Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1338. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016, stran 3751.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 20. seji dne 10. 5. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Kamnik za leto 2016 
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2016 je naslednja:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.883.933
70
DAVČNI PRIHODKI
17.749.394
700 Davki na dohodek in dobiček
14.956.232
703 Davki na premoženje
2.325.282
704 Domači davki na blago in storitve
435.872
706 Drugi davki in prispevki 
32.007
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.150.229
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.406.704
711 Takse in pristojbine
22.389
712 Globe in druge denarne kazni
96.263
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
89.661
714 Drugi nedavčni prihodki
535.212
72
KAPITALSKI PRIHODKI
113.368
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
28.947
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
84.421
73
PREJETE DONACIJE
13.336
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.336
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.853.606
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.442.401
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
4.411.204
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
4.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
4.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.478.538
40
TEKOČI ODHODKI
5.580.896
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.473.100
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
223.201
402 Izdatki za blago in storitve
3.450.643
403 Plačila domačih obresti
30.542
409 Rezerve
403.410
41
TEKOČI TRANSFERI
10.230.082
410 Subvencije
165.754
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.013.773
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.006.870
413 Drugi tekoči domači transferi
3.043.685
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.327.154
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.327.154
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.340.406
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
416.772
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
923.634
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–594.605
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
360
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
360
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
360
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
100.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
100.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
100.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–99.640
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
888.500
55
ODPLAČILA DOLGA
888.500
550 Odplačila domačega dolga
888.500
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.582.745
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS V 2016
3.796.004
2. člen 
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2016 v višini 2.213.258,90 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2017, in sicer:
– Občina Kamnik 1.909.477,21 € (namenska sredstva 221.763,91 € in nenamenska sredstva 1.687.713,30 €),
– krajevne skupnosti 303.781,69 €.
3. člen 
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan 31. 12. 2016 se za iste namene prenesejo v leto 2017, in sicer:
v €
proračunska rezerva
61.141,73
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta
287.203,09
rezervni sklad za stanovanjsko področje
52.809,75
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik 
110.220,44
sklad za pokriti bazen
150.300,57
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kamnik za leto 2016.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0017/2017
Kamnik, dne 10. maja 2017
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti