Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1748. Uredba o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, stran 4735.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in tretjega odstavka 62. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z vlogami za določitev ostankov pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora, pristojbine v zvezi z vlogami za določitev mejnih vrednosti ostankov, uradni nadzor nad ostanki pesticidov in kazenske določbe za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/693 z dne 7. aprila 2017 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bitertanol, klormekvat in tebufenpirad v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 101 z dne 13. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 396/2005/ES).
(2) Ta uredba ureja tudi metode vzorčenja proizvodov v skladu z Direktivo Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L št. 187 z dne 16. 7. 2002, str. 30).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Uredbi 396/2005/ES.
(2) Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi uporablja tudi izraz dajanje v promet, ki pomeni dajanje na trg oziroma imeti živila ali krmo za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov.
3. člen 
(pristojni organi) 
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 396/2005/ES in te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava), razen v delu, ki se nanaša na živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo ter prehranska dopolnila, kjer je pristojni organ Ministrstvo za zdravje.
(2) Uradni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 396/2005/ES in te uredbe izvaja Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znotraj Uprave, razen v delu, ki se nanaša na živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo ter prehranska dopolnila, kjer uradni inšpekcijski nadzor izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).
(3) Nacionalni organ za usklajevanje sodelovanja z Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za varno hrano, drugimi državami članicami, izdelovalci, proizvajalci in pridelovalci iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 396/2005/ES je Uprava.
4. člen 
(vloga in postopek za določanje mejnih vrednosti ostankov) 
(1) Vlagatelj vloži vlogo za določanje mejnih vrednosti ostankov v skladu s 6. in 7. členom Uredbe 396/2005/ES na Upravo. Za določanje mejnih vrednosti ostankov se v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 396/2005/ES šteje vključitev novih ali spremenjenih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) v prilogo II ali III Uredbe 396/2005/ES, vključitev aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih v prilogo IV Uredbe 396/2005/ES, črtanje mejnih vrednosti ostankov iz priloge II ali III Uredbe 396/2005/ES in določanje uvoznih toleranc.
(2) Uprava oceni predloženo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka v skladu z 8. členom Uredbe 396/2005/ES, posreduje poročilo o oceni Evropski komisiji in Evropski agenciji za varno hrano ter sodeluje v nadaljnjem postopku Unije glede določanja mejnih vrednosti ostankov.
(3) Uprava v skladu z 42. členom Uredbe 396/2005/ES za stroške, povezane z oceno dokumentacije za mejne vrednosti ostankov, nastale v Republiki Sloveniji, zaračuna pristojbine.
5. člen 
(pristojbine za določanje mejnih vrednosti ostankov) 
(1) Za pristojbine iz tretjega odstavka prejšnjega člena se smiselno uporabljajo pristojbine, ki so določene v VII. točki priloge 2 uredbe, ki ureja izvajanje uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet.
(2) Pristojbine, pridobljene v skladu s tem členom, so prihodek proračuna Republike Slovenije in se vplačajo na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(3) Uprava po prejemu zahtevka za oceno dokumentacije za mejne vrednosti ostankov vlagatelju sporoči vrsto postopka in višino pristojbine glede na njegov zahtevek in določi rok za plačilo pristojbine.
(4) Če vlagatelj iz prejšnjega odstavka ne plača pristojbine v določenem roku, ga Uprava pozove, da pristojbino plača v 15 dneh od prejema poziva.
(5) Če vlagatelj tudi v 15 dneh po prejemu poziva iz prejšnjega odstavka ne plača pristojbine, Uprava izda sklep o ustavitvi postopkov, za katere se zaračunajo pristojbine iz prvega odstavka tega člena.
(6) Uprava preplačilo ali napačno plačilo pristojbine vrne zavezancu.
6. člen 
(nacionalni nadzorni program) 
(1) V skladu s 30. členom Uredbe 396/2005/ES Uprava pripravi večletni nacionalni nadzorni program nad ostanki pesticidov. Pri pripravi programa v delu, ki se nanaša na živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo ter v zvezi s prehranskimi dopolnili, sodelujeta Ministrstvo za zdravje in ZIRS.
(2) Za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka ter poročanje Evropski agenciji za varno hrano v skladu z 31. členom Uredbe 396/2005/ES sta odgovorna Uprava in ZIRS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Koordinacijo pri pripravi poročila iz drugega odstavka tega člena izvaja Uprava.
(4) Uprava v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Uredbe 396/2005/ES letno objavi rezultate nacionalnega nadzornega programa na svojih spletnih straneh.
7. člen 
(vzorčenje) 
(1) Vzorce proizvodov za ugotavljanje ostankov pesticidov v okviru uradnega inšpekcijskega nadzora iz drugega odstavka 3. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: uradni vzorec) odvzame pristojni inšpektor ali druga oseba, ki jo za odvzem uradnih vzorcev pesticidov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, krmo oziroma veterinarska merila skladnosti, pooblasti generalni direktor Uprave.
(2) Uradni vzorci morajo biti odvzeti v skladu s 27. členom Uredbe 396/2005/ES po metodah vzorčenja, navedenih v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen 
(laboratoriji) 
(1) Laboratorijske analize uradnih vzorcev proizvodov za ugotavljanje ostankov pesticidov opravlja laboratorij, imenovan za analize ostankov pesticidov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, krmo oziroma veterinarska merila skladnosti.
(2) Laboratorijske analize uradnih vzorcev za ugotavljanje ostankov pesticidov v živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter prehranskih dopolnilih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
(3) Laboratoriji iz tega člena morajo izpolnjevati zahteve iz 28. člena Uredbe 396/2005/ES.
9. člen 
(ukrepi inšpektorja) 
(1) Kadar pri opravljanju nalog uradnega nadzora pristojni inšpektor ugotovi neskladnost z zakonodajo o živilih ob upoštevanju narave neskladnosti in podatkov o preteklih neskladnostih pri zadevnem nosilcu živilske dejavnosti, odredi ustrezne ukrepe v skladu s področnimi predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, ter v skladu s:
– 14. in 19. členom Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017, str. 1), in
– 18., 19. in 54. členom Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1).
(2) Pristojni inšpektor odredi potrebne ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski postopek.
(3) Zoper odločbo o ukrepih iz prejšnjega odstavka, ki jo je izdal inšpektor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znotraj Uprave, je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zoper odločbo o ukrepih iz prejšnjega odstavka, ki jo je izdal inšpektor ZIRS, pa na Ministrstvo za zdravje.
10. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– daje v promet živila ali krmo, ki ni skladna z zahtevami prvega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES;
– krmi živali s krmo, ki ni skladna z zahtevami prvega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES;
– ne upošteva prepovedi glede predelave ali mešanja proizvodov za namene razredčenja iz 19. člena Uredbe 396/2005/ES;
– daje v promet predelane ali sestavljene proizvode, ki niso v skladu z 20. členom Uredbe 396/2005/ES.
(2) Z globo od 800 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznujeta tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
11. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 16/09 in 40/10) in
– Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04, 108/07 in 16/09).
13. člen 
(uveljavitev) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2017
Ljubljana, dne 21. junija 2017
EVA 2016-2330-0111
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti