Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2062. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, stran 5897.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10; v nadaljnjem besedilu: ZVCP-1), Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A; v nadaljnjem besedilu: ZJA)« nadomesti z besedilom »Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljnjem besedilu: ZVoz-1), Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C; v nadaljnjem besedilu: ZJA)«.
2. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se beseda »ZVCP-1« nadomesti z besedo »ZVoz-1«.
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija na podlagi javnega pooblastila opravlja naloge, določene v 9. členu ZVoz-1.«.
4. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
Agencija vodi in upravlja:
– register šol vožnje iz 29. člena ZVoz-1,
– evidenco o osebah, ki se izobražujejo in dodatno usposabljajo po posameznih programih iz 37. člena ZVoz-1,
– evidenco o udeležencih programov dodatnega usposabljanja voznikov iz 45. člena ZVoz-1,
– evidenco o izdanih dovoljenjih za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo iz 46. člena ZVoz-1,
– evidenco o udeležencih edukacijskih in psihosocialnih delavnic iz 52. člena ZVoz-1,
– evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz 75. člena ZVoz-1,
– evidenco o vzgojnih in preventivnih akcijah,
– evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah in
– druge evidence, za katere je z zakonom, ki ureja motorna vozila, in zakonom, ki ureja ceste, določeno, da jih vodi agencija.«.
5. člen 
Naslov »Javno pooblastilo« in 9. člen se črtata.
6. člen 
V prvem odstavku 12. člena, ki postane edini odstavek, se črta oznaka »(1)«, beseda »devet« pa se nadomesti z besedo »sedem«.
Drugi odstavek se črta.
7. člen 
Drugi stavek četrtega odstavka 13. člena, ki postane nov peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Člani sveta ne smejo biti osebe, ki so zaposlene v tej agenciji, funkcionarji v izvršilni veji oblasti, osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija, ter osebe, določene v tretjem odstavku 10. člena ZVoz-1.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta nova šesti in sedmi odstavek.
8. člen 
V naslovu in prvem stavku prvega odstavka 17. člena se beseda »Svet« nadomesti z besedo »Odbor«.
9. člen 
V prvem odstavku 18. člena se beseda »ZVCP-1« nadomesti z besedo »ZVoz-1«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz petega odstavka 10. člena ZVoz-1.«.
10. člen 
V drugem odstavku 19. člena se v trinajsti alineji beseda »ZVCP-1« nadomesti z besedilom »določb zakonov, ki urejata motorna vozila in ceste«.
11. člen 
V drugem odstavku 27. člena se beseda »ZVCP-1« nadomesti z besedo »ZVoz-1«.
12. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-2430-0039
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost