Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1348. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017, stran 3782.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2017
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2017 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Znesek 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.359.005,68
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.514.171,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.181.115,00
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
1.790.485,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
302.630,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
88.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
333.056,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
125.700,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.500,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
90.350,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
114.406,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
74.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
74.000,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
100,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.770.734,68
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
517.162,06
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.253.572,62
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.188.507,74
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
893.826,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
282.607,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
40.955,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
505.264,00
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409 REZERVE
65.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
872.030,00
410 SUBVENCIJE
2.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
441.280,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
147.025,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
281.725,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.422.651,74
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.422.651,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
0,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–829.502,06
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–829.502,06
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
829.502,06
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
829.638,89
« 
2. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-2/2017
Dragomer, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti