Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1520. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas, stran 4169.

  
Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas (Uradni list RS, št. 88/11)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta športni park Konjiška vas (Uradni list RS, št. 88/11) ni realiziran zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
Razlogi za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas (Uradni list RS, št. 88/11) je v želji Krajevne skupnosti da se na mesto predhodno večjega objekta postavi ustrezno manjši in finančno cenejši objekt.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt) in Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 33/2 in 33/4 k.o. 1114 Konjiška vas.
Na osnovi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo A – površine razpršene poselitve, kjer velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu športni park Konjiška vas (Uradni list RS, št. 88/11).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Ker spremembe ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev, je predvidena izvedba v skladu z 61.a členom, po skrajšanem postopku. Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopek ne vključimo nosilcev urejanja prostora. S spremembo in dopolnitvijo PIA ne vplivamo na izdana mnenja. Ministrstvo za okolje in prostor obvestimo o nameravanem postopku spremembe in dopolnitve PIA.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0021/2017
Slovenske Konjice, dne 29. maja 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.