Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2017 z dne 2. 6. 2017

Kazalo

1514. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko, stran 4165.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in s soglasjem Agencije za energijo št. 73-5/2017-08/203 z dne 6. 4. 2017 Borzen, operater trga za elektriko, d. o. o. izdaja
P R A V I L A 
o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko 
1. člen 
V Pravilih za izvajanje izravnalnega trga z elektriko (Uradni list RS, št. 97/14) se v prvem odstavku 9. člena besedilo »organiziranega trga z elektriko« nadomesti z besedilom »trga z elektriko«.
2. člen 
V prvem odstavku 13. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da operater trga članu bilančne sheme začasno tehnično onemogoči delovanje na trgu z elektriko skladno s Pravili za delovanje trga z elektriko, za čas trajanja začasnega tehničnega onemogočanja na trgu z elektriko,«.
3. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(produkti na izravnalnem trgu) 
Na izravnalnem trgu se trguje s produkti, ki jih določi operater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem in njihov seznam skupaj s pojasnili objavi na svoji spletni strani. O spremembi nabora produktov za trgovanje mora operater trga obvestiti člane izravnalnega trga z objavo na svoji spletni strani najmanj trideset dni pred uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo možnost v roku deset dni od objave podati operaterju trga komentarje na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladitvi s sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki je določen v objavi.«.
4. člen 
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Omejitve ponudb, kot so primeroma maksimalna cena, minimalna cena, maksimalna količina, minimalna količina, korak cene ponudbe in korak količine ponudbe, določi operater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi omejitev ponudb za trgovanje mora operater trga obvestiti člane izravnalnega trga preko svoje spletne strani najmanj trideset dni pred uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo možnost v roku deset dni od objave podati operaterju trga komentarje na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladitvi s sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki je določen v objavi.«.
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
Dosedanji šesti odstavek postane tretji odstavek.
5. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(vrste omejitve izvrševanja ponudb in tipi ponudb) 
Za produkte so na izbiro različne vrste omejevanja izvrševanja ponudb in tipi ponudb, ki jih določi operater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem ter jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi nabora omejevanja izvrševanja ponudb in tipov ponudb mora operater trga obvestiti člane izravnalnega trga preko svoje spletne strani najmanj trideset dni pred uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo možnost v roku deset dni od objave podati operaterju trga komentarje na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladitvi s sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki je določen v objavi.«.
6. člen 
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ponudbe se lahko v aplikacijo za izravnalni trg vnašajo 24 ur na dan, sedem dni na teden. Natančne urnike trgovanja določi operater trga po predhodni uskladitvi s sistemskim operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi urnikov trgovanja mora operater trga obvestiti člane izravnalnega trga preko svoje spletne strani najmanj trideset dni pred uveljavitvijo sprememb. Člani izravnalnega trga imajo možnost v roku deset dni od objave podati operaterju trga komentarje na predlagane spremembe. V primeru, da po uskladitvi s sistemskim operaterjem pride do sprememb, operater trga ponovi objavo, sicer pa sprememba stopi v veljavo na dan, ki je določen v objavi.«.
7. člen 
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sklenjen posel se prijavi v obliki zaprte pogodbe pri operaterju trga skladno s Pravili za delovanje trga z elektriko.«.
8. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(javna objava rezultatov) 
Operater trga rezultate trgovanja na izravnalnem trgu javno objavi na svoji spletni strani. Operater trga objavi najmanj produkte ter njihove količine in cene.«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2017/ENP/Pr-IT/0012017
IZHOD-1460-2
Ljubljana, dne 28. marca 2017
EVA 2017-2430-0024
dr. Karol Peter Peršolja l.r.
Direktor 

AAA Zlata odličnost