Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-G), stran 5919.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2017.
Št. 003-02-7/2017-15
Ljubljana, dne 22. julija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH POMORSKEGA ZAKONIKA (PZ-G) 
1. člen
V Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo) se za drugim odstavkom 26. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Program strokovnega usposabljanja oziroma izpita, način preizkusa usposobljenosti, sestavo izpitne komisije, pristojbine in cene tiskovin ter podrobnejši način izvajanja nalog iz prvega odstavka tega člena predpiše minister ter določi plačilo za delo in povračilo stroškov izpitnih komisij.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 30. člena se črta besedilo »in jo odvajati«.
3. člen 
V tretjem odstavku 32. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V koncesijskem aktu za podelitev koncesije, ki ga izda vlada, se določi delež koncesijske dajatve, ki pripada lokalnim skupnostim, na območju katerih se nahaja kopenski del koprskega tovornega pristanišča. Delež koncesijske dajatve se deli na podlagi pomožnih meril, ki se nanašajo na območje kopenskega dela pristanišča in območje ter prebivalstvo lokalne skupnosti. Koncesijska dajatev je namenjena za financiranje javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, kar se podrobneje določi s koncesijskim aktom.«.
V šestem odstavku se besedilo »znotraj pristanišča ali pristaniške infrastrukture« nadomesti z besedilom »ali pristaniške infrastrukture znotraj pristanišča v skladu s prostorskimi akti«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Republika Slovenija je razlastitveni upravičenec na zemljiščih ali pristaniški infrastrukturi znotraj pristanišča v skladu s prostorskimi akti, za katere obstaja javni interes.«.
4. člen 
V sedmem odstavku 65. člena se za besedilom »šestega odstavka tega člena« doda besedilo »in način izvajanja sistema za nadzor plovbe (VTS)«.
5. člen 
V šestem odstavku 65.a člena se besedilo »iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka prejšnjega člena«.
6. člen 
V tretjem odstavku 66. člena se besedilo »razreda A« črta.
7. člen 
V drugem odstavku 987. člena se število »79« nadomesti s številom »77«.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz prvega odstavka 3. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 33.a člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07, 40/12 – ZUJF in 33/16 – PZ-F).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 23. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02).
10. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-04/17-4/13
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 1999-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti