreda (deseta alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z vozilom, katerega registrska številka ni enaka zapisu na OBU napravi (deseta alineja prvega odstavka 42. člena).
(5) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:
– nadaljuje vožnjo mimo cestninske uporabniške točke, čeprav OBU naprava med vožnjo preneha delovati (četrti odstavek 27. člena);
– nadaljuje vožnjo mimo cestninske uporabniške točke, čeprav OBU naprava med vožnjo deluje nepravilno (četrti odstavek 27. člena);
– nadaljuje vožnjo mimo cestninske uporabniške točke, čeprav je na OBU napravi premalo dobroimetja (četrti odstavek 27. člena);
– ima pri sebi, v oziroma na vozilu kakršno koli napravo, ki moti, onemogoča ali povzroča nepravilno delovanje OBU naprave, naprave za cestninjenje ali naprave za nadzor cestninjenja (sedmi odstavek 27. člena in deveta alineja prvega odstavka 42. člena);
– izvede elektronsko registracijo prehoda točke cestninjenja v nasprotju s predpisi (sedma alineja prvega odstavka 42. člena);
– prevozi točko cestninjenja z nedelujočo OBU napravo (osma alineja prvega odstavka 42. člena).«.
24. člen 
Za 50. členom se dodata nova 50.a in 50.b člen, ki se glasita:
»50.a člen 
(prekrški v zvezi s cestninjenjem glede na določen čas uporabe cestninske ceste) 
(1) Z globo 300 eurov se kaznuje posameznik, ki uporablja cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, nameščene na predpisan način (prva alineja prvega odstavka 42. člena).
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje posameznik, ki ne namesti vinjete na vozilo s svojim prvotnim lepilom ali z nedovoljenim posegom spremeni oziroma zmanjša njegovo učinkovitost (četrti odstavek 37. člena).
50.b člen 
(prekrški v zvezi z neupoštevanjem znaka, ukaza ali odredbe pooblaščene uradne osebe) 
(1) Z globo 80 eurov se kaznuje posameznik, ki ne ravna po znaku, ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe (prvi odstavek 44. člena).
(2) Z globo 160 eurov se kaznuje posameznik, ki ne upošteva odredbe pooblaščene uradne osebe o izročitvi računa ali potrdila o plačilu cestnine oziroma drugih listin na vpogled (peti in šesti odstavek 6. člena, peti odstavek 22. člena in deseta, enajsta, dvanajsta, štirinajsta, petnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta, dvaindvajseta ter štiriindvajseta alineja drugega odstavka 41. člena).
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje posameznik, ki pooblaščeni uradni osebi onemogoči fizično preveritev predpisane namestitve, veljavnosti in uporabe vinjete ali elektronske naprave za cestninjenje oziroma odstranitev naprave, ki onemogoča delovanje ali povzroča nepravilno delovanje OBU naprave, naprave za cestninjenje ali naprave za nadzor cestninjenja (tretji odstavek 41. člena).
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje posameznik, ki ne upošteva odredbe pooblaščene uradne osebe o izločitvi iz prometa in prepovedi nadaljnje vožnje (drugi odstavek 42. člena).
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za posameznik, ki ne upošteva znaka pooblaščene uradne osebe, s katerim ga ta ustavlja (druga alineja drugega odstavka 41. člena). Posamezniku se izreče tudi 5 kazenskih točk.«.
25. člen 
51. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(1) Vlada uskladi Uredbo o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16) s četrtim odstavkom 3. člena, z osmim odstavkom 6. člena in s sedmim odstavkom 37. člena zakona v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Upravljavec cestninskih cest uskladi splošni akt o cestninjenju iz 21. člena zakona s petim in šestim odstavkom 9. člena, s tretjim in četrtim odstavkom 27. člena, s prvim in tretjim odstavkom 31. člena in z osmim odstavkom 37. člena zakona v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.
27. člen 
Komisija, ki je bila imenovana na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15), nadaljuje z delom kot nova komisija.
28. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-02/17-3/16
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 2017-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti