Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1676. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, stran 4573.

  
Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov 
1. člen 
V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15 in 62/16) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2017/433 z dne 7. marca 2017 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 70 z dne 15. 3. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.
2. člen 
V 12. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Dovoljenje za posamezen posel za izvedbo tranzita ni potrebno, če država članica izvaža obrambne proizvode v tretje države čez ozemlje Republike Slovenije ali jih uvaža iz tretjih držav.
(4) Dovoljenje za posamezen posel za izvedbo začasnega izvoza, ki se izda zaradi predstavitve, razstave ali preskušanja, se lahko uporablja tudi za več posameznih začasnih izvozov v države, ki so navedene v dovoljenju, vendar največ eno leto.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
3. člen 
V drugem odstavku 13. člena se v drugem stavku za besedo »izvoz« dodata vejica in beseda »tranzit«.
4. člen 
V drugem odstavku 15. člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– če se prenos izvede zaradi vračanja iz vzdrževanja ali popravila izvornemu prejemniku obrambnih proizvodov.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila globalno ali posamezno dovoljenje za prenos ali namerava izkoristiti splošno dovoljenje za prenos oziroma namerava dobaviti obrambne proizvode državam članicam brez dovoljenja za prenos, mora najmanj 24 ur pred prihodom blaga na mejni prehod na predpisanem obrazcu o tem obvestiti ministrstvo, ki obvestilo brez odlašanja pošlje Generalnemu finančnemu uradu in Generalni policijski upravi.«.
5. člen 
V 17. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izdano globalno dovoljenje za prenos ministrstvo pošlje tudi Generalnemu finančnemu uradu in Generalni policijski upravi.«.
6. člen 
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izdano posamezno dovoljenje za prenos ministrstvo pošlje tudi Generalnemu finančnemu uradu in Generalni policijski upravi.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 28. člena se beseda »prepisi« nadomesti z besedo »predpisi«.
8. člen 
Ta uredba začne veljati 22. junija 2017.
Št. 00718-7/2017
Ljubljana, dne 15. junija 2017
EVA 2017-1911-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost