Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1519. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4169.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje parcele:
– parc. št. 1492/7, 1490/11, 1490/12 in 1490/16, vse k.o. 1366 Ledina,
– parc. št. 1010/1, k.o. 1381 Boštanj,
– parc. št. 1617/2, 1617/3, 1617/5 in 1627/2, vse k.o. 1373 Žigrski Vrh,
– parc. št. 1332/5, k.o. 1361 Podgorje,
– parc. št. 1462/4, k.o. 1362 Okroglice ter
– parc. št. 1165/10, k.o. 1383 Cerovec.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.7113-0103/2010, 7113-0035/2011,
 7113-0075/2012, 7113-0030/2012,
 7113-0071/2016, 7113-0021/2017
Sevnica, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.