Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1363. Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem, stran 3826.

  
Za izvrševanje 5. in 7. člena Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja način in merila vključevanja iz izobraževalnega programa Evropskih šol, sprejetega v skladu s Konvencijo o Statutu Evropskih šol, ratificirano z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 41/04), (v nadaljnjem besedilu: program Evropskih šol), v osnovnošolsko izobraževanje, vpisa ali vključevanja v srednješolsko izobraževanje in vpisa v višje strokovno izobraževanje ali visokošolsko izobraževanje.
2. člen 
(listine programa Evropskih šol) 
(1) Listine o uspehu, ki jih izda evropska šola, ustanovljena v skladu s Konvencijo o Statutu Evropskih šol (v nadaljnjem besedilu: evropska šola) za izvajanje programa Evropskih šol, ki obsega pet razredov primarne stopnje in sedem razredov sekundarne stopnje ter se zaključi z maturo (v nadaljnjem besedilu: listine programa Evropskih šol), se pri vključevanju ali vpisu obravnavajo enako kot javne listine o uspehu v izobraževalnih programih za pridobitev javno veljavne osnovnošolske oziroma srednješolske izobrazbe, izdane v Republiki Sloveniji.
(2) Listine programa Evropskih šol, ki se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom, so:
a) šolsko poročilo, izdano učencu po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja oziroma po zaključku posameznega razreda primarne stopnje,
b) šolsko poročilo, izdano učencu oziroma dijaku po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja oziroma po zaključku posameznega razreda sekundarne stopnje razen za sedmi razred,
c) spričevalo evropske mature, izdano dijaku, ki je opravil maturo po programu Evropskih šol.
(3) Osnovna, srednja, višja strokovna šola in visokošolski zavod (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavod), v katerega se kandidat želi vpisati, na podlagi predložene listine programa Evropskih šol ugotovi, v kateri razred oziroma program se kandidat lahko vključi ali vpiše.
(4) Izobraževalni zavod pretvori ocene iz listin, navedenih v drugem odstavku tega člena, v ocene, predpisane v osnovnošolskem oziroma srednješolskem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: ocene slovenske ocenjevalne lestvice).
II. VKLJUČEVANJE V OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
3. člen 
(pravila vključevanja) 
Učenec, ki zaključi:
– prvi razred primarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v drugi razred javnoveljavnega izobraževalnega programa osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: osnovna šola),
– drugi razred primarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v tretji razred osnovne šole,
– tretji razred primarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v četrti razred osnovne šole,
– četrti razred primarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v peti razred osnovne šole,
– peti razred primarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v šesti razred osnovne šole,
– prvi razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v sedmi razred osnovne šole,
– drugi razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v osmi razred osnovne šole,
– tretji razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol, se vključi v deveti razred osnovne šole.
4. člen 
(ocene primarne stopnje) 
Opisne ocene iz posameznih predmetov na primarni stopnji programa Evropskih šol se ne pretvarjajo v ocene slovenske ocenjevalne lestvice.
III. VPIS IN VKLJUČEVANJE V SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
5. člen 
(vpis v srednješolsko izobraževanje) 
V prvi letnik javnoveljavnega izobraževalnega programa srednješolskega izobraževanja se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil četrti razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol.
6. člen 
(obvezni predmeti) 
(1) Za določitev skupnega števila točk v izbirnem postopku se seštejejo končne ocene iz vseh obveznih predmetov v šolskem poročilu iz drugega, tretjega in četrtega razreda sekundarne stopnje programa Evropskih šol, ki ustrezajo obveznim predmetom v sedmem, osmem in devetem razredu osnovne šole, določenim z merili za izbiro kandidatov pri omejitvi vpisa v srednješolske programe.
(2) Ocene iz obveznih predmetov iz posameznega razreda sekundarne stopnje programa Evropskih šol, ki se ne ujemajo s predmeti iz ustreznega razreda osnovne šole, se določijo po naslednjem pravilu:
– končna ocena iz predmeta Družboslovje v drugem in tretjem razredu sekundarne stopnje, ki ustreza predmetoma Geografija in Zgodovina v sedmem in osmem razredu, se upošteva v enaki vrednosti pri obeh predmetih;
– končna ocena iz predmeta Naravoslovje v tretjem razredu sekundarne stopnje, ki ustreza predmetom Fizika, Kemija in Biologija v osmem razredu, se upošteva v enaki vrednosti pri vseh treh predmetih.
(3) Za določitev ocen pri predmetih, ki nimajo ustreznega predmeta v drugem, tretjem in četrtem razredu sekundarne stopnje, se upošteva povprečna vrednost končnih ocen iz obveznih predmetov iz vseh treh razredov sekundarne stopnje, ki so bili upoštevani pri pretvorbi ocen v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
7. člen 
(vključevanje v posamezni letnik) 
(1) Dijak, ki je zaključil peti razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol, se lahko vpiše v drugi letnik javnoveljavnega izobraževalnega programa splošne gimnazije.
(2) Dijak, ki je zaključil šesti razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol, se lahko vpiše v tretji letnik javnoveljavnega izobraževalnega programa splošne gimnazije.
(3) Dijak, ki je obiskoval sedmi razred sekundarne stopnje programa Evropskih šol, vendar ni opravil evropske mature in s tem ni opravil sedmega razreda, se lahko vpiše v četrti letnik splošne gimnazije.
(4) Dijaku, ki je obiskoval sekundarno stopnjo programa Evropskih šol in se želi vpisati v drug javnoveljavni izobraževalni program srednjega splošnega ali strokovnega izobraževanja, nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja, šola, v katero se želi vpisati, določi pogoje za prestop v skladu s pravili prestopa iz programa splošne gimnazije v drug izobraževalni program, določenimi na podlagi zakona, ki ureja gimnazijsko oziroma poklicno in strokovno izobraževanje.
IV. VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
8. člen 
(enakovrednost evropske mature) 
Za vpis v prvi letnik javnoveljavnega višješolskega študijskega programa višjega strokovnega izobraževanja, visokošolskega strokovnega študijskega programa, univerzitetnega študijskega programa prve stopnje ali enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje, se pri ugotavljanju izpolnjevanja vpisnih pogojev evropska matura obravnava enako kot splošna matura.
9. člen 
(splošni uspeh) 
(1) Za pretvorbo vrednosti splošnega uspeha na evropski maturi se seštejejo vrednosti končnih ocen iz petih predmetov, in sicer iz treh predmetov, ki ustrezajo obveznim predmetom splošne mature (Jezik 1 in Jezik 2 ter Matematika) in iz dveh najbolje ocenjenih izbirnih predmetov na evropski maturi, pretvorjenih v skladu z 11. ali 12. členom tega pravilnika.
(2) Za določitev splošnega uspeha šestega letnika sekundarne stopnje programa Evropskih šol se upoštevajo končne ocene iz spričevala tega letnika, izdanega do vključno šolskega leta 2018/2019, po naslednjem pravilu:
– splošni uspeh je odličen, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 9, pri ostalih predmetih pa najmanj 8 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 8,
– splošni uspeh je prav dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 8, pri ostalih predmetih pa najmanj 7 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 7,
– splošni uspeh je dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 7, pri ostalih predmetih pa najmanj 6 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 6,
– splošni uspeh je zadosten, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 6, pri ostalih predmetih pa nižja od 6.
(3) Za določitev splošnega uspeha šestega letnika sekundarne stopnje programa Evropskih šol se upoštevajo končne ocene iz spričevala tega letnika, izdanega od vključno šolskega leta 2019/2020 dalje, po naslednjem pravilu:
– splošni uspeh je odličen, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 8,8, pri ostalih predmetih pa najmanj 7,5 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 7,5,
– splošni uspeh je prav dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 7,5, pri ostalih predmetih pa najmanj 6,3 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 6,3,
– splošni uspeh je dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 6,3, pri ostalih predmetih pa najmanj 5 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 5,
– splošni uspeh je zadosten, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 5, pri ostalih predmetih pa nižja od 5.
(4) Za določitev splošnega uspeha sedmega letnika sekundarne stopnje programa Evropskih šol se upoštevajo preliminarne ocene iz vseh predmetov spričevala evropske mature, izdanega do vključno šolskega leta 2019/2020, po naslednjem pravilu:
– splošni uspeh je odličen, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 9, pri ostalih predmetih pa najmanj 8 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 8,
– splošni uspeh je prav dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 8, pri ostalih predmetih pa najmanj 7 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 7,
– splošni uspeh je dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 7, pri ostalih predmetih pa najmanj 6 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 6,
– splošni uspeh je zadosten, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 6, pri ostalih predmetih pa nižja od 6.
(5) Za določitev splošnega uspeha sedmega letnika sekundarne stopnje programa Evropskih šol se upoštevajo preliminarne ocene vseh predmetov iz spričevala evropske mature, izdanega od vključno šolskega leta 2020/2021 dalje, po naslednjem pravilu:
– splošni uspeh je odličen, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 8,75, pri ostalih predmetih pa najmanj 7,50 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 7,50,
– splošni uspeh je prav dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 7,50, pri ostalih predmetih pa najmanj 6,25 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 6,25,
– splošni uspeh je dober, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 6,25, pri ostalih predmetih pa najmanj 5 oziroma je največ pri enem predmetu ocena nižja od 5,
– splošni uspeh je zadosten, če je vsaj pri polovici predmetov ocena najmanj 5, pri ostalih predmetih pa nižja od 5.
10. člen 
(posamezni predmeti) 
(1) Če kandidat za vpis v študijski program z omejitvijo vpisa uveljavlja oceno iz posameznega maturitetnega predmeta, se pretvori ocena iz najbolje ocenjenega izbirnega predmeta na evropski maturi, ki ustreza pogojem izbirnega postopka.
(2) Za posamezni predmet iz šestega letnika sekundarne stopnje programa Evropskih šol se upošteva končna ocena v spričevalu iz šestega letnika.
(3) Za posamezni predmet iz sedmega letnika sekundarne stopnje programa Evropskih šol se upošteva preliminarna ocena v spričevalu evropske mature.
V. PRETVORBA OCEN SEKUNDARNE STOPNJE 
11. člen 
(pretvorba ocen prvotne ocenjevalne lestvice) 
(1) Ocene iz predmetov posameznih razredov sekundarne stopnje programa Evropskih šol, določene v skladu z ocenjevalno lestvico, ki se uporablja od prvega do petega razreda do vključno šolskega leta 2017/2018, v šestem razredu do vključno šolskega leta 2018/2019 in v sedmem razredu do vključno šolskega leta 2019/2020 (v nadaljnjem besedilu: prvotna ocenjevalna lestvica), se pretvorijo v ocene slovenske ocenjevalne lestvice po naslednjem pravilu:
– ocena v razponu od 9,0 do 10 je enakovredna oceni odlično (5),
– ocena v razponu od 8,0 do 8,9 je enakovredna oceni prav dobro (4),
– ocena v razponu od 7,0 do 7,9 je enakovredna oceni dobro (3),
– ocena v razponu od 6,0 do 6,9 je enakovredna oceni zadostno (2),
– ocena v razponu od 0 do 5,9 je enakovredna oceni nezadostno (1).
(2) Ocene prvotne ocenjevalne lestvice iz spričevala evropske mature, ki se uporablja do vključno šolskega leta 2019/2020, se pretvorijo v ocene slovenske ocenjevalne lestvice po naslednjem pravilu:
– ocena v razponu od 9,00 do 10 je enakovredna oceni odlično (5),
– ocena v razponu 8,00 do 8,99 je enakovredna oceni prav dobro (4),
– ocena v razponu 7,00 do 7,99 je enakovredna oceni dobro (3),
– ocena v razponu 6,00 do 6,99 je enakovredna oceni zadostno (2),
– ocena v razponu 4,80 do 5,99 je enakovredna oceni nezadostno (1) in se pretvori v oceno zadostno (2), če so izpolnjeni pogoji, določeni v petem oziroma šestem odstavku tega člena,
– ocena v razponu od 0 do 4,79 je enakovredna oceni nezadostno (1).
(3) Pri največ treh predmetih, opravljenih na višji ravni zahtevnosti, in sicer: Jezik 1 – višja raven, Jezik 2 – višja raven, Matematika – višja raven in izbirni predmet – 4 ure tedensko, se končne ocene iz spričevala evropske mature, določene po prvotni ocenjevalni lestvici, pretvorijo v točkovne ocene slovenske ocenjevalne lestvice po naslednjem pravilu:
– ocena v razponu od 9,43 do 10 je enakovredna točkovni oceni 8,
– ocena v razponu od 8,85 do 9,42 je enakovredna točkovni oceni 7,
– ocena v razponu od 8,28 do 8,84 je enakovredna točkovni oceni 6,
– ocena v razponu od 7,71 do 8,27 je enakovredna točkovni oceni 5,
– ocena v razponu od 7,14 do 7,70 je enakovredna točkovni oceni 4,
– ocena v razponu od 6,57 do 7,13 je enakovredna točkovni oceni 3,
– ocena v razponu od 6,00 do 6,56 je enakovredna točkovni oceni 2,
– ocena v razponu od 4,80 do 5,99 je enakovredna točkovni oceni 1 in se pretvori v točkovno oceno 2, če so izpolnjeni pogoji, določeni v petem oziroma šestem odstavku tega člena,
– ocena v razponu od 0 do 4,79 je enakovredna točkovni oceni 1.
(4) Kandidatu, ki je izpit iz Jezika 1 opravljal na osnovni ravni, ker ni imel možnosti opravljati izpita na višji ravni, se ocena iz tega predmeta pretvori v skladu s pravilom pretvorbe ocen iz prejšnjega odstavka.
(5) Kandidatu, ki je pri enem izmed obveznih predmetov evropske mature dosegel najmanj oceno 4,80 po prvotni ocenjevalni lestvici, se pri tem predmetu ocena pretvori v oceno 2, če je pri ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno in je vsaj pri dveh predmetih, ki jih je opravljal na evropski maturi, dosegel najmanj oceno 7,00 po prvotni ocenjevalni lestvici v skladu s peto alinejo drugega odstavka oziroma osmo alinejo tretjega odstavka tega člena.
(6) Kandidatu, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov evropske mature dosegel najmanj oceno 4,80 po prvotni ocenjevalni lestvici, se pri tem predmetu ocena pretvori v oceno 2, če je pri ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno in je vsaj pri enem predmetu, ki ga je opravljal na evropski maturi, dosegel najmanj oceno 7,00 po prvotni ocenjevalni lestvici, v skladu s peto alinejo drugega odstavka oziroma osmo alinejo tretjega odstavka tega člena.
12. člen 
(pretvorba ocen nove ocenjevalne lestvice) 
(1) Ocene iz predmetov posameznih razredov sekundarne stopnje evropske šole, določene v skladu z ocenjevalno lestvico, ki se uporablja od prvega do petega razreda od vključno šolskega leta 2018/2019, v šestem razredu od vključno šolskega leta 2019/2020 in v sedmem razredu od vključno šolskega leta 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: nova ocenjevalna lestvica), se pretvorijo v ocene slovenske ocenjevalne lestvice po naslednjem pravilu:
– ocena odlično (excellent) v razponu od 9,0 do 10 je enakovredna oceni odlično (5),
– ocena prav dobro (very good) v razponu od 8,8 do 8,9 je enakovredna oceni odlično (5),
– ocena prav dobro (very good) v razponu od 8,0 do 8,7 je enakovredna oceni prav dobro (4),
– ocena dobro (good) v razponu od 7,5 do 7,9 je enakovredna oceni prav dobro (4),
– ocena dobro (good) v razponu od 7,0 do 7,4 je enakovredna oceni dobro (3),
– ocena zadovoljivo (satisfactory) v razponu od 6,3 do 6,9 je enakovredna oceni dobro (3),
– ocena zadovoljivo (satisfactory) v razponu od 6,0 do 6,2 je enakovredna oceni zadostno (2),
– ocena zadostno (sufficient) v razponu od 5,0 do 5,9 je enakovredna oceni zadostno (2),
– ocena nezadostno – šibko (failed – weak) v razponu od 3,0 do 4,9 je enakovredna oceni nezadostno (1),
– ocena nezadostno – zelo šibko (failed – very weak) v razponu od 0 do 2,9 je enakovredna oceni nezadostno (1).
(2) Ocene nove ocenjevalne lestvice iz spričevala evropske mature, ki se uporablja od vključno šolskega leta 2020/2021, se pretvorijo v ocene slovenske ocenjevalne lestvice po naslednjem pravilu:
– ocena v razponu od 8,75 do 10 je enakovredna oceni odlično (5),
– ocena v razponu od 7,50 do 8,74 je enakovredna oceni prav dobro (4),
– ocena v razponu od 6,25 do 7,49 je enakovredna oceni dobro (3),
– ocena v razponu od 5,00 do 6,24 je enakovredna oceni zadostno (2),
– ocena v razponu od 4,00 do 4,99 je enakovredna oceni nezadostno (1) in se pretvori v oceno zadostno (2), če so izpolnjeni pogoji, določeni petem oziroma šestem odstavku tega člena,
– ocena v razponu od 0 do 3,99 je enakovredna oceni nezadostno (1).
(3) Pri največ treh predmetih, opravljenih na višji ravni zahtevnosti, in sicer: Jezik 1 – višja raven, Jezik 2 – višja raven, Matematika – višja raven in izbirni predmet – 4 ure tedensko, se končne ocene iz spričevala evropske mature, določene po novi ocenjevalni lestvici, pretvorijo v točkovne ocene slovenske ocenjevalne lestvice po naslednjem pravilu:
– ocena v razponu 9,29 do 10 je enakovredna točkovni oceni 8,
– ocena v razponu 8,58 do 9,28 je enakovredna točkovni oceni 7,
– ocena v razponu 7,86 do 8,57 je enakovredna točkovni oceni 6,
– ocena v razponu 7,15 do 7,85 je enakovredna točkovni oceni 5,
– ocena v razponu 6,43 do 7,14 je enakovredna točkovni oceni 4,
– ocena v razponu 5,72 do 6,42 je enakovredna točkovni oceni 3,
– ocena v razponu 5,00 do 5,71 je enakovredna točkovni oceni 2,
– ocena v razponu 4,00 do 4,99 je enakovredna točkovni oceni 1 in se pretvori v točkovno oceno 2, če so izpolnjeni pogoji, določeni v petem oziroma šestem odstavku tega člena,
– ocena v razponu 0 do 3,99 je enakovredna točkovni oceni 1.
(4) Kandidatu, ki je izpit iz Jezika 1 opravljal na osnovni ravni, ker ni imel možnosti opravljati izpita na višji ravni, se ocena iz tega predmeta pretvori v skladu s pravilom pretvorbe ocen iz prejšnjega odstavka.
(5) Kandidatu, ki je pri enem izmed obveznih predmetov evropske mature dosegel najmanj oceno 4,00 po novi ocenjevalni lestvici, se pri tem predmetu ocena pretvori v oceno 2, če je pri ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno in je vsaj pri dveh predmetih, ki jih je opravljal na evropski maturi, dosegel najmanj oceno 6,25 po novi ocenjevalni lestvici, v skladu s peto alinejo drugega odstavka oziroma osmo alinejo tretjega odstavka tega člena.
(6) Kandidatu, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov evropske mature dosegel najmanj oceno 4,00 po novi ocenjevalni lestvici, se pri tem predmetu ocena pretvori v oceno 2, če je pri ostalih predmetih dosegel pozitivno oceno in je vsaj pri enem predmetu, ki ga je opravljal na evropski maturi, dosegel najmanj oceno 6,25 po novi ocenjevalni lestvici, v skladu s peto alinejo drugega odstavka oziroma osmo alinejo tretjega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2016
Ljubljana, dne 16. maja 2017
EVA 2016-3330-0051
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti