Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1354. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016, stran 3788.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 21. redni seji dne 4. 5. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2016
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.109.903,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.957.014,80
70
DAVČNI PRIHODKI
11.502.623,44
700
Davek na dohodek in dobiček
8.778.262,00
703
Davek na premoženje
2.318.515,40
704
Domači davki na blago in storitve
362.510,77
706
Drugi davki
43.335,27
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.454.391,36
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.791.235,25
711
Takse in pristojbine
12.232,20
712
Globe in druge denarne kazni
159.527,66
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
198.718,47
714
Drugi nedavčni prihodki
292.677,78
72
KAPITALSKI PRIHODKI
64.686,41
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
17.068,73
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
47.617,68
73
PREJETE DONACIJE
6.950,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
6.950,00
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.081.252,09
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
267.213,24
741
Prejeta sredstva iz državn. prorač. iz sredstev pror. Evropske unije
814.038,85
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.734.723,07
40
TEKOČI ODHODKI
4.406.082,21
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.203.893,21
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
179.160,51
402
Izdatki za blago in storitve 
2.651.673,57
403
Plačila domačih obresti
68.060,66
409
Rezerve
303.294,26
41
TEKOČI TRANSFERJI
7.514.860,74
410
Subvencije
12.430,06
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.065.931,68
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
528.346,58
413
Drugi tekoči domači transferji
3.908.152,42
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.576.430,19
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.576.430,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
237.349,93
431
Inves.transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proč. uporabniki
110.319,14
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
127.030,79
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.375.180,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
14.293,96
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
14.293,96
750
Prejeta vračila danih posojil
14.293,96
751
Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
72.000,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
72.000,00
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
72.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–57.706,04
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
114.550,00
50
ZADOLŽEVANJE
114.550,00
500
Domače zadolževanje
114.550,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
685.032,27
55
ODPLAČILA DOLGA
685.032,27
550
Odplačilo domačega dolga
685.032,27
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
746.991,92
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–570.482,27
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
–1.375.180,23
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016
485.742,02
9009
Splošni sklad za drugo
485.742,02
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0043/2017-1
Murska Sobota, dne 4. maja 2017
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti