Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1344. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, stran 3778.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr., 112/13 in 74/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 14. redni seji dne 26. 4. 2017 sprejel
T E H N I Č N I   P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava 
1. člen 
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 60/13, 32/14 in 2/16), se besedilo četrte alineje 2. točke 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže pri povzročiteljih fizičnih osebah, pri povzročiteljih ki upravljajo javne zgradbe, pri fizičnih osebah kot samostojnih podjetnikih in obrtnikih, pri pravnih osebah, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, v katerih nastajajo komunalni odpadki ter pri povzročiteljih, ki so lastniki ali upravljavci stavb (večstanovanjskih, poslovnih, poslovno-stanovanjskih);«
2. člen 
Besedilo prve alineje 1. točke 7. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»4-tedenski za mešane komunalne odpadke od gospodinjstev, tedenski za mešane komunalne odpadke od večstanovanjskih objektov;«
3. člen 
Besedilo četrte alineje 1. točke 7. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»4-tedenski za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo od gospodinjstev, 2-tedenski za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo od večstanovanjskih objektov;«
Besedilo 4. točke 7. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Minimalno obratovanje zbirnega centra Dolga vas:
– v torek, četrtek in petek od 9. do 17. ure,
– v sredo od 7. do 17. ure,
– v sobotah v dopoldanskih urah od 7. do 12. ure.«
4. člen 
Besedilo 2. točke 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tipska posebna namenska vreča za mešane komunalne odpadke, nazivnega volumna 120 litrov, je črne barve z logotipom izvajalca javnih služb in besedilom »mešani komunalni odpadki«.
5. člen 
Besedilo četrtega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor je dostop do povzročiteljevega objekta s specialnim tovornim vozilom nemogoč, se lahko povzročitelj izjemoma vključi v sistem zbiranja komunalnih odpadkov s posebno namensko črno vrečo volumna 120 litrov. Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da gospodinjstvo razpolaga z eno vrečo na 3 člane gospodinjstva na en prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj mora zagotoviti, da bo napolnjena vreča ustreznih odpadkov na dan zbiranja pravočasno pripravljena na prevzem ob prevozni poti specialnega tovornega vozila – smetarja.«
6. člen 
Spremeni se prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena pravilnika, tako, da se glasi:
»Nenaseljen objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena niti naseljena nobena oseba, ima pa priključek na vodovodni sistem ali priključek na električno omrežje. Nenaseljen objekt je lahko v občasni uporabi kot počitniška hiša.
Nenaseljenost objekta lastnika ne odvezuje uporabe storitve zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoza komunalnih odpadkov.
Lastniki objektov v skladu s prejšnjim odstavkom od izvajalca na njegovem sedežu prejmejo 4 namenske vreče (2 vreči za MKO, 2 vreči za embalažo). Vrečamora biti na dan zbiranja odpadkov pravočasno pripravljena na prevzem ob prevozni poti specialnega tovornega vozila – smetarja.
Lastniki nenaseljenih objektov se lahko z izvajalcem storitev dogovorijo namesto vreč za najem ustreznega zabojnika.«
7. člen 
Doda se četrti odstavek 16. člena, ki se glasi:
»Zbiralnice ločenih frakcij v posamezni krajevni skupnosti se lahko ukinejo na osnovi pisne prošnje krajevne skupnosti, naslovljene na Občino Lendava.«
8. člen 
V 23. členu pravilnika se spremeni zadnja alineja, ki se sedaj glasi:
»– plan obratovanja Zbirnega centra Dolga vas.«
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03503-0001/2013-9
Lendava, dne 26. aprila 2017
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti