Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1522. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – SD OPN 2, stran 4170.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 29. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – SD OPN 2 
1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: SD OPN 2), sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/15 in 58/16) (v nadaljevanju: OPN). SD OPN 2 se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 2 obsegajo:
a) spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb občine, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče obravnavati in novih razvojnih potreb, evidentiranih po sprejemu OPN,
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
c) vsebine, s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
d) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
e) vključitev morebitnih novih strokovnih podlag, zahtev nosilcev urejanja prostora, razvojnih predlogov in drugih nepredvidenih potreb občine,
f) druge spremembe, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob pripravi sklepa.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN 2) 
Med pripravo in po sprejemu OPN-ja so se pojavile pobude občanov z novimi razvojnimi potrebami, ki pa jih zaradi predpisanega postopka priprave OPN ni bilo več mogoče upoštevati. Po sprejemu OPN so bili sprejeti novi predpisi, zaradi katerih je, poleg vključitve razvojnih potreb, treba akt dopolniti in spremeniti.
3. člen 
(območje SD OPN 2) 
SD OPN 2 se nanašajo na celotno območje občine.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
5. člen 
(rok za pripravo SD OPN 2) 
Postopek za pripravo in sprejem SD OPN 2 poteka po postopku, ki je predpisan v poglavju 4.1.2. ZPNačrt-a:
Št.
Aktivnosti
Roki
1.
Sprejem in objava sklepa
ni roka
2.
Izdelava osnutka SD OPN 2
ni roka
2.a
Pridobitev posebnih smernic*
30 dni
3.
Pridobitev prvega mnenja in mnenj o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
30 dni
3.a
Pridobitev obvestila o izvedbi CPVO na osnutek SD OPN 2
21 dni
3.b
Izdelava okoljskega poročila (v nadaljevanju: OP) za dopolnjeni osnutek SD OPN 2
ni roka**
4.
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 2
ni roka
4.a
Priprava dopolnjenega osnutka v postopku pridobitve mnenja o ustreznosti OP**
ni roka**
5.
Javna razgrnitev in javna obravnava SD OPN 2 in OP**
30 dni
6.
Izdelava predloga SD OPN 2
ni roka
7.
Pridobitev drugega mnenja na predlog SD OPN 2
30 dni
7.a
Pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje
30 dni**
Opomba:
* Občina lahko NUP zaprosi za izdajo posebnih smernic, če oceni, da ji njegove splošne smernice ne zadoščajo za pripravo osnutka SD OPN 2.
** Postopki se izvedejo, če ministrstvo za varstvo okolja obvesti občino, da se mora izvesti CPVO.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku priprave SD OPN 2 sodelujejo NUP in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine SD OPN 2 nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje mnenj pristojni naslednji NUP:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota (za področje gozdarstva)
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave)
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine)
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa)
10. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa)
11. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (za področje avtocest)
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajne mobilnosti)
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega prometa)
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
15. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
17. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)
18. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)
19. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)
20. ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo)
21. Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje zemeljskega plina)
22. Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper, (za področje zemeljskega plina)
23. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje telekomunikacij)
24. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
25. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici (za področje prostorskega razvoja občine in področje prometne infrastrukture)
26. Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer (za področje javne vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda)
27. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravja)
28. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
29. Teleing d.o.o.., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (za področje telekomunikacij)
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov SD OPN 1 na okolje).
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, v kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN 2) 
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN 2 so zagotovljena v proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Posebne idejne zasnove, strokovne podlage/mnenja za posamezne posege, posebne dele SD OPN 2, ipd. zagotovi investitor razvojne pobude v dogovoru z Občino Sveti Jurij ob Ščavnici ali občina sama.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep o pripravi SD OPN 2 se objavi v Uradnem glasilu in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-0041/2017-009
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. maja 2017
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.