Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1515. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016, stran 4166.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 17. seji dne 19. 5. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Odranci za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2016.Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2016.
2. člen 
Proračun Občine Odranci za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)
1.203.322
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.128.758
70
DAVČNI PRIHODKI 
907.149
700
Davki na dohodek in dobiček
792.212
703
Davki na premoženje 
105.222
704
Domači davki na blago in storitev
4.942
706
Drugi davki
4.773
71
NEDAVČNI PRIHODKI
221.609
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
31.397
711
Takse in pristojbine
1.515
712
Denarne kazni
714
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
187.983
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
74.564
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
74.564
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.145.407
40
TEKOČI ODHODKI
439.604
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
88.765
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
14.284
402
Izdatki za blago in storitve
318.639
403
Plačila domačih obresti 
7.922
409
Rezerve
9.994
41
TEKOČI TRANSFERI
481.513
410
Subvencije
0
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
312.113
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
57.038
413
Drugi tekoči domači transferi
112.362
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
208.961
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
208.961
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.329
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
14.732
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
597
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRIMANJKLJAJ)
57.915
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55.797
55
ODPLAČILO DOLGA
55.797
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
2.118
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–55.797
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.–IX.=-III.)
–57.915
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. 2016
4.054
3. člen 
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 22.020,28 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2017.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 115-17/2017
Odranci, dne 19. maja 2017
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.