Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1755. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B), stran 4755.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2017.
Št. 003-02-6/2017-2
Ljubljana, dne 28. junija 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZENAČEVANJU MOŽNOSTI INVALIDOV (ZIMI-B)
1. člen
V Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V postopkih uveljavljanja pravice do tehničnih pripomočkov za premagovanje komunikacijskih ovir, postopkih uveljavljanja plačila stroškov prilagoditve vozila, postopkih za uveljavljanje psa pomočnika in postopkih za uveljavljanje EU kartice ugodnosti za invalide se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso urejena drugače.«.
2. člen 
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov invalid iz prvega odstavka 17. člena tega zakona vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali preko državnega portala e-Uprava.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »višina sredstev« črta vejica, besedilo »ki se sofinancirajo« pa se nadomesti z besedilom »za sofinanciranje«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
3. člen 
Drugi in tretji odstavek 19.a člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje številko vrednotnice, osebno ime upravičenca, navedbo tehničnega pripomočka, do katerega je invalid upravičen ter vrednost posameznega tehničnega pripomočka, določeno s predpisom iz 17. člena tega zakona, višino sredstev za sofinanciranje, podatke potrebne za plačilo in nadzor pravilnosti plačila, podpis upravičenca ter podpis, naziv in žig dobavitelja tehničnega pripomočka, če ta posluje z žigom. Podroben opis vrednotnice in način plačila se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.
(3) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo upravičenec prekliče pri upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Upravičenec lahko po preklicu vrednotnice pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v izplačilo. Veljavnost vrednotnice preneha z dnem, ko je upravna enota prejela obvestilo o izgubi ali uničenju vrednotnice.«.
4. člen 
Tretji in četrti odstavek 20. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Dobavitelj tehničnih pripomočkov invalidu izda račun za tehnični pripomoček. Kopijo računa skupaj z originalom vrednotnice za nabavo tehničnega pripomočka posreduje upravni enoti, ki je vrednotnico izdala.
(4) Sredstva za plačilo mnenja izvedencev iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona zagotavlja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, v proračunu Republike Slovenije.«.
5. člen 
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogo za uveljavljanje plačila stroškov prilagoditve vozila invalid vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali preko državnega portala e-Uprava.«.
V osmem odstavku se v drugem stavku za besedilom »višina sredstev« črta vejica, besedilo »ki se sofinancirajo« pa se nadomesti z besedilom »za plačilo prilagoditve vozila«.
V devetem odstavku se za besedilom »odobritev plačila« doda beseda »stroškov«.
6. člen 
V naslovu 22.a člena se za besedo »plačilo« doda beseda »stroškov«.
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila vsebuje številko vrednotnice, osebno ime upravičenca, vrsto prilagoditve vozila, do katerega je invalid upravičen, vrednost posamezne prilagoditve vozila, določene s predpisom iz 17. člena tega zakona, višino sredstev za sofinanciranje prilagoditve vozila ter podatke potrebne za plačilo in nadzor pravilnosti plačila, podpis upravičenca ter podpis, naziv in žig izvajalca prilagoditve vozila, če ta posluje z žigom. Podroben opis vrednotnice in način plačila se določi v predpisu iz 17. člena tega zakona.
(2) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo upravičenec prekliče pri upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Upravičenec lahko po preklicu vrednotnice pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v izplačilo. Preklic velja z dnem, ko upravičenec upravni enoti sporoči izgubo ali uničenje vrednotnice.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 22.b člena se besedilo »Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »javni finančni sklad za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: sklad)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvajalec prilagoditve vozila invalidu izda račun za izvedene prilagoditve vozila. Kopijo računa prilagoditve vozila posreduje upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Kopiji računa je dolžan priložiti originalne vrednotnice za plačilo stroškov prilagoditev vozila, iz katerih je razvidno, ali je plačnik ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo (za brezposelne invalide) ali sklad (za zaposlene ali samozaposlene invalide), na podlagi katerih je invalidu izvedel prilagoditve vozila in potrdilo izvedenca o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve. Enako velja tudi pri nakupu novega prilagojenega vozila.«.
8. člen 
Peti odstavek 22.f člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravna enota na podlagi izvedenskega mnenja o upravičenosti do psa pomočnika izda odločbo, s katero odloči o odobritvi šolanja psa pomočnika in odločbo o dodelitvi psa pomočnika invalidu v last.«.
9. člen 
Za 22.f členom se dodajo novi 22.g, 22.h, 22.i, 22.j in 22.k člen, ki se glasijo:
»22.g člen 
(vrednotnica za plačilo stroškov šolanja psa pomočnika) 
(1) Upravna enota upravičencu izda vrednotnico za plačilo stroškov šolanja psa pomočnika po pravnomočnosti odločbe o odobritvi šolanja psa pomočnika.
(2) Vrednotnica za plačilo šolanja psa pomočnika vsebuje številko vrednotnice, osebno ime upravičenca, podpis upravičenca ter podpis, naziv in žig izvajalca šolanja psa pomočnika, če posluje z žigom. Podroben opis vrednotnice in način plačila se določi v predpisu iz 22.d člena tega zakona.
(3) Če upravičenec vrednotnico izgubi ali se vrednotnica po naključju uniči, jo upravičenec prekliče pri upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Upravičenec lahko po preklicu vrednotnice pri upravni enoti zahteva izdajo nove vrednotnice. Preklicane vrednotnice ni mogoče predložiti v plačilo. Veljavnost vrednotnice preneha z dnem, ko je upravna enota prejela obvestilo o izgubi ali uničenju vrednotnice.
22.h člen 
(EU kartica ugodnosti za invalide) 
(1) Z EU kartico ugodnosti za invalide (v nadaljnjem besedilu: invalidska kartica ugodnosti), invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar.
(2) Invalidska kartica ugodnosti vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime imetnika,
– datum rojstva imetnika,
– fotografijo imetnika,
– številko kartice,
– datum izteka veljavnosti.
(3) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, s predpisom podrobneje uredi obliko invalidske kartice ugodnosti, postopek za njeno izdajo in postopek izdaje nove invalidske kartice ugodnosti.
(4) Invalidska kartica ugodnosti ni identifikacijski dokument v smislu zakona, ki ureja osebno izkaznico.
(5) Invalidska kartica ugodnosti, izdana v Republiki Sloveniji velja v drugih članicah Evropske unije, invalidska kartica ugodnosti izdana v eni izmed držav članic Evropske unije, pa velja tudi v Republiki Sloveniji.
22.i člen 
(upravičenci) 
(1) Invalidsko kartico ugodnosti pridobijo osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in se štejejo kot invalidi skladno z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in z navodilom, ki določa, kdo se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov. Kot invalidi se štejejo tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po tem zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi I. kategorije po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Invalid mora predložiti dokazila o invalidnosti iz prejšnjega odstavka, če dokazil ne izdajajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil. Če dokazila o invalidnosti izdajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, ki odloča v postopku o pridobitvi invalidske kartice ugodnosti.
22.j člen 
(postopek) 
(1) Vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti z navedbo vseh potrebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev in zahtevo za vpis v evidenco invalidskih kartic ugodnosti, invalid iz prejšnjega člena vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.
(2) Invalidska kartica ugodnosti se šteje za izdano z vpisom v evidenco, ki se vodi pri upravni enoti.
(3) V primeru zavrnitve vloge za izdajo invalidske kartice ugodnosti in vpisa v evidenco invalidskih kartic ugodnosti, upravna enota izda odločbo zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(4) Veljavnost invalidske kartice ugodnosti je deset let od njene izdaje.
22.k člen 
(izdaja nove invalidske kartice ugodnosti) 
(1) Če upravičenec invalidsko kartico ugodnosti izgubi, ali mu jo ukradejo ali se uniči, jo mora upravičenec preklicati pri upravni enoti. Upravičenec lahko po preklicu pri upravni enoti zahteva izdajo nove invalidske kartice ugodnosti.
(2) Upravičenec lahko pri upravni enoti zahteva izdajo nove invalidske kartice ugodnosti, če se kartica obrabi ali poškoduje, če spremeni osebno ime ali če fotografija na invalidski kartici ugodnosti ne kaže več uporabnikove prave podobe.«.
10. člen 
V prvem odstavku 32. člena se za besedilom »prilagoditve vozila« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »psa pomočnika« doda besedilo »in invalidske kartice ugodnosti«.
Za zadnjo alinejo se pika nadomesti z vejico in dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– datum izdaje zapisnika o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve vozila,
– številko vrednotnice za plačilo šolanja psa pomočnika, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice,
– o številki izgubljene, pogrešane ali uničene vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka, za plačilo prilagoditev vozila ali za plačilo šolanja psa pomočnika ter datum pogrešitve ali uničenja,
– osebne podatke (ime in priimek, EMŠO, podatki o prebivališču) invalida, ki uveljavlja pravico do invalidske kartice ugodnosti,
– serijsko številko invalidske kartice ugodnosti in datum njene izdaje,
– upravno enoto izdajateljica invalidske kartice ugodnosti,
– datum poteka invalidske kartice ugodnosti in
– o številki izgubljene, pogrešane ali uničene invalidske kartice ugodnosti, datum pogrešitve ali uničenja.«.
11. člen 
V prvem odstavku 33. člena se za besedilom »evidenco prilagoditve vozila« doda vejica in besedilo »evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti«.
V četrtem odstavku se za zadnjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– številko vrednotnice za plačilo šolanja psa pomočnika, ime in priimek upravičenca ter datum izdaje vrednotnice.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Evidenca izdanih invalidskih kartic ugodnosti vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– osebno ime in EMŠO upravičenca,
– stalno ali začasno prebivališče, ima upravičenec prijavljeno samo začasno prebivališče,
– serijsko številko invalidske kartice ugodnosti,
– upravno enoto izdajateljica,
– datum izdaje in
– datum poteka.«.
12. člen 
Za 34.a členom se doda nov 34.b člen, ki se glasi:
»34.b člen 
(pridobivanje podatkov) 
(1) Podatki iz 32. do 34.a člena tega zakona, ki so potrebni za uveljavljanje pravice do tehničnih pripomočkov, prilagoditve vozila, psa pomočnika in invalidske kartice ugodnosti se zbirajo neposredno od osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika ter po uradni dolžnosti iz zbirk podatkov iz drugega odstavka tega člena, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije. Oseba oziroma njen zakoniti zastopnik upravni enoti da vse podatke, o katerih pooblaščeni organi in organizacije ne vodijo zbirk podatkov.
(2) Upravne enote in ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, brezplačno pridobivajo podatke iz obstoječih zbirk podatkov od naslednjih upravljavcev:
– Ministrstva za notranje zadeve – podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, država bivanja, naslov za vročanje, podaljšanje in odvzem roditeljske pravice ter datum prenehanja tega ukrepa, odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, skrbništvo, podatke o izdanem dovoljenju za prebivanje tujca, vrsta dovoljenja);
– Ministrstva za infrastrukturo – podatke iz registra osebnih vozil ter podatke o lastništvu vozila (znamka vozila, komercialna oznaka vozila, identifikacijska številka vozila – šasija, EMŠO uporabnika vozila, EMŠO lastnika vozila);
– centrov za socialno delo – podatke o oblikah družbenega varstva po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, odločbo o pridobitvi statusa otroka s posebnimi potrebami, podatke o prejemnikih denarne socialne pomoči, podatke o prejemnikih dodatka za nego otroka (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum izdaje odločbe, motnja v duševnem razvoju/slep ali slaboviden otrok/gluh ali naglušen otrok/gibalno oviran otrok/otrok z več motnjami);
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – podatke iz zbirke podatkov o osebah, za katere so podana izvedenska mnenja (ime in priimek, EMŠO, datum podaje izvedenskega mnenja, datum nastanka invalidnosti, vzrok nastanka invalidnosti, kategorija invalidnosti in opis preostale delovne zmožnosti ter podatek o obstoju telesne okvare, datum nastanka, razdelek, po katerem je podana telesna okvara in odstotek telesne okvare oziroma telesnih okvar), podatke iz zbirke podatkov o uživalcih nadomestil na podlagi II. in III. kategorije (vrsta nadomestila iz invalidskega zavarovanja, datum pridobitve pravice, datum pričetka izplačevanja ter morebitni datum prenehanja izplačevanja nadomestila iz invalidskega zavarovanja) ter podatke o vrsti pokojnine ter datumu pričetka izplačevanja pokojnine iz zbirke podatkov o uživalcih starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine;
– Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – vpogled v podatke iz izdane odločbo o invalidnosti po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in po zakonu, ki je urejal usposabljanje in zaposlovanje invalidov (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum izdaje odločbe);
– upravnih enot – podatke o vojnih invalidih (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum izdaje odločbe) in gluhoslepih osebah, ki so pridobile pravice po tem zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum izdaje odločbe);
– Zavoda Republike Slovenije za šolstvo – vpogled v podatke iz izdane odločbe o usmerjanju v program vzgoje in izobraževanja, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev iz 6. člena Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12) (ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum izdaje odločbe, motnja v duševnem razvoju/slep ali slaboviden otrok/gluh ali naglušen otrok/gibalno oviran otrok/otrok z več motnjami);
– Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – podatke iz poslovnega registra (matična in davčna številka, naziv in sedež poslovnega subjekta, tekoči račun poslovnega subjekta);
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – vpogled v podatke iz matične evidence (ime in priimek, EMŠO, podlaga za zavarovanje).
(3) Ob pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka, oseb, na katere se podatki nanašajo, ni treba predhodno seznaniti.
(4) Zaradi točnosti in ažurnosti podatkov iz 33. člena tega zakona se lahko povezuje centralna zbirka podatkov ministrstva s centralnim registrom prebivalstva na podlagi enotne matične številke.«.
13. člen 
V 35. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izvajalec tiska in pošiljatelj invalidskih kartic ugodnosti mora pridobljene osebne podatke, ki jih potrebuje zaradi tiska in pošiljanja uničiti najpozneje v 30 dneh od odpreme posamezne invalidske kartice ugodnosti.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda predpis iz tretjega odstavka 22.h člena zakona, najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda spremembe in dopolnitve predpisov iz 17. in 22.d člena zakona, najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
15. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 540-02/17-2/15
Ljubljana, dne 20. junija 2017
EPA 1961-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti