Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1350. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Moravske Toplice, stran 3785.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. redni seji dne 9. 5. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Moravske Toplice 
1. člen 
V prvem odstavku 3. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) se beseda: »zakona« spremeni tako, da se glasi: »zakonov«.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se beseda: »znak« spremeni tako, da se glasi: »grb«.
3. člen 
V petem odstavku 10. člena statuta se beseda: »podžupana« spremeni tako, da se glasi: »podžupan«.
4. člen 
V drugem odstavku 11. člena statuta se črta besedilo: »oziroma drugih služb nadzora«.
Črta se peti odstavek 11. člena statuta. Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
Črta se 12. člen statuta.
6. člen 
Črta se četrti odstavek 13. člena statuta.
7. člen 
Črta se drugi odstavek 15. člena statuta. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
8. člen 
V peti alineji drugega odstavka 16. člena statuta se črta besedilo: »daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«.
Besedilo dvanajste alineje drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog župana sprejema načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine,«.
9. člen 
Črta se drugi odstavek 17. člena statuta. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
10. člen 
Črta se drugi odstavek 18. člena statuta. Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
11. člen 
V šestem odstavku 20. člena statuta se besedilo: »točka za vprašanja in odgovore na vprašanja«, spremeni tako, da se glasi: »točka pobude in vprašanja«.
V sedmem odstavku 20. člena statuta se črta besedilo: »predsedniku nadzornega odbora občine«.
12. člen 
Črtajo se drugi do sedmi odstavek 22. člena statuta.
13. člen 
Črta se 25. člen statuta.
14. člen 
Črta se tretji odstavek 26. člena statuta.
15. člen 
Za prvim stavkom 28. člena statuta se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Predlog za razrešitev mora biti obrazložen«.
16. člen 
V drugem odstavku 30. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– občinskemu svetu predlaga v sprejem načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, odloča in sklepa pravne posle ravnanja s stvarnim premoženjem občine, skupaj z zaključnim računom proračuna občine predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem,«
17. člen 
V prvem odstavku 34. člena statuta se besedilo: »enega ali dva« spremeni tako, da se glasi: »najmanj enega in največ dva«.
18. člen 
Črtajo se drugi do osmi odstavek 37. člena statuta.
19. člen 
Črta se drugi odstavek 39. člena statuta. Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
20. člen 
Črta se drugi odstavek 41. člena statuta. Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
21. člen 
Besedilo tretjega odstavka 43. člena statuta se prenese v prvi odstavek. Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
22. člen 
Tretji odstavek 48. člena statuta se črta.
23. člen 
60. člen statuta se črta.
24. člen 
Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana pa odloča občinski svet.«
25. člen 
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina lahko ima občinsko pravobranilstvo, ki ga ureja zakon.«
26. člen 
Črta se šesti odstavek 69. člena statuta.
27. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 73. člena statuta se za besedo »krajevne« črta vejica; v tretji alineji prvega odstavka pa se črta besedilo: »vendar si mora pridobiti naknadno soglasje občinskega sveta«.
28. člen 
V prvem odstavku 76. člena statuta se črta besedilo: »s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom«.
29. člen 
Črta se prvi odstavek 77. člena statuta. Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
30. člen 
Črta se osma alineja 108. člena statuta.
31. člen 
V 114. členu statuta se peti odstavek črta, tretji in četrti odstavek pa se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Odtujitev in pridobitev nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(4) Nepremično premoženje občine se lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava razen javnega podjetja in je to v javnem interesu.«
32. člen 
Črta se 124. člen statuta.
33. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poslovnik in drugi splošni akti občine se uskladijo z določbami teh sprememb in dopolnitev statuta v roku enega leta po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
Št. 007-00001/2014-13
Moravske Toplice, dne 10. maja 2017
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti