Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1516. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017, stran 4167.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 23. redni seji 24. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2017 je določen:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.291.061
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.276.467
70
DAVČNI PRIHODKI
11.940.591
700 Davki na dohodek in dobiček
10.971.545
703 Davki na premoženje
618.900
704 Domači davki na blago in storitve
345.146
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.335.876
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.561.078
711 Takse in pristojbine
11.000
712 Globe in druge denarne kazni
19.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
188.046
714 Drugi nedavčni prihodki
556.402
72
KAPITALSKI PRIHODKI
199.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
100.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
815.094
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
613.602
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
201.492
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.655.142
40
TEKOČI ODHODKI
4.193.751
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
846.503
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.939
402 Izdatki za blago in storitve
2.799.822
403 Plačila domačih obresti
56.047
409 Rezerve
363.440
41
TEKOČI TRANSFERI
7.145.523
410 Subvencije
722.938
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.920.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
403.949
413 Drugi tekoči domači transferi
2.098.434
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.915.409
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.915.409
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
400.459
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
66.873
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
333.586
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–364.081
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
470.847
50
ZADOLŽEVANJE
470.847
500 Domače zadolževanje
470.847
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
927.469
55
ODPLAČILA DOLGA
927.469
550 Odplačila domačega dolga
927.469
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–820.703
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–456.622
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
364.081
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2017
Sevnica, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.