Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1602. Pravilnik o vodnem katastru, stran 4389.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o vodnem katastru 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik določa obliko in način vodenja vodnega katastra, način posredovanja listin in sporočanja podatkov, ki sestavljajo vodni kataster, ter način določanja materialnih stroškov posredovanih informacij.
II. OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNEGA KATASTRA 
2. člen 
(1) Vodni kataster je evidenca, ki je sestavljena iz popisa voda ter popisa vodnih objektov in naprav.
(2) Popis voda sestavljajo zbirke podatkov iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Popis vodnih objektov in naprav sestavljajo zbirke podatkov iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če se v vodni kataster vnese podatek, ki se izvirno vodi in vzdržuje v drugi evidenci oziroma zbirki podatkov ter je s posebnim predpisom določeno, da se ta vodi tudi v vodnem katastru, se mora v zbirki podatkov pri posameznem podatku navesti tudi podatek o evidenci oziroma zbirki podatkov, iz katere je bil podatek v vodni kataster vnesen.
3. člen 
V vodnem katastru se kot priloge trajno hranijo in so dostopni nacionalni programi upravljanja z vodami, načrti upravljanja z vodami in programi ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
4. člen 
(1) Vodni kataster vodi Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija).
(2) Vodni kataster je javna knjiga in se vodi v elektronski obliki.
(3) Direkcija vodi vodni kataster tako, da:
– po uradni dolžnosti opravlja vpise v zbirke podatkov vodnega katastra,
– podatke, vpisane v vodni kataster, redno preverja in jih v primeru sporočenih ali ugotovljenih sprememb posodobi,
– izdaja izpiske iz zbirk podatkov vodnega katastra ter
– skrbi za uresničevanje načela javnosti vodnega katastra.
(4) Če se v vodni kataster vnese podatek v skladu s četrtim odstavkom 2. člena tega pravilnika, se mora na izpisku iz zbirke podatkov vodnega katastra navesti tudi evidenca oziroma zbirka podatkov, iz katere je bil podatek v vodni kataster vnesen.
III. NAČIN POSREDOVANJA LISTIN IN SPOROČANJA PODATKOV TER DOSTOP 
5. člen 
(1) Vsakdo ima pravico pregledovati vodni kataster ter zahtevati in pridobiti izpiske iz zbirk podatkov vodnega katastra. Če podatka v okviru posamezne zbirke podatkov ni ali posamezna zbirka vodnega katastra še ne obstaja, direkcija prosilcu sporoči, da zahtevanega podatka ni na voljo.
(2) Za posredovanje izpiskov iz vodnega katastra se prosilcu zaračunajo stroški v skladu s predpisi, ki določajo zaračunavanje stroškov v zvezi z informacijami javnega značaja.
(3) Pregledovanje zbirk podatkov vodnega katastra je brezplačno in je omogočeno na spletnem portalu »eVode«, ki predstavlja informacijski sistem, preko katerega se javnosti omogoči dostop do podatkov s področja voda.
(4) Direkcija na spletnem portalu iz prejšnjega odstavka zagotavlja informativni grafični prikaz prostorskih podatkov iz zbirk podatkov vodnega katastra v digitalni obliki, z uporabo pregledovalnika »Atlas voda«, ki omogoča pregledovanje prostorskih podatkov.
(5) Direkcija na spletnem portalu »eVode« zagotavlja tudi dostop do sprejetih nacionalnih programov, načrtov upravljanja z vodami in programov ukrepov iz 3. člena tega pravilnika v elektronski obliki.
6. člen 
Listine, izpiski in podatki se posredujejo in sporočajo osebno, po pošti ali po elektronski poti.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(1) Direkcija v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika prevzame v vodenje in arhiviranje vse obstoječe evidence oziroma zbirke podatkov s področja upravljanja z vodami, razen evidenc oziroma zbirk podatkov, ki jih izvirno vodijo drugi upravljavci.
(2) Direkcija prevzame v upravljanje spletni portal »eVode«, vzpostavi vodni kataster in omogoči dostop do podatkov vodnega katastra najpozneje do 30. septembra 2017.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 20/13).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2017
Ljubljana, dne 7. junija 2017
EVA 2017-2550-0005
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti