Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica, stran 4168.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 23. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica 
1. člen 
(1) V prvem odstavku 2. člena Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 52/14, 70/14) se besedno zvezo »je član mlade družine« nadomesti z novo, ki se glasi »ima mlado družino«.
(2) Drugi odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Za mlado družino se šteje:
– družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok in
– življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku.«.
2. člen 
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gradnja individualne stanovanjske hiše je izvedba gradbenih in drugih del in pomeni gradnja novega objekta ali rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječega, ter nadomestna gradnja z odstranitvijo objekta.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017
Sevnica, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.