Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1633. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del, stran 4489.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi 
Območje OPPN se nahaja v naselju Zgornja Zadobrova. Na južni strani meji na Sončno pot, na severni in deloma na vzhodni strani ga omejuje naselje enodružinskih stavb. Na zahodni strani meji na nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin. Območje OPPN je prav tako nepozidan zelen prostor travniških in njivskih površin z izjemo treh obstoječih objektov na skrajnem jugovzhodnem delu, to sta dve stanovanjski stavbi na parcelah v katastrski občini 1771 Zadobrova: 303/4, 303/6, 303/7 in gospodarski objekt na parceli v katastrski občini 1771 Zadobrova 303/1.
Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) PO-674, ki je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.); v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) namenjena pretežno eno- in dvostanovanjskim površinam. Po določilih OPN MOL ID je za območje EUP PO–674 predvidena priprava OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja okvirno dvajsetih eno- in dvostanovanjskih stavb s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Četrtni skupnosti Polje.
Območje OPPN obsega naslednje parcele oziroma njihove dele v katastrski občini 1771 Zadobrova: 308/7, 308/1, 308/4, 308/5, 306/1, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/12, 305/13, 305/14, 1514/5, 305/15, 304/13, 304/1, 304/9, 304/10, 304/11, 304/12, 303/1, 303/9, 303/8, 303/7, 303/6, 303/4, 1487/1.
Območje OPPN meri približno 15.500 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
15. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj
3. Telemach d.o.o.
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN je rešitev celotnega območja OPPN, določenega z OPN MOL ID, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL ID, investicijskih namer investitorjev/lastnikov ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financirajo investitorji/lastniki, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev/lastnikov se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorji/lastniki.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-1/2015-21
Ljubljana, dne 31. maja 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost