Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1342. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Kokrica KO 20, stran 3776.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) ter 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je župan Mestne občine Kranj dne 24. aprila 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Kokrica KO 20 
1. člen 
(namen sklepa in pravna podlaga) 
S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Kokrica KO 20 (v nadaljevanju OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
V občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj se obravnavan poseg nahaja v enoti urejanja Kokrica KO 20, namenska raba IG, za katero je predvidena izdelava OPPN. Predmet podrobnega prostorskega akta je izgradnja poslovno- proizvodne cone. Na območju je dovoljena gradnja objektov za proizvodne, skladiščne, trgovske, poslovne, obrtne ali servisne dejavnosti. Pobudo za izdelavo OPPN so podali investitorji.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN se nahaja na skrajnem vzhodnem delu naselja Kokrica. Na severovzhodnem delu je območje omejeno s kanjonom reke Rupovščica, na jugu z avtocesto, na zahodu pa z obstoječim proizvodnim kompleksom. S predmetnim postopkom se ureja del površin predvidenega OPPN (zemljišči s parcelnima štev. 122/2 in 125/2, obe k.o. Rupa). Vključene so tudi druge potrebne površine za cestno infrastrukturno omrežje, ki se izvede iz obstoječega omrežja v enoti KO 19.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve so pripravljene na podlagi stanja prostora, določil občinskega prostorskega načrta in geodetskih podlag. Glede na zaključenost območja priprava variantnih rešitev ni predvidena. Vsebina in obseg območja se lahko korigira na osnovi smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(aktivnosti in roki za pripravo OPPN) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava OPPN potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza
Roki
Sklep župana o začetku priprave
maj 2017
Priprava osnutka
maj 2017
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
maj 2017
Priprava dopolnjenega osnutka
junij 2017
Javna razgrnitev in javna obravnava
julij 2017
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve
avgust 2017
Priprava predloga
september 2017
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
oktober 2017 
Priprava usklajenega predloga
november 2017
Sprejem OPPN in objava odloka
december 2017
V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega ministrstva ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje se le-ta vključi v postopek.
6. člen 
(seznam nosilcev urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na OPPN v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja pripravljavec nadaljuje s postopkom.
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za promet, Agencija za civilno letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
6. Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
7. Zavod za gozdove, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj,
8. Elektro gorenjska d.d., OE Distribucija električne energije, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj,
9. Komunala Kranj, PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
10. Komunala Kranj, PE Kanalizacija in ČN, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
11. Komunala Kranj, odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
12. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
13. DARS, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
14. Telekom Slovenije, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
15. GRATEL, Laze 18a, 4000 Kranj,
16. DOMPLAN dd, Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj.
Drugi udeleženci:
17. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN zagotovijo investitorji.
8. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-23/2017-3
Kranj, dne 24. aprila 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti