Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 4420.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 266., 266.f, 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15 in 40/16) se v prvem odstavku 23.a člena 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. prejemkov iz 3. in 4. točke 107. člena ZDoh-2;«.
2. člen 
V prvem odstavku 43.a člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– davčni obveznosti oziroma davkih, za katere zahteva odlog ali obročno plačilo davka,«.
3. člen 
Za 86.b členom se dodajo naslov novega VI. poglavja in členi 86.c, 86.č, 86.d, 86.e, 86.f in 86.g, ki se glasijo:
»VI. IZVAJANJE PRAVIL ZA POROČANJE IN IZMENJAVO POROČIL PO DRŽAVAH NA PODLAGI III.B POGLAVJA ZDavP-2
86.c člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, pomenijo:
– davčna jurisdikcija je državna ali nedržavna jurisdikcija, ki ima fiskalno avtonomijo,
– poročevalec je poročevalec mednarodne skupine podjetij iz 255.i člena ZDavP-2.
86.č člen 
(viri podatkov CbCR) 
(1) V Poročilo po državah (v nadaljnjem besedilu: CbCR) iz 255.j člena ZDavP-2 se vpisujejo podatki iz ene izmed naslednjih vrst poročil:
– poročila o konsolidiranih računovodskih izkazih,
– letna računovodska poročila,
– notranja računovodska poročila za poslovodno odločanje,
– finančni izkazi za regulativne namene.
(2) Poročevalec mora pri izpolnjevanju CbCR vsako leto uporabiti isti vir podatkov iz prvega odstavka tega člena. Če poročevalec spremeni vir podatkov, mora v CbCR pojasniti razloge za spremembo in njene posledice.
(3) Podatki iz CbCR ne vplivajo na poročanje o prihodkih, dobičku in davkih za druge namene. Prihodkov, dobička in davka v CbCR ni treba uskladiti s konsolidiranimi računovodskimi izkazi. Prilagoditve tudi niso potrebne zaradi razlik v računovodskih načelih, ki se uporabljajo v različnih davčnih jurisdikcijah.
(4) Poročevalec podatke o poslovni enoti vpiše pod davčno jurisdikcijo, v kateri je poslovna enota, in ne pod davčno jurisdikcijo, katere rezident je pravna oseba (samostojna enota poslovanja), katere del je poslovna enota. Davčna jurisdikcija rezidentstva pravne osebe (samostojne enote poslovanja), katere del je poslovna enota, ne vključuje finančnih podatkov, povezanih s poslovno enoto.
(5) Poročevalec zneske, ki so izraženi v drugi valuti, pretvori v eure po povprečnem menjalnem tečaju za zadevno poslovno leto.
86.d člen 
(zajem podatkov v CbCR) 
(1) V CbCR se vpišejo podatki, ki se nanašajo na poslovno leto poročevalca.
(2) Poročevalec vpiše podatke osebe v sestavi mednarodne skupine podjetij v CbCR tako, da vpiše podatke:
– za poslovno leto oseb v sestavi, ki se konča na isti dan kot poslovno leto poročevalca oziroma, ki se konča v dvanajstmesečnem obdobju pred tem dnem ali
– oseb v sestavi, ki poročajo za poslovno leto poročevalca.
(3) Poročevalec pri sestavi CbCR zajame podatke na enega od načinov iz drugega odstavka tega člena, pri tem pa upošteva, da morajo biti zajeti podatki med poslovnimi obdobji primerljivi. Če poročevalec spremeni zajem podatkov, mora to navesti v dodatnih informacijah.
86.e člen 
(obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij) 
(1) Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij (v nadaljnjem besedilu: obvestilo CbCR), ki ga predloži davčni zavezanec po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb, vsebuje:
– opredelitev davčnega zavezanca o zavezanosti za poročanje po CbCR za mednarodno skupino podjetij, katere del je,
– opredelitev krovnega matičnega podjetja in mednarodne skupine podjetij,
– opredelitev poročevalca in njegove vloge v mednarodni skupini podjetij,
– obvestilo davčnega zavezanca o njegovi vlogi v mednarodni skupini podjetij,
– obvestilo davčnega zavezanca, ali lahko v primeru, če CbCR ne bo predložilo krovno matično podjetje, nadomestno matično podjetje ali oseba, imenovana za poročevalca na podlagi 1. točke oddelka II priloge III Direktive Sveta 2016/881/EU z dne 25. maja 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (UL L št. 146 z dne 3. 6. 2016, str. 1), pridobi informacije za pripravo CbCR od svojega krovnega matičnega podjetja.
(2) Obvestilo CbCR se predloži davčnemu organu v elektronski obliki hkrati s predložitvijo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
(3) Obrazec »Obvestilo o obveznosti poročanja po državah mednarodne skupine podjetij (obvestilo CbCR)« za predložitev podatkov iz prvega odstavka tega člena je objavljen na spletni strani finančne uprave.
86.f člen 
(predložitev CbCR) 
(1) CbCR sestavljajo:
– pregled razporeditve dohodka, davkov in poslovne dejavnosti po davčnih jurisdikcijah,
– seznam vseh oseb v sestavi mednarodne skupine podjetij, združenih po davčnih jurisdikcijah,
– dodatne informacije.
(2) Poročevalec, ki mora predložiti CbCR, te informacije poroča v elektronski obliki v skladu z navodilom iz Priloge 21, ki je sestavni del tega pravilnika.
86.g člen 
(dodatne informacije) 
Poročevalec v CbCR navede naslednje dodatne informacije:
– informacije o viru podatkov iz prvega odstavka 86.č člena tega pravilnika,
– informacije o spremembi vira podatkov v skladu z drugim odstavkom 86.č člena tega pravilnika, vključno z navedbo razlogov za spremembo in njene posledice,
– informacije o uporabljenem menjalnem tečaju iz petega odstavka 86.č člena tega pravilnika,
– informacije o načinu zajema podatkov oseb v sestavi iz drugega odstavka 86.d člena tega pravilnika,
– informacije o načinu zajema podatkov iz drugega odstavka 86.d člena tega pravilnika in razloge za morebitno spremembo zajema podatkov v skladu s tretjim odstavkom 86.d člena tega pravilnika in
– druge informacije v zvezi s sestavljanjem CbCR, za katere poročevalec meni, da so pomembne pri ocenjevanju tveganja zavezanca glede transfernih cen in tveganj, povezanih z zniževanjem davčne osnove in preusmerjanjem dobička.«.
4. člen 
V Prilogi 20 se v delu navodila z naslovom »1.2 GLAVA SPOROČILA« v Preglednici 1 v osmi vrstici besedilo prvega stavka v tretjem stolpcu, ki se glasi »Vpišejo se davčna številka poročevalske FI, nato enolična sklicna številka sporočila, ki jo določi poročevalska FI in pošiljatelju omogoča identifikacijo poslanega sporočila.« nadomesti z besedilom »Vpišejo se davčna številka poročevalske FI, leto, za katero se podatki poročajo, in enolična sklicna številka sporočila, ki jo določi poročevalska FI in pošiljatelju omogoča identifikacijo poslanega sporočila.«.
Deseta vrstica v Preglednici 1 z naslovom elementa »CorrMessageReflID« se črta.
Preglednica 2 se nadomesti z novo Preglednico 2:
Element (eng)
Element
Opis/vrednost
Obveznost poročanja FURS
ResCountryCode
Koda države 
rezidentstva
Vpiše se koda »SI«.
Obvezen
IN
Identifikacijska številka (IN)
Vpiše se slovenska davčna številka poročevalske FI.
Obvezen
Izdajatelj identifikacijske številke (IssuedBy)
Vpiše se koda »SI«.
Obvezen
Vrsta identifikacijske številke (INType)
Vpiše se »TIN«.
Obvezen
NameOrganisation
Ime subjekta (Name)
Vpiše se dolgo ime poročevalske FI.
Obvezen
Vrsta imena 
(NameType)
Vpiše se vrednost »OECD207« – pravno.
Opcijski
Address3
Vrsta naslova 
(LegalAddressType)
Vpiše se vrednost »OECD303« – poslovno.
Opcijski
Koda države 
(CountryCode)
Vpiše se koda države naslova poročevalske FI v skladu 
s standardom ISO 3166-1 Alpha 2.
Obvezen
Strukturirana oblika (AddressFix)
Vpiše se naslov poročevalske FI v strukturiranem formatu kot je opredeljeno v preglednici 6 za element AddressFix.
Opcijski/ obvezen
Prost format 
(AddressFree)
Vpiše se naslov poročevalske Fi v prostem formatu kot je opredeljeno v preglednici 6 za element AddressFree.
Opcijski/ obvezen
Preglednica 2: Elementi v sklopu »subjekt« (OrganizationParty) 
K besedi »Address« v zadnji vrstici prvega stolpca v Preglednici 2 se doda nova tretja opomba, ki se glasi:
»3 Podatki o naslovu poročevalske FI se vpišejo v prosti (AddressFree) in/alistrukturirani (AddressFix) obliki. Obvezno je poročanje naslova poročevalske FI v vsaj enem od obeh formatov, zato sta označena kot opcijsko/obvezna.«.
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta opomba postanejo četrta, peta, šesta in sedma opomba.
V Preglednici 4 se v deseti vrstici tretjega stolpca besedilo »Za zaprti račun se vpiše vrednost nič (0) in hkrati se vpiše »true« v zaprti račun (Clossed Account) v sklopu številka računa (Account number).« nadomesti z besedilom »Za zaprti račun se vpiše vrednost nič (0.00) in hkrati se vpiše »true« v zaprti račun (Clossed Account) v sklopu številka računa (Account number).«.
V Preglednici 5 se v tretji vrstici tretjega stolpca beseda »imetnik« nadomesti z besedo »imetniku«.
V zadnji vrstici Preglednice 5 se besedilo »Navesti je treba eno izmed vrednosti, če se sporočata mesto (City) ali mestno okrožje (CitySubentity)« nadomesti z besedilom: »Navesti je treba eno izmed vrednosti, če se poroča mesto (City) ali mesto (City) in mestno okrožje (CitySubentity).«.
V odstavku za Preglednico 5 se beseda »posameznika« nadomesti z besedilom »osebe, o kateri se poroča«.
V Preglednici 6 se v tretji vrstici tretjega stolpca besedilo »posameznika, o katerem se poroča« nadomesti z besedilom »osebe, o kateri se poroča«.
5. člen 
Priloga 18 se nadomesti z novo Prilogo 18, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-209/2017
Ljubljana, dne 14. junija 2017
EVA 2017-1611-0051
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost