Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1346. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016, stran 3779.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 14/13 in 101/13) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2016 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov 
v eurih
Skupina
Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.751.634,18
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.691.082,86
70
DAVČNI PRIHODKI
2.431.136,97
700
Davki na dohodek in dobiček
1.769.411,00
703
Davki na premoženje
563.339,20
704
Domači davki na blago in storitve
83.158,53
706
Drugi davki
15.228,24
71
NEDAVČNI PRIHODKI
259.945,89
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
111.590,42
711
Takse in pristojbine
2.761,84
712
Globe in druge denarne kazni
76.053,25
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
69.540,38
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
60.551,32
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
60.551,32
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.657.139,58
40
TEKOČI ODHODKI
819.842,23
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
256.826,86
401
Prispevek delodajalcev za socialno varnost
38.343,34
402
Izdatki za blago in storitve
584.643,57
409
Rezerve
4.204,55
41
TEKOČI TRANSFERI
821.582,49
410
Subvencije
548,08
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
465.950,90
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
40.943,65
413
Drugi tekoči transferi
314.139,86
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.015.714,86
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.015.714,86
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
94.494,60
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
94.494,60
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–94.494,60
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2016)
829.638,89
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2017
Dragomer, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti