Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1359. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta, stran 3818.

  
Na podlagi 57.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 8. 5. 2017 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom županja Občine Šmarješke Toplice določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta (enota ŠMA-OPPNa) (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarjeta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) sta v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN) in Odlok o ureditvenem načrtu Šmarjeta (Uradni list RS, št. 14/96, 35/96 in 72/01).
(2) Območje OPPN je veliko približno 7,1 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot enota urejanja prostora ŠMA-OPPNa. Po namenski rabi zemljišča sodijo v območje centralnih dejavnosti (CD; osrednji in južni del območja), območje verskih objektov s pripadajočimi ureditvami (CDv; območje ob cerkvi), območje površin podeželskega naselja (SKs; na severovzhodnem delu naselja – obstoječa kmetijska gospodarstva), območje parkov (ZP; med župnijo in pokopališčem), območje pokopališč (ZK; na severnem delu območja), območje prometnih površin (PC; na osrednji cesti skozi jedro naselja) in območje drugih prometnih površin (PO; zahodno od pokopališča).
(3) Območje OPPN na zahodni strani sega do državne regionalne ceste R3-667/1385/1513 Zbure–Mačkovec, ki poteka od jugozahodnega do severozahodnega dela območja OPPN, s tem da je izvzeto območje stanovanjskih hiš ob tej cesti. Na severnem delu območje sega do območja tovarne Plastoform in vključuje pokopališče Šmarjeta, na vzhodni strani zajema stanovanjske objekte in kmetije do potoka Bečuj, na južnem delu pa sega do krožišča na regionalni cesti.
(4) Območje OPPN je večinoma pozidano, prevladujejo enodružinske stanovanjske hiše, nekaj je kmetijskih gospodarstev. V jedru naselja so objekti praviloma večjih dimenzij in so deloma stanovanjski, poleg tega pa se tu nahajajo še gostilna, dve trgovini (Mercator in KZ Krka) ter objekti župnije Šmarjeta s cerkvijo Sv. Marjete. Med župniščem in pokopališčem so odprte nepozidane zelene površine.
(5) S tem OPPN se izdelajo urbanistične, prometne, arhitekturne ter krajinske rešitve v okviru OPPN za ureditve objektov in odprtih površin, vključno z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture in z ureditvijo prometa.
(6) S predvidenimi ureditvami se posega na območja varovanj: naravna vrednota Prinovec – levi pritok Toplice severno od Šmarjeških Toplic in kulturna dediščina: vplivno območje Šmarjeta – vaško jedro (evidenčna št. enote: 23126) in kulturni spomenik Šmarjeta – Cerkev sv. Marjete (evidenčna št. enote: 2535).
2. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje OPPN obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št. 272/1, 273, 274/1, 274/3, 274/4, 275, 278/1, 278/2, 279/1, 281/1, 288, 291/1, 291/2, 292, 441, 467, 490, 513, 514, 515, 1887/3, 1887/5, 1887/13, 1887/14, 1887/22 (del), 1891/3, 1891/5, 1891/7 (del), 1891/9, 1893/3 (del), 1893/5, 1914/5, 1914/31 (del), 1914/32, 1921/1, 1924/2,1927, 1929, 1930/1 (del), 1930/2 (del), 1930/4, 1930/6, 1930/7, 1930/8, 1930/9, 1930/10, 1930/11, 1930/12, 1930/13, 1930/14, 1933, 1934/3, 1934/5 (del), 1934/7, 1934/10 (del), 1935/1, 1935/2, 1939/1, 1940/3, 1940/4, 1940/5, 1940/6, 1940/7, 1959/2 (del), 1959/3 (del), 1961/1, 1961/2, 1961/3, 1962/1, 1962/2, 1962/4, 1962/5, 1962/6, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1969, 1972/1, 1972/2, 1978/3 (del), 1978/4, 1979/1 (del), 1979/2, 1986, 1987/2, 1996/2, 1998/1 (del), 1998/2 (del), 1998/3, 1998/4, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 2000/1, 2003 (del), 2350/1 (del), 2513/8 (del), 2905/12, 2905/15 (del), 2913/2 (del), 2915, 2923 (del), 2925 (del), 2926 (del), 2927/1, 2927/2, 2966/1, 2966/3, vse k.o. Gorenja vas.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen 
(predvidene ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Na obravnavanem območju se načrtujejo prostorske ureditve za prenovo jedra naselja Šmarjeta z bližnjo okolico. Staro jedro, ki predstavlja naselbinsko dediščino, se prenovi. Uredijo se trg in dvorišča, ki se lahko odprejo tudi za javno rabo. Pri tem se ohranjajo struktura naselja, značilni pogledi in arhitekturna zasnova kakovostnih objektov ter druge pomembnejše prostorske prvine. Predvidi se sanacija neustrezno oblikovanih objektov. Ob cesti med območjem osrednjega trga in pokopališčem se uredi drevored in predvidi lokacija za širitev pokopališča in za ureditev zelenih površin. V OPPN se načrtujejo tudi ureditve za peš, kolesarski in motorni promet ter ureditve mirujočega prometa.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo za urbanistične ureditve in za gospodarsko javno infrastrukturo. V njih se predvidijo prenove in novogradnje za stanovanjske in kmetijske objekte ter objekte v poljavni in javni rabi. Prav tako se predvidijo ureditve odprtih površin in ureditev prometa. Nove ureditve se pripravijo na osnovi strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev in pridobljenih smernic. Upoštevajo se že izdelane strokovne podlage in strokovne podlage, ki so nastale v postopku priprave OPN Šmarješke Toplice ter morebitne strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, če bo tako določeno v smernicah za pripravo OPPN.
(3) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebni za določitev sestavin vsebine OPPN, določenih v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, se te naročijo naknadno na pobudo načrtovalca ali pripravljavca.
4. člen 
(postopek priprave OPPN) 
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN bo potekal po okvirnem terminskem planu:
1. faza: priprava in sprejem sklepa o začetku priprave OPPN Šmarjeta (maj 2017);
2. faza: izdelava strokovnih podlag (maj 2017);
3. faza: izdelava osnutka OPPN (maj, junij 2017)
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag;
– pridobitev smernic NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
4. faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (julij, avgust 2017)
– pregled in analiza smernic
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
5. faza: javna razgrnitev (september 2017)
– priprava gradiva za javno razgrnitev in obravnavo na odborih občinskega sveta in Občinskem svetu Občine Šmarješke Toplice;
– obravnava na odborih OS in na seji OS OŠT;
– javna razgrnitev in javna obravnava OPPN;
6. faza: priprava stališč do pripomb (oktober 2017)
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb;
7. faza: izdelava predloga OPPN (november, december 2017)
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb;
– pridobitev mnenj NUP;
– dopolnitev OPPN na podlagi pridobljenih mnenj in usklajevanj z NUP;
– izdelava usklajenega predloga OPPN;
8. faza: sprejem OPPN (januar 2018)
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Občinskemu svetu Občine Šmarješke Toplice in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije;
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
– Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d. d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d. d., PE Novo mesto, Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Novo mesto, Podbevškova 17, 8000 Novo mesto;
– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za ta OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN bo financirala Občina Šmarješke Toplice.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šmarješke Toplice ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0041/2016-17
Šmarjeta, dne 8. maja 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti