Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1347. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Log - Dragomer, stran 3780.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji dne 18. 4. 2017 in 25. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(področje urejanja) 
S tem odlokom se določajo pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi po tem odloku imajo naslednji pomen:
– prodaja blaga zunaj prodajaln pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno, od vrat do vrat, na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih, s prodajnim avtomatom, na javno organizirani tržnici in podobno;
– potujoča prodajalna predstavlja prodajo iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga;
– za premično stojnico se šteje stojnica, prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga;
– javna organizirana tržnica je oblika prodaje blaga zunaj prodajaln na urejenem tržnem prostoru;
– prodajalec po tem odloku je vsak, ki si pridobi soglasje za prodajo blaga izven prodajaln
– oziroma ima sklenjen pravni odnos z upravljavcem javne organizirane tržnice, na kateri prodaja;
– upravljavec površin za prodajo blaga zunaj prodajaln je:
– občina za površine, ki so v lasti občine ali pa predstavljajo javno dobro in ne površine, ki so v upravljanju v okviru javne organizirane tržnice; 
– lastnik zemljišča za površine v zasebni lasti, kjer se bo prodaja izvajala ali z njegove strani imenovana odgovorna oseba; 
– upravljavec javno organizirane tržnice je subjekt, ki pridobi izvajanje upravljanja javno organizirane tržnice kot izbirno gospodarsko javno službo;
– prodajno mesto je površina, na katerem prodajalec izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln;
– občinska taksa je plačilo za pridobitev soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah in priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih, s prodajnim avtomatom in podobno na površinah, ki so v lasti občine in je določena z odlokom, ki ureja občinske takse v občini;
– uporabnina je plačilo prodajnega mesta na prostoru javne organizirane tržnice in je določena s tržnim redom.
3. člen 
(pravne podlage) 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, določili tržnega reda in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
4. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN S POTUJOČO PRODAJALNO, NA PREMIČNIH STOJNICAH IN PRILOŽNOSTNO PRODAJO NA PRIREDITVAH, SHODIH, SEJMIH, S PRODAJNIM AVTOMATOM IN PODOBNO NA POVRŠINAH, KI SO V UPRAVLJANJU OBČINE LOG - DRAGOMER, TER NA POVRŠINAH, KI SO V LASTI ZASEBNEGA LASTNIKA
5. člen 
(soglasje za prodajo zunaj prodajaln) 
(1) Za prodajo blaga zunaj prodajaln je potrebno pridobiti soglasje občine.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v nadaljevanju: prireditve). V teh primerih lahko organizator prireditve pridobi soglasje za vse prodajalce.
(3) V soglasju občina določi prostor in časovni termin/obdobje prodaje blaga in praviloma vrsto blaga, ki je predmet prodaje.
(4) Za pridobitev soglasja za prodajo zunaj prodajaln na površinah, ki so v lasti občine, je potrebno plačati takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v občini.
(5) Občina lahko zavrne izdajo soglasja predvsem zaradi:
– prostorske neprimernosti lokacije (na primer: neposredna bližina cestišča in s tem ogrožena varnost pri vključevanju v promet in drugo);
– neustrezne namembnosti predlagane površine;
– če je vrsta blaga, ki je predmet prodaje, neprimerna;
– če je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.
6. člen 
(vloga za pridobitev soglasja za prodajo zunaj prodajaln) 
(1) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah, ki so v upravljanju občine ali na površinah v zasebni lasti, mora vložiti vlogo za pridobitev soglasja za prodajo zunaj prodajaln.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke prodajalca,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln,
– vrsto blaga, ki bo predmet prodaje,
– opredelitev lokacije in velikost površine, na kateri bo potekala prodaja,
– opredelitev časovnega obdobja prodaje,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev.
(3) Če prodajalec ni lastnik zemljišča, na katerem bo potekala prodaja blaga, mora vlogi predložiti tudi soglasje lastnika zemljišča ali pogodbo, iz katere izhaja upravičenost prodajalca do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje.
(4) Občina izda soglasje v roku petnajstih dni od dneva, ko je prejela popolno vlogo.
7. člen 
(pogoji za prodajo zunaj prodajaln) 
(1) Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način, v rokih in na lokaciji, kot je to določeno v soglasju.
(2) Župan lahko na predlog občinske uprave s sklepom določi posamezne lokacije v občini, kjer se prodaja zunaj prodajaln lahko izvaja in za posamezno lokacijo določi, kakšno blago se lahko prodaja na njej.
(3) Po koncu prodaje mora prodajalec na lastne stroške odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje stanje.
(4) V času prireditev se lahko prodajo blaga zunaj prodajaln, ki niso del teh prireditev, prilagodi ali začasno ustavi.
(5) Prodaja blaga zunaj prodajaln lahko poteka ob delavnikih ter sobotah in nedeljah v zimskem času (od 1. 10. do 31. 3.) od 8. do 17. ure in v poletnem času (od 1. 4. do 30. 9.) od 8. do 20. ure. Natančen termin prodaje je določen v izdanem soglasju. V času prireditev se lahko določi tudi drug obratovalni čas.
III. JAVNA ORGANIZIRANA TRŽNICA 
8. člen 
(prostorska opredelitev tržnice) 
(1) Na območju občine je za prodajo blaga zunaj prodajaln v obliki javne organizirane tržnice na premičnih stojnicah določena osrednja tržnica, ki posluje na urejenem tržnem prostoru, na zemljiških parcelah, ki bodo določene s sklepom župana.
(2) Ime tržnice je Tržnica Log - Dragomer (v nadaljevanju: javna tržnica).
9. člen 
(upravljanje javne tržnice) 
(1) Upravljanje javne tržnice je izbirna gospodarska javna služba, katere način izvajanja se določi v skladu z odlokom, ki ureja gospodarske javne službe v občini.
(2) Upravljanje javne tržnice zajema dejavnost urejanja in čiščenja javne tržnice in dejavnost upravljanja prodajnih mest prodaje blaga zunaj prodajaln.
(3) Podrobna ureditev izvajanja gospodarske javne službe se določi z medsebojno pogodbo.
10. člen 
(pravice in dolžnosti upravljavca javne tržnice) 
Upravljavec ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– da organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v uporabo prodajna mesta prodajalcem,
– da skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
– da skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov, za kar mora praviloma z izvajalcem javne službe zbiranja odpadkov skleniti pogodbo v pisni obliki,
– da sprejme tržni red, s katerim določi pogoje trgovanja, predvsem pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca, datume sejemskih dni, opredeli posamezna prodajna mesta, določi obratovalni čas, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter druge posebne storitve,
– da s tržnim redom določi ceno uporabnine prodajnih mest,
– da sklene s prodajalci na javni tržnici pravno razmerje za prodajo na javni tržnici skladno s tržnim redom,
– da prodajalcem zaračuna in pobira uporabnino prodajnih mest,
– da redno vodi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju zakupa in številu zakupljenih prodajnih mest,
– da vodi evidenco o zaračunanih in plačanih uporabninah,
– da vsako leto o navedenem izdela poročilo za preteklo koledarsko leto in ga najkasneje do 31. marca v tekočem letu predloži občini,
– da vsaj deset let hrani sklenjene zakupne pogodbe in vso drugo listinsko dokumentacijo v zvezi z zakupom in jo na zahtevo predložiti občini.
11. člen 
(tržni red) 
(1) Prodaja na javni tržnici se izvaja v skladu z določbami tržnega reda.
(2) Del tržnega reda je tudi cenik, v skladu s katerim se zaračuna uporabnina za uporabo prodajnega mesta na javni tržnici.
(3) Veljavnost tržnega reda je pogojena s soglasjem občinske uprave občine.
12. člen 
(prodajna mesta na javni tržnici) 
(1) Prodajna mesta so stalna in občasna. Stalna prodajna mesta so stalne stojnice.
(2) Občasna prodajna mesta so:
– dopolnilne prodajne površine,
– občasna prodaja s tal (novoletne smreke, cvetje, sadike, lončarski, leseni in kovinski izdelki),
– dodatne prodajne stojnice ter
– prodaja v potujočih prodajalnah.
(3) Dodatne prodajne stojnice po potrebi namesti upravljavec.
13. člen 
(pogoji uporabe prodajnega mesta) 
(1) Prodajno mesto na javni tržnici se najame dnevno, po plačilu uporabnine ali za daljše obdobje na podlagi pogodbe med upravljavcem javne tržnice in stalnim prodajalcem.
(2) Če prodajalec brez predhodnega obvestila o njegovi zamudi ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure, določene v tržnem redu, lahko upravljavec za tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
(3) Plačanega zneska uporabnine ali sorazmernega dela po pogodbi se v primeru iz prejšnjega odstavka ne vrne.
14. člen 
(vrste blaga, s katerim se trguje na javni tržnici) 
(1) Na javni tržnici se trguje z naslednjimi živilskimi in neživilskimi izdelki:
– živilski izdelki: so žita in mlevski izdelki, vrtnine, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, mleko in mlečni izdelki, rastlinska olja (olivno, bučno …), sadje in izdelki iz sadja, brezalkoholne in alkoholne pijače, gobe in gozdni sadeži, med in izdelki iz medu, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč in druga živila rastlinskega in živalskega izvora,
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti, galanterijsko blago, bižuterija, novoletne smreke, sveče, tekstilije, časopis, revije, tobak in razno blago.
(2) Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila.
(3) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na javni tržnici prodaja tudi drugo blago.
15. člen 
(pogoji za prodajo blaga) 
(1) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati veljavne zakonsko predpisane pogoje za prodajo.
(2) Dovoljeno je prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za odgovornost, ki izhaja iz blaga, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja izključno prodajalec.
IV. NADZOR 
16. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ in redarstvo.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 300,00 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, če prodaja blago brez izdanega soglasja ali v nasprotju s soglasjem.
(2) Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik (fizična oseba), pravna oseba, podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na javni tržnici ali drugi površini, kjer izvaja prodajo blaga zunaj prodajaln, stori naslednje prekrške:
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v prejšnje stanje,
– v primeru, da je na prodajnem mestu organizirano ločeno zbiranje odpadkov, le-teh,
– ne odda na za to določena mesta oziroma posode (kontejnerje),
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem mestu,
– ne označi prodajnega mesta s firmo ali na prodajnem mestu ne zagotovi vidnega cenika,
– drugače krši s strani upravljavca določen tržni red oziroma obveznosti iz tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(prehodna določba) 
(1) Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme odlok, ki ureja občinske takse v občini, v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uveljavitve odloka iz prejšnjega odstavka se taksa iz četrtega odstavka 5. člena ne zaračuna.
(3) Poglavje pod točko III se ne uporablja, dokler občina ne zagotovi pogojev za izvajanje javne tržnice.
(4) Občina mora zagotoviti pogoje za izvajanje javne tržnice v 2 letih po uveljavitvi tega odloka.
19. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 301-1/2017
Dragomer, dne 25. aprila 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti