Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2022. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje, stran 5812.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-C) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje (Uradni list RS, št. 107/13) se v prvem odstavku 5. člena točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) opravljene serološke preiskave v obdobju 11 do 13 mesecev po pridobitvi statusa oziroma po predhodnih preiskavah za vzdrževanje statusa, z negativnimi rezultati na vseh živalih v starosti 7 do 13 mesecev; če na gospodarstvu v času odvzema vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, se odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmesečnem starostnem obdobju (npr. živalim, starim 14 do 20 mesecev).«.
2. člen 
V 6. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se čredi s statusom črede, proste BVD, v kateri se v postopkih rednega letnega testiranja iz točke b) prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi pozitivna serološka reakcija pri posamezni živali, status začasno razveljavi.
(5) Začasna razveljavitev statusa se označi v seznamu iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika tako, da se v rubriko »Opombe« vpiše besedilo »Začasno razveljavljen status« in datum začasne razveljavitve.
(6) Čredi se povrne status črede, proste BVD, in v seznamu iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika dopiše datum povrnitve statusa, ko je opravljena serološka preiskava z negativnim rezultatom na vseh živalih v starosti 9 do 15 mesecev; če na gospodarstvu v času odvzema vzorcev ni živali v tem starostnem obdobju, se odvzamejo vzorci vsem živalim v naslednjem šestmesečnem starostnem obdobju (npr. živalim, starim 16 do 22 mesecev). Preiskava se opravi ne prej kakor 30 dni po odstranitvi seropozitivnih živali iz črede.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-122/2017
Ljubljana, dne 10. julija 2017
EVA 2017-2330-0039
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost