Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1609. Pravilnik o Festivalu slovenskega filma, stran 4441.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), drugega odstavka 18. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in 63/16), osme alineje prvega odstavka 15. člena in pete alineje tretjega odstavka 24. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11, 6/16 in 3/17) je direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi predhodnega soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na 14. redni seji dne 7. 3. 2017 in 17. redni seji dne 2. 6. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o Festivalu slovenskega filma 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa postopek izvedbe Festivala slovenskega filma (v nadaljnjem besedilu: Festival), okvir oblikovanja programa, organe Festivala, vrsto in število nagrad Festivala in način podeljevanja nagrad Festivala.
2. člen 
Osnovni namen Festivala je predstaviti novo slovensko kinematografsko produkcijo in podeliti nagrade najboljšim slovenskim kinematografskim filmom in njihovim ustvarjalcem ter drugim slovenskim avdiovizualnim delom različnih zvrsti in dolžin, pri katerih so sodelovali slovenski filmski avtorji ali producenti, ter s tem spodbujati razvoj slovenske filmske ustvarjalnosti ter izboljševati vidnost slovenskih filmskih in drugih avdiovizualnih del doma in v tujini.
Termin Festivala je praviloma vsako leto v septembru in traja najmanj tri (3) in največ pet (5) dni v enem tednu.
3. člen 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: Agencija) na podlagi svojega poslovnega načrta enkrat letno omogoči izvedbo Festivala. Agencija omogoči Festival z zagotovitvijo finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo Festivala, z imenovanjem direktorja in organov Festivala ter z drugimi dejavnostmi, ki so potrebne za izvedbo Festivala.
II. ORGANIZACIJA FESTIVALA 
4. člen 
Agencija omogoči izvedbo Festivala z namenom pregleda in nagrajevanja nove slovenske filmske in druge avdiovizualne produkcije, nastale v obdobju dveh (2) zaporednih Festivalov, promocije novih slovenskih filmskih in avdiovizualnih del, strokovnega izobraževanja in prispevka k dvigu ravni filmske kulture nasploh.
III. ORGANI FESTIVALA 
5. člen 
Organi Festivala so:
– direktor Festivala,
– strokovna žirija,
– svet Festivala.
III.1. Direktor Festivala
6. člen 
Direktor Agencije na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila in na podlagi predhodnega mnenja sveta Agencije imenuje direktorja Festivala. Direktor Festivala ima mandat za tri (3) leta in je lahko ponovno imenovan, a največ za en zaporeden mandat.
Direktor Festivala ne moreta biti direktor in pomočnik direktorja Agencije.
Direktor Festivala:
– zagotovi predstavitev izbora najkakovostnejših del slovenske filmske in avdiovizualne produkcije, nastalih v preteklem (največ 2-letnem) obdobju od zaključka predhodne izdaje Festivala;
– zagotovi, da so kinematografska filmska dela, katerih realizacijo sofinancira Agencija, obvezen del uradnega tekmovalnega programa Festivala;
– pripravi program Festivala, razporejen po programskih sklopih, ki vsebujejo tako uradni tekmovalni program kot spremni pregledni program, in ga najkasneje 40 dni pred začetkom Festivala predloži direktorju Agencije v potrditev;
– predstavlja Festival v javnosti in poskrbi za večanje vidnosti programa Festivala;
– izdela predlog finančnega načrta Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena predloži v potrditev direktorju Agencije;
– predlaga projektnega vodjo izvedbe in izvajalce Festivala, ki jih potrdi direktor Agencije;
– določi urnik Festivala, ki vsebuje razporeditev predvajanj filmov ter spremnih in protokolarnih dogodkov po dnevih in urah, podelitve nagrad, novinarske konference, strokovna srečanja, strokovne predstavitve, filmske delavnice ipd., in ga predloži direktorju Agencije v potrditev najmanj 30 dni pred datumom pričetka Festivala;
– skrbi za izvedbo in obveščanje skladno z urnikom Festivala;
– odgovarja za delo izvajalcev in podizvajalcev ter pogodbenih partnerjev v skladu z vsebinskim in s finančnim načrtom Festivala;
– pridobiva dodatna (sponzorska, donatorska, koprodukcijska) sredstva za izvedbo Festivala;
– pripravi vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi Festivala in ga predloži Agenciji najpoznejev roku 45 dni po koncu Festivala;
– odgovarja za izvedbo in potek Festivala.
Agencija sklene z direktorjem Festivala za izvedbo nalog, določenih s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti direktorja Festivala ter plačilo za njegovo delo.
7. člen 
Direktor Festivala:
– v okviru potrjenega finančnega načrta samostojno razpolaga s finančnimi sredstvi za izvedbo Festivala, ki jih Agencija zagotovi v skladu s svojim sprejetim finančnim načrtom, vendar z omejitvijo kadar znesek presega 5.000 eurov, mora direktor Festivala predhodno pridobiti soglasje direktorja Agencije;
– daje naloge za izvedbo plačil blaga in storitev v zvezi z izvedbo Festivala;
– ima možnost vpogleda v plačilni promet v zvezi s Festivalom.
8. člen 
Ne glede na določbo prejšnjega člena, pogodbe z izvajalci, račune in druge uradne dokumente v zvezi z izvedbo in organizacijo Festivala po predhodni parafi direktorja Festivala, podpiše direktor Agencije.
Ustrezne strokovne službe Agencije direktorju Festivala pri izvajanju nalog iz tega člena nudijo potrebno strokovno pomoč.
9. člen 
Direktor Festivala je dolžan pri opravljanju svojega dela ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti Festivala.
10. člen 
Direktor Festivala je pri opravljanju nalog v zvezi s programsko zasnovo, pripravo in izvedbo Festivala samostojen in neodvisen. Pri izvrševanju nalog mora direktor Festivala spoštovati predpise, ki veljajo za osebe javnega prava. Direktor Festivala lahko v okviru dodeljenih finančnih sredstev izbere in sklene za katerokoli nalogo z enim ali več izvajalci Festivala pogodbo, vendar odgovarja Agenciji za zakonito in gospodarno porabo finančnih sredstev ter sklenjene dogovore.
11. člen 
Direktor Festivala je odgovoren za:
– zakonito pripravo in izvedbo Festivala;
– namensko in racionalno rabo finančnih sredstev, ki jih je Agencija namenila za izvedbo Festivala;
– porabo finančnih sredstev v okviru potrjenega finančnega načrta Festivala in zagotovljenih finančnih sredstev s strani Agencije;
– delo podizvajalcev, ki se jih najame in plača iz sredstev, namenjenih Festivalu.
Direktor Festivala je ob zaključku Festivala dolžan Agenciji predati celotno obračunsko in ostalo dokumentacijo Festivala: pogodbe, račune in potrdila o plačilu računov oziroma virmane ter ostalo dokumentacijo, na podlagi katere je sklenil dogovore v zvezi z izvedbo Festivala. V roku 45 dni po zaključku Festivala mora direktor Festivala pripraviti in izročiti končno finančno in vsebinsko poročilo Festivala.
Direktor Festivala je Agenciji odgovoren za škodo, ki bi nastala kot posledica kršitve njegovih dolžnosti, določenih s tem pravilnikom in pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
III.1.1. Predčasna razrešitev direktorja Festivala
12. člen 
Direktor Festivala je lahko predčasno razrešen:
– na svojo pisno prošnjo ali
– če ne izpolnjuje nalog oziroma ravna v nasprotju z obveznostmi, določenimi s pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, drugimi določbami tega pravilnika ter drugimi predpisi.
V primeru predčasne razrešitve direktorju Festivala preneha mandat z dnem izdaje sklepa o predčasni razrešitvi.
13. člen 
Direktor Festivala lahko poda pisno prošnjo za svojo razrešitev na naslov Agencije.
Direktor Festivala je dolžan Agenciji ob predložitvi pisne prošnje za razrešitev priložiti tudi vsebinsko poročilo ter obračun prihodkov in odhodkov sredstev, skupaj z dokazili o izvedenih plačilih, nastalih do dneva razrešitve.
14. člen 
O predčasni razrešitvi zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih s pogodbo in tem pravilnikom, odloči s sklepom direktor Agencije na podlagi predhodnega mnenja sveta Agencije.
Direktor Agencije je dolžan v predlogu za predčasno razrešitev, ki ga posreduje svetu Agencije, natančno navesti razloge za predčasno razrešitev. Na podlagi zahteve sveta Agencije jih je dolžan argumentirano obrazložiti in priložiti ustrezno dokumentacijo.
Direktor Festivala je dolžan v roku 15 dni od dneva prejema sklepa o razrešitvi podati vsebinsko poročilo ter obračun dohodkov in odhodkov, nastalih do dneva prejema sklepa o razrešitvi.
Če Agencija po razrešitvi ugotovi nepravilnosti v ravnanju direktorja Festivala, nastale zaradi malomarnega ravnanja pri izpolnjevanju nalog, določenih s pogodbo in tem pravilnikom, direktor Festivala odškodninsko in materialno odgovarja za nastalo škodo.
15. člen 
Naloge direktorja Festivala v zvezi s pripravo programa so:
– izbor prijavljenih filmov v uradni tekmovalni program Festivala, ki ga ocenjuje festivalska žirija z namenom podeljevanja nagrad Vesna;
– oblikovanje urnika prikazovanja filmov uradnega tekmovalnega programa Festivala ter ostalih programskih sklopov ter spremljevalnih dogodkov Festivala;
– izdelava predloga vsebinskega načrta celotnega programa Festivala, z vsemi programskimi sklopi in spremljevalnim programom, ki ga najkasneje v roku 30 dni pred pričetkom Festivala predloži direktorju Agencije.
Direktor Festivala lahko za namene oblikovanja programa imenuje selektorja oziroma največ 3-članski programski odbor Festivala, s katerimi sklene pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge, obveznosti selektorja oziroma programskega odbora Festivala ter plačilo za njegovo delo. Pri izboru selektorja oziroma članov programskega odbora direktor Festivala upošteva raznovrstnost po starosti in strokovni usposobljenosti ter načelo enakovredne zastopanosti po spolu.
III.2. Strokovna žirija
16. člen 
Direktor Festivala izbere in imenuje najmanj eno (1) 3-člansko do največ 5-člansko strokovno žirijo Festivala, ki jo poleg slovenskih sestavlja tudi en (1) tuji strokovnjak s področja kinematografije. V primeru večjega števila selekcioniranih filmov v tekmovalni program lahko direktor Festivala imenuje dve (2) 3-članski strokovni žiriji, in sicer eno (1) za podelitev nagrad Vesna za celovečerne filme in eno (1) za podelitev ostalih nagrad Vesna v skladu s členom 25. Pri sestavi žirije upošteva načelo raznovrstnosti stroke, starostne strukture članov in enakovredne zastopanosti spolov.
Član strokovne žirije ne sme biti soavtor, avtor prispevkov, izvajalec, producent del, kot jih definira zakon, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, ali druga oseba, ki je interesno neposredno povezana s prijavljenimi deli, ki so uvrščena v tekmovalni program Festivala.
17. člen 
Direktor Festivala s poslovnikom o delu strokovne žirije določi naloge strokovne žirije Festivala. Če imenuje dve (2) strokovni žiriji, je direktor Festivala tudi odgovoren za koordinacijo dela obeh žirij.
III.3. Svet Festivala
18. člen 
Svet Festivala je posvetovalni organ, ki daje predloge in usmeritve direktorju za izvedbo Festivala in ima najmanj pet (5) ali največ sedem (7) članov: predstavnike strokovnih in/ali interesnih slovenskih filmskih združenj, predstavnika lokalne skupnosti, kjer se odvija Festival, in predstavnika Agencije. Člane sveta Festivala imenuje direktor Agencije. Direktor Festivala je dolžan sklicati sestanek sveta najkasneje v 60 dneh od svojega imenovanja.
19. člen 
Sestanke sveta Festivala sklicuje direktor Festivala, ki se je sestankov sveta dolžan udeleževati. Sestanek sveta Festivala lahko skliče tudi svet Festivala, če se večina sveta s tem strinja, vendar ne več kot enkrat mesečno. Direktor Festivala tudi vodi seje sveta.
IV. PRIJAVA NA FESTIVAL 
20. člen 
Na Festival se lahko prijavijo kinematografska filmska oziroma avdiovizualna dela, ki so oddana na profesionalnem digitalnem formatu, in druga umetniška in dokumentarna avdiovizualna dela na formatih, navedenih na prijavnicah za posamezno izvedbo Festivala (v nadaljnjem besedilu: dela).
21. člen 
Prijavitelj dela je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti 59.110 – Produkcija filmov, video filmov in TV oddaj.
Prijavitelj lahko na Festival prijavi delo, ki je bilo dokončano v preteklem letu oziroma do največ dve (2) koledarski leti pred prvim dnem Festivala, na katerega se prijavlja, in še ni bilo prikazano na Festivalu. Prijava je veljavna samo, če prijavitelj pravilno izpolni festivalsko prijavnico (v nadaljnjem besedilu: prijavnica), objavljeno na uradnem spletnem mestu Festivala. Prijavnica je veljavna, če jo prijavitelj izpolni v celoti in jo pošlje pravočasno na naslov, ki je naveden na prijavnici, oziroma jo pravočasno odda prek sistema e-prijave na uradnem spletnem mestu Festivala.
V primeru nepopolne ali nepravilno izpolnjene prijavnice se prijavitelja dela obvesti, naj prijavnico dopolni oziroma popravi, v roku, določenem s pozivom. Po izteku tega roka se prijavnice, ki so bodisi nepopolno oziroma nepravilno izpolnjene bodisi nepravočasno prispele, zavrže.
22. člen 
V tekmovalni program se lahko poleg del iz nacionalnega filmskega programa, ki je nastal s podporo Agencije, uvrstijo tudi dela, ki imajo večinski producentski delež slovenskih producentov ali so pretežno posneta v slovenskem jeziku ali so producirana v madžarskem/italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski/italijanski narodni skupnosti na območju Republike Slovenije.
Slovenski avtorji lahko tekmujejo za nagrade tudi s koprodukcijskimi deli z manjšinskim deležem slovenskih producentov, ki imajo status nacionalne filmske koprodukcije in katerih delež ne sme biti manjši od 10 %, čeprav ne izpolnjujejo nobenega od pogojev prejšnjega odstavka tega člena.
23. člen 
Vsa dela, ki jih direktor Festivala uvrsti v program Festivala, bodo prikazana javno.
V. NAGRADE FESTIVALA 
24. člen 
Strokovna žirija podeli v kategoriji celovečerni film (igrani/dokumentarni/animirani) naslednje nagrade Vesna:
1. za najboljši celovečerni film,
2. za najboljšo režijo,
3. za najboljši scenarij,
4. za najboljšo glavno žensko vlogo,
5. za najboljšo glavno moško vlogo,
6. za najboljšo stransko žensko vlogo,
7. za najboljšo stransko moško vlogo,
8. za najboljšo fotografijo,
9. za najboljšo izvirno glasbo,
10. za najboljšo montažo,
11. za najboljšo scenografijo,
12. za najboljšo kostumografijo,
13. za najboljšo masko,
14. za najboljši zvok.
Strokovna žirija podeli še naslednje nagrade Vesna:
1. za najboljši dokumentarni film
2. za najboljši kratki igrani film
3. za najboljšo manjšinsko koprodukcijo
4. za najboljši animirani film
5. za najboljše eksperimentalno AV delo
6. za najboljši študijski film
7. za posebne dosežke (žirija lahko podeli največ dve (2) nagradi).
Na Festivalu se podeli tudi nagrada Vesna za najboljši celovečerni film po izboru občinstva.
V primeru, da nagrado za najboljši celovečerni film prejme celovečerni dokumentarni film, se podeli nagrado za najboljši dokumentarni film kratkemu ali srednjemetražnemu dokumentarnemu filmu.
V primeru, da prejme nagrado za najboljši celovečerni film animirani film, se podeli nagrado za najboljši animirani film kratkemu animiranemu filmu.
V primeru, da nagrade za najboljši celovečerni film ne prejme igrani film, strokovna žirija podeli dodatno nagrado za najboljši celovečerni igrani film.
Nagrade Vesna za najboljši film iz prvega odstavka tega člena ter iz 1., 2., 4. in 6. točke drugega odstavka tega člena lahko prejmejo le dela, uvrščena v tekmovalni program, ki imajo večinski producentski delež slovenskih producentov ali so pretežno posneta v slovenskem jeziku.
Za nagrade Vesna v preostalih kategorijah iz prvega in drugega odstavka tega člena se potegujejo vsa dela iz prejšnjega odstavka in dela manjšinskih koprodukcij.
25. člen 
Odločitev o podelitvi nagrad in o nagrajencih je v izključni pristojnosti strokovne žirije. Podeljene nagrade mora žirija pisno obrazložiti in omogočiti oziroma dovoliti pravočasno javno objavo svojih odločitev z obrazložitvami nagrad.
Strokovna žirija odloča po postopku, ki ga predpisuje poslovnik o delu strokovne žirije Festivala.
26. člen 
Na podlagi določbe 24. člena tega pravilnika se na Festivalu podeli tudi nagrado (Vesna) občinstva za najboljši slovenski celovečerni film. Podeljuje jo bodisi lokalna skupnost, na območju katere se odvija Festival, bodisi sponzor Festivala ali sponzor nagrade občinstva za najboljši slovenski celovečerni film.
O nagradi občinstva za najboljši film glasujejo gledalci celovečernih filmov, predstavljenih v tekmovalnem programu Festivala. Glasovanje poteka na vseh lokacijah, kjer so predvajani filmi tekmovalnega programa Festivala.
Gledalci dobijo festivalsko glasovnico ob vstopu na prireditveni prostor, kjer se film predvaja.
Na glasovnici so navedene ocene od 1 do 5, pri čemer je 5 najvišja ocena, in naslov filma.
Gledalci glasujejo tako, da jasno označijo izbrano oceno. Glasovnica, iz katere ni razvidna volja ocenjevalca, ni veljavna.
Gledalci glasovnico z ocenami po vsaki končani projekciji filma oddajo v za to namenjene glasovalne skrinjice.
27. člen 
Za ugotavljanje izidov glasovanja iz prejšnjega člena je pristojna 3-članska komisija, ki jo imenuje direktor Festivala. Direktor Festivala imenuje tudi predsednika komisije.
Komisija odpre glasovalne skrinjice po končani projekciji filma. Po izločitvi neveljavnih glasovnic komisija prešteje število oddanih glasovnic za posamezen film ter za vsak predvajani film izračuna povprečno oceno. Ta se določi tako, da se seštevek ocen, ki jih film dobi, deli s številom oddanih glasovnic za film. Za podelitev nagrade občinstva mora oddati veljavne glasovnice vsaj petdeset (50) gledalcev za posamezen film.
Komisija o ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik. Izid glasovanja je javen.
28. člen 
Nagrado občinstva za najboljši film dobi producent, katerega film je dosegel najvišjo povprečno oceno, izračunano na dve decimalki. V primeru enakega izida prejmejo nagrado vsi enako ocenjeni filmi.
29. člen 
Izide glasovanja razglasi predstavnik bodisi lokalne skupnosti, na območju katere se odvija Festival, bodisi sponzorja Festivala ali sponzorja nagrade občinstva za najboljši slovenski celovečerni film. Nagrado v obliki plakete podeli oseba, ki jo imenuje direktor Festivala.
VI. NAGRADA METODA BADJURE 
30. člen 
V okviru Festivala se podeli tudi nagrada Metoda Badjure za življenjsko delo filmskega ustvarjalca. Sredstva za nagrado Metoda Badjure zagotovi Agencija.
31. člen 
Nagrajenca, ki bo prejel nagrado za življenjsko delo, izbere 5-članska komisija za podelitev nagrade Metoda Badjure. Komisijo imenuje direktor Agencije na podlagi pisno utemeljenih predlogov kandidatov, ki jih predlagajo:
– enega (1) kandidata neodvisna producentska združenja;
– dva (2) kandidata strokovna združenja avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih umetnosti;
– dva (2) kandidata direktor Agencije, od katerih mora biti najmanj en (1) kandidat prejemnik nagrade Metoda Badjure iz preteklih let.
Predlagatelji morajo imena kandidatov posredovati Agenciji najkasneje do 30. junija za tekoče leto, v katerem bo nagrajenec prejel nagrado.
32. člen 
Mandat komisije iz prejšnjega člena je dve (2) leti in se ne more ponoviti.
Delo komisije se podrobneje določi s poslovnikom.
VII. KONČNI DOLOČBI 
33. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 43/11, 60/13 in 45/14).
EVA 2017-3340-0006
Nataša Bučar l.r.
direktorica Slovenskega filmskega centra, 
javne agencije Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost