Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1351. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016, stran 3786.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. redni seji dne 9. 5. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2016.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2016 znašajo:
I
Prihodki
6.348.777,70
70
DAVČNI PRIHODKI
4.611.942,25
700
Davki na dohodek in dobiček
3.593.167,00
703
Davki na premoženje
403.559,31
704
Domači davki na blago in storitve
588.812,08
706 
Drugi davki
26.403,86
71
NEDAVČNI PRIHODKI
741.017,92
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
387.100,43
711
Takse in pristojbine
8.456,44
712
Denarne kazni
3.742,53
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
817,51
714
Drugi nedavčni prihodki
340.901,01
72
KAPITALSKI PRIHODKI
61.473,11
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč
61.473,11
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
934.344,42
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
930.682,66
741
Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstva EU
3.661,76
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II
Odhodki
6.238.373,78
40
TEKOČI ODHODKI
2.137.126,91
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
430.353,07
401
Prispevki delodajalcev
66.023,34
402
Izdatki za blago in storitve
1.575.900,02
403
Plačila obresti
1.780,21
409
Rezerve
63.070,27
41
TEKOČI TRANSFERI
2.315.310,40
410
Subvencije
134.716,22
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
862.053,10
412
Transferi neprofitnim organizacijam
217.158,60
413
Drugi domači tekoči transferi
1.101.382,48
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.622.169,30
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.622.169,30
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
163.767,17
431
Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
101.669,80
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
62.097,37
III
SALDO bilance prihodkov in odhodkov
110.403,92
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb 
za leto 2016 izkazuje:
IV
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
3.005,95
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.005,95
750
Prejeta vračila danih posojil
80,00
751
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
2.925,95
V
Dana posojila in povečanje kap. deležev
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
SALDO računa finančnih terjatev in naložb
3.005,95
4. člen 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2016 izkazuje:
VII
Zadolževanje
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII
Odplačila dolga
49.325,16
55
ODPLAČILA DOLGA
49.325,16
550
Odplačila dolga
49.325,16
IX
SPREMEMBA stanja sredstev na računih
64.084,71
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII–VIII)
–49.325,16
XI
NETO FINANCIRANJE
–110.403,92
D)
SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2016 (9009 splošni sklad drugo)
1.174.432,45
5. člen 
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2016 v višini 64.084,71 EUR, ki se prenašajo v proračun Občine Moravske Toplice 2017. Tako na dan 31. 12. 2016 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 1.174.432,45 EUR in se prenaša v leto 2017.
6. člen 
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2016 se izkazuje v višini 76.886,51 EUR in se prenese v leto 2017.
7. člen 
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2016 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016.
8. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00056/2015-11
Moravske Toplice, dne 9. maja 2017
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti