Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1360. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, stran 3820.

  
Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14 in 98/15), se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določbe te uredbe se smiselno uporabljajo tudi za pripadnike Slovenske vojske, ki sodelujejo pri izvrševanju priprav in nalog skupne obrambe v skladu z načrti z državo ali državami, s katerimi je država v zavezništvu na podlagi mednarodnih pogodb, v tujini, če aktivnost traja neprekinjeno dlje kot dva meseca, za civilne osebe, ki delajo v Slovenski vojski, in druge osebe, zaposlene v ministrstvu, pristojnem za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki so napotene v MOM in so pripadniki kontingenta Slovenske vojske, ter za civilne strokovnjake, ki so napoteni oziroma sodelujejo v mednarodnih operacijah ali misijah na obrambnem področju in v večnacionalnih pobudah.«.
2. člen 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za nevarnost iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister), praviloma vsake tri mesece na predlog Generalštaba Slovenske vojske glede na oceno vpliva dejavnikov iz prejšnjega odstavka na varnost pripadnikov, ki na določenem območju opravljajo naloge v MOM.«.
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(dodatek za poveljevanje) 
(1) Dodatek za poveljevanje v MOM znaša:
– 500 eurov za poveljnike voda, njemu enake ali višje enote ter načelnike odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni,
– 300 eurov za poveljnike oddelkov, enotovne podčastnike voda, njemu enake ali višje enote, sektorske podčastnike, namestnike poveljnika čete, njemu enake ali višje enote ter namestnike načelnika odseka bataljona oziroma oddelka ali sektorja, njemu enake ali višje enote oziroma za vodje – inštruktorje na tej ravni.
(2) Enake ali višje enote iz prejšnjega odstavka v MOM določi minister na predlog Generalštaba Slovenske vojske oziroma Obveščevalno varnostne službe.«.
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(vrste povračil in nadomestil med vojaško službo v drugi državi) 
(1) Pripadniku v MOM pripada:
– dnevnica,
– nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana,
– dodatno nezgodno zavarovanje,
– povračilo potnih stroškov za izrabo dopusta v Republiki Sloveniji,
– organizacija in prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo,
– povračilo stroškov za nastanitev,
– povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju službovanja,
– povračilo stroškov prehrane,
– povračilo stroškov zdravstvenega zavarovanja.
(2) Pripadnik je upravičen do povračila stroškov, določenih v šesti, sedmi, osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, če mu storitev, zaradi katerih ti stroški nastajajo, ne zagotavlja v vojaški bazi ali objektih oziroma na drug primeren način ministrstvo, Slovenska vojska oziroma druga vojaška ali mednarodna organizacija. Povračilo stroškov se ugotavlja v skladu z merili, ki so določena z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16 in 4/17), razen povračila stroškov prehrane, ki se določi v višini dnevnice za službeno potovanje znotraj države akreditacije v višini, ki je določena s predpisom ali kolektivno pogodbo za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki se pomnoži z indeksom življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov za glavno mesto države akreditacije. Indeks življenjskih stroškov se uporabi v skladu z merili, ki so določena z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Sredstva za povračilo stroškov po tem odstavku zagotavlja ministrstvo, če niso zagotovljena na drug način.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-6/2017
Ljubljana, dne 19. maja 2017
EVA 2016-1911-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti