Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti, stran 3790.

  
Na podlagi 57. in 61.b člena ter v povezavi s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8 in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – odločba US, 51/10 in 84/10 – odločba US) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 21. redni seji dne 4. maja 2017 sprejel
O D L O K 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 95/13 – v nadaljevanju OPPN) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(spremembe in dopolnitve OPPN) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 95/13), ki jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, pod št. proj. 2017/OPPN-009.«
2. člen 
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev OPPN) 
Spremembe in dopolnitve OPPN iz 1.a člena obsegajo odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev OPPN.«
3. člen 
Za 40. členom odloka se doda novi 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen 
(prenehanje veljavnosti prostorskega izvedbenega akta) 
Na manjših delih parcel številka 4643/15 in 4643/16, k.o. Murska Sobota, kjer se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 95/13) prekriva z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 59/13, popr. 43/14), slednji preneha veljati.
4. člen 
(vpogled v spremembe in dopolnitve OPPN) 
Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota in na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0002/2017-5(740)
Murska Sobota, dne 4. maja 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti