Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2056. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini, stran 5890.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 75/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
Rezidenčni projektni svetovalec je za čas napotitve na delo v partnersko državo upravičen do plače in drugih prejemkov v skladu s pravili Evropske unije. Rezidenčnemu projektnemu svetovalcu pripadajo:
– plača, ki bi jo prejemal v organu, če ne bi bil napoten na delo v partnersko državo,
– dnevni dodatek za bivanje v višini 75 odstotkov dnevnice, kot je določena v skladu s pravili Evropske unije, za ves čas trajanja napotitve v partnersko državo,
– povračilo stroškov šolnine za otroke do višine, kot je določena v skladu s pravili Evropske unije,
– povračilo potnih stroškov za mesečno ali letno pot v državo stalnega bivališča,
– povračilo potnih in selitvenih stroškov ob nastopu in prenehanju dela v partnerski državi, skupaj s stroški zavarovanja prevoza osebnih predmetov, gospodinjskih predmetov in pohištva,
– povračilo stroškov prevoza osebnega vozila, skupaj s stroški zavarovanja prevoza osebnega vozila,
– drugi prejemki v skladu s pravili Evropske unije.«.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena rezidenčnemu projektnemu svetovalcu pripadajo tudi:
– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja,
– povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti in starševsko varstvo,
– nadomestilo za nezaposlenega partnerja,
– nadomestilo za nepreskrbljene otroke,
kot jih določa predpis, ki ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini.«.
3. člen 
V 4. členu se besedilo »državo prejemnico pomoči« nadomesti z besedama »partnersko državo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
V projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki je objavljen pred 1. julijem 2017, se plača in drugi prejemki rezidenčnega projektnega svetovalca določijo v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 75/06).
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, ki se objavijo po 30. juniju 2017.
Št. 00724-27/2017
Ljubljana, dne 20. julija 2017
EVA 2017-1811-0094
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost